ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
Mosty a tunely: tra´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż 154
Őtiavnickß AnŔa eÜte ×ije
Peter, 26.12.2012 (20473 preŔÝtanÚ)

Od 9. decembra 2012 bola ukonŔená osobná doprava na ´alších slovenských tratiach, resp. ich úsekoch. Medzi ne mala patriŁ aj traŁ z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Na poslednú chvíżu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ustúpilo tlaku miestnej samosprávy a doprava na tejto trati za urŔených podmienok zatiaż zostala, i ke´ je veżmi pravdepodobné, ×e v marci 2013 tu doprava bude taktie× zastavená.
 

Ja som sa na traŁ z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice zašiel viackrát pozrieŁ. Bolo to pri rôznych príle×itostiach, tie× kvôli tunelu, ktorý tu bol vybudovaný. 
 
Banská Štiavnica
TraŁ 154
  
Äeleznica do Banskej Štiavnice zavítala u× 10. augusta 1873, kedy bola otvorená prevádzka na úzkorozchodnej trati z Hronskej Breznice, vtedajšej stanice Severnej uhorskej ×eleznice z Budapešti do Vrútok. Záujem prestavaŁ úzkorozchodnú traŁ na traŁ s normálnym rozchodom vznikli ešte koncom 19. storoŔia a pretrvali aj po vzniku 1. ╚SR. No z rôznych dôvodov, napr. aj kvôli hospodárskej kríze, ktorá postihla banské mesto, sa prestavba nerealizovala.
 
Pôvodné ×elezniŔné budovy na úzkorozchodnej trati
TraŁ 154
 
V roku 1933 ministerstvo ×elezníc zaradilo traŁ z Hronskej Breznice do Banskej Štiavnice medzi tie, kde mala byŁ okrem ×elezniŔnej dopravy súbe×ne zavedená aj automobilová doprava. Po získaní hospodárskych výsledkov z oboch druhov dopravy mala byŁ efektívnosŁ ×elezniŔnej trate prehodnotená a v prípade výhodnosti cestnej dopravy mala byŁ ×elezniŔná doprava zastavená a traŁ by bola následne zrušená. Proti tomuto zámeru vtedy protestovalo aj Štátne banské riaditeżstvo v Banskej Štiavnici. Mo×no aj z dôvody, ktoré štátne banské riaditeżstvo uviedlo, nakoniec presvedŔili ×elezniŔnú správu a traŁ ponechala v prevádzke. Neskôr sa dokonca opätovne objavili úvahy o predň×ení trate z Banskej Štiavnice do Levíc, prípadne Modrého Kame˛a. NiŔ z toho sa však nerealizovalo. Jediným realizovaným aktom bolo premenovanie ×elezniŔnej stanice Hronská Breznica na Hronská Dúbrava (5. mája 1942), teda ×elezniŔná stanica dostala meno podża obce, na ktorej pozemkoch bola postavená.
 
Druhá pôvodná budova úzkokożajky v Banskej Štiavnici
TraŁ 154
  
TraŁ po roku 1939 zaznamenala nárast osobnej a najmä nákladnej dopravy. Bolo to najmä preto, ×e Levice po Viedenskej arbitrá×i pripadli Ma´arsku a cestujúci a tovar z obcí le×iacich na novovzniknutom slovenskom pohraniŔnom území smerovali do Banskej Štiavnice. Osobné vlaky, ktoré vozili predtým aj nákladný tovar, u× nepostaŔovali. Z tohto dôvodu boli v roku 1940 zavedené dva samostatné nákladné vlaky, ktorých poŔet bol neskôr zvýšený na tri a v roku 1943 dokonca na štyri páry denne. Pre zvýšené mno×stvo prepravovaných surovín a tovarov nemala úzkorozchodná ×eleznica dostatok voz˛ov a problémy boli aj z dôvodu nedostatoŔného priestoru v stanici Banská Štiavnica, preto×e vozne nebolo kam vykladaŁ. Vozne tak stáli aj niekożko dní, kým boli vylo×ené. Situácia sa nepriaznivo prejavila aj v stanici Hronská Dúbrava, v ktorej sa poŔet neprelo×ených voz˛ov neúmerne zvýšil. Na prelo×enie jedného voz˛a s normálnych rozchodom boli potrebné a× štyri úzkorozchodné vozne. Pre posilnenie dopravy boli presunuté vozne a parný ruše˛ U 36.003 z úzkorozchodnej trate do Smolníckej Huty.
 
Nevyhovujúca situácia na úzkorozchodnej trati od roku 1939 o×ivila myšlienku jej prestavby na traŁ s normálnym rozchodom. ÄelezniŔná správa preto vypracovala generálny projekt jej prestavby. Ministerstvo dopravy a verejných prác 1. augusta 1940 zriadilo ÄelezniŔnú trasovaciu expozitúru vo Zvolene. V rokoch 1940 a 1941 prebehli vymeriavacie a trasovacie práce. Aj napriek nedostatku financií bol nakoniec vypracovaný projekt prestavby trate s predpokladanými nákladmi 141,5 mil. korún. V decembri 1942 ministerstvo dopravy a verejných prác predlo×ilo do predsedníctva vlády Slovenskej republiky materiál „zlepšenie dopravy na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica“, ktorý obsahoval dva varianty. V máji 1943 vláda schválila prvý variant výstavby novej ×eleznice s nákladmi 190 mil. korún.
 
Štiavnická AnŔa
TraŁ 154
  
Nová trasa jednokożajnej trate viedla zo stanice Hronská Dúbrava spoŔiatku súbe×ne s traŁou do Zvolena a× po km 1.3, potom traŁ odboŔuje vpravo a cez most v km 1,6 prechádza cez rieku Hron a v km 1,8 pôvodnú úzkorozchodnú traŁ. Hlbokým zárezom ´alej prejde na żavý breh Starého potoka. V km 6,5 viaduktom dlhým 127 m traŁ podża projektu prechádza vo výške 22 m údolie a vedie ´alej popri obci Kozelník, kde bola vybudovaná v km nová stanica. Sledujúc trasu úzkorozchodnej trate nová traŁ vedie a× po obec Äakýl, no za stanicou Banská Belá u× opúšŁa údolie Starého potoka a ×elezobetónovým klenbovým viaduktom preklenuje údolie HalŔianskeho rybníka. Nová traŁ pokraŔuje do údolia Kysihýbelského potoka a za zastávkou Banský Studenec (predtým Kysihýbel) prechádza 1194 m dlhým tunelom a oblúkom s polomerom 300 m konŔí v stanici Banská Štiavnica (509 m n. m.).  
 
Koniec trate 154 - napravo sa nachádza miestna píla
TraŁ 154
 
 Pohżad od konca trate do stanice
TraŁ 154
  
Slávnostný výkop novej trate sa konal 6. októbra 1943 nad šachtou František v Banskej Štiavnici. UkonŔenie výstavby sa predpokladalo v roku 1946. V súvislosti s výstavbou bola rozšírená stanica Hronská Dúbrava. Stavba ×eleznice bola pôvodne rozdelená na štyri stavebné úseky. Výstavba trate pokraŔovala a× do vypuknutia Slovenského národného povstania v auguste 1944. Po prechode vojnového frontu sa vo výstavbe nepokraŔovalo a Riaditeżstvo štátnych ×elezníc v Bratislave zrušilo stavebný dozor vo Zvolene. Mesto a okres Banská Štiavnica sa však dostavby viackrát do×adovali, preto vládnym uznesením bola stavba zaradená do úloh dvojroŔného plánu na roky 1947 – 1948 a v októbri 1945 Zbor povereníkov rozhodol o pokraŔovaní výstavby. Výstavbu však sprevádzali mnohé komplikácie a v roku 1946 sa objavil názor stavbu zastaviŁ. Mesto a obce okresu Banská Štiavnica však rezolúciou vyzvali najvyššie štátne orgány k prijatiu opatrení na dostavanie ×elezniŔnej trate. Stavba sa síce dostala do dvojroŔného plánu, ale finanŔné prostriedky v potrebnej výške na jej dostavbu vyŔlenené neboli.
 
Vestibul stanice
TraŁ 154
 
Krytá veranda
TraŁ 154
  
A× v roku 1947, kedy sa „Ústredie Sväzu slovenskej mláde×e“ sna×ilo nájsŁ ucelený väŔší pracovný úsek, na ktorom by sa mláde× mohla zapojiŁ do obnovy hospodárstva, bolo rozhodnuté, ×e mláde× postaví dosiaż nepostavený úsek ×elezniŔnej trate zo stanice Hronská Dúbrava po km 10,770. Vo februári 1948 bola podpísaná dohoda medzi „Ústredím SSM“ a Povereníctvom dopravy a verejných prác a od 1. apríla 1948 stavba dostala názov „TraŁ mláde×e“. Stavbu trate riadila Stavebná správa ╚SD vo Zvolene. Pôvodný projekt bol pre nedostatok financií pozmenený a samotná stavba bola rozdelená na šesŁ stavebných úsekov. Výstavbu však stále sprevádzali problémy. Okrem nedostatku financií v roku 1948 práce nepriaznivo ovplyv˛ovalo i poŔasie. Aj ke´ na stavbe pracovalo niekedy cez 600 brigádnikov, v letnom období však z dôvodu pożnohospodárskych prác bol brigádnikov na stavbe akútny nedostatok. Pri výstavbe niektorých nároŔných technických úsekov chýbali aj technickí odborníci. Pre nedostatok financií sa zaŔalo uva×ovaŁ o dobudovaní trate v rokoch 1950 – 1951. Orgány miestnej štátnej správy sa situáciu nedostatku pracovných síl sna×ili riešiŁ dobrovożne nútenými brigádami spomedzi robotníkov, baníkov, ×ivnostníkov a štátnych zamestnancov.
 
Kozelník
TraŁ 154
 
Motorka schádza do Hronskej Dúbravy
TraŁ 154
 
Nakoniec, 22. októbra 1949 bola polo×ená priebe×ná kożaj v novej stanici Banská Štiavnica, Ŕím sa spojenie z Hronskej Dúbravy traŁou s normálnym rozchodom stalo skutoŔnosŁou. Technická revízia sa konala 25. a 26. októbra 1949 a 30. októbra 1949 sa konalo slávnostné otvorenie prevádzky na Trati mláde×e. Zárove˛ sa ukonŔila prevádzka na úzkorozchodnej trati.
 
Tożko struŔne z histórie ×elezniŔnej trate, ktorá dostala príle×itosŁ ×iŁ do marca 2013.  
 
Banská Belá
TraŁ 154
 
Budova pomaly chátra a Ŕaká na svoj koniec
TraŁ 154
 
VleŔka do miestnej fabriky - vzadu nad bránou vidno viadukt
TraŁ 154
 
Motorka do Banskej Štiavnice prechádza cez klenbový viadukt
TraŁ 154
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ministerstvo) zaradilo traŁ medzi tie, na ktorých mala byŁ osobná doprava zastavená od platnosti nového grafikonu ×elezniŔnej dopravy d˛a 9. decembra 2012. Za zachovanie osobnej dopravy spísali obyvatelia Banskej Štiavnice a okolia petíciu. V odôvodnení pre zachovanie osobnej prevádzky sa spomína aj fakt, ×e Banská Štiavnica je lokalitou UNESCO. Tak, Ŕi tak, zdá sa, ×e ×elezniŔná doprava na jar 2013 na tejto trati definitívne skonŔí. Vlaky tu zatiaż zostali v prevádzke a podża primátorky mesta Banská Štiavnica by mali k vyŁa×enejším vlakom chodiŁ autobusy. Od decembrovej zmeny cestovného poriadku však prestali rýchliky medzi Zvolenom a Bratislavou zastavovaŁ v Hronskej Dúbrave, Ŕím sa vyu×itie prípojných vlakov pre diażkovú dopravu výrazne obmedzilo. Predň×enie trasy vlakov z Banskej Štiavnice napr. do Zvolena, Ŕi Banskej Bystrice ministerstvo radikálne odmietlo.
 
ObŔianske zdru×enie Štokovec chce v nevyu×itých priestoroch banskoštiavnickej stanice zriadiŁ múzeum Trate Mláde×e. Posledné zverejnené informácie hovoria o tom, ×e je snaha TraŁ mláde×e zaradiŁ kultúrne národné pamiatky. Tieto snahy majú za cież spropagovaŁ cestovanie vlakmi na tejto trati, Ŕi toto úsilie bude úspešné, sa uká×e u× onedlho. Od prvej zmeny GVD bude zachovanie osobnej dopravy na trati opätovne posúdené, no u× teraz existuje predpoklad, ×e strata prevádzky na trati bude len vyššia, Ŕo hrá v prospech zámeru ministerstva traŁ zrušiŁ a zakonzervovaŁ. 
 
Pod Kalváriou
TraŁ 154
 
Banskoštiavnický tunel dlhý 194,45 m
TraŁ 154
 
Pre milovníkov ×elezníc a fotografov tak zostávajú asi tri mesiace, aby sa na tejto trati previezli, Ŕi urobili pár fotografií na pamiatku do svojej zbierky.
 
V marci 2013 ministerstvo zašle oznámenie mláde×níkom
do ╚eskej republiky, Albánska, Bulharska, Pożska, Francúzska, Rakúska a Nórska,
×e o ich dielo nemá Slovenská republika záujem!
TraŁ 154
 
Okrem verejných zdrojov a poznámok autora boli pou×ité literárne zdroje:  
  • Ing. Ji°í KubáŔek, CSc. a kol.: Dejiny ×elezníc na území Slovenska, ÄSR, Bratislava 1999,
  • KmeŁ Ladislav: TraŁ mláde×e, Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica, EM Design Zvolen 2002.

S˙visiace Ŕlßnky:
Nßcko cestoval do Banskej Őtiavnice (23.04.2010)
BanskoÜtiavnickř (KolpaÜskř) tunel (14.08.2008)
TraŁ 154: Hronskß D˙brava - Banskß Őtiavnica (27.09.2007)


Home