Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Nedostavan������������ trate
Po stopách nedostavanej trate Plavecký Mikuláš - Jablonica
Peter, 27.01.2013 (42801 prečítané)

Ďalšou traťou, ktorá sa rovnako ako trate známe pod názvom Gemerské spojky začala stavať kvôli Viedenskej arbitráži a rovnako tak sa nedostavala, je trať z Plaveckého Mikuláša do Jablonici. V júni minulého roka som sa na túto trať zašiel pozrieť. Trať som prešiel takmer celú a niektoré objekty a jej úseky som vyfotil. V nasledujúcej reportáži sa spoločne prejdeme od konečnej stanice na trati 112 Plavecký Mikuláš do stanice Jablonica ležiacej na trati 116 z Trnavy do Kútov.

Viedenskou arbitrážou prišlo Slovensko a značnú časť územia, na ktorom boli aj železničné trate. Železničná sieť bola narušená a chudobnejšia o 930 km. Tento stav sa nepriaznivo prejavoval v zásobovaní a spôsoboval problémy pri cestovaní. Vláda sa rozhodla nepriaznivú situáciu riešiť výstavbou druhých koľají tratí na slovenskom území a tiež výstavbou nových tratí. Spojenie hlavného mesta Bratislavy so severnou a východnou časťou štátu bolo len traťou cez Leopoldov. Ďalšie alternatívne spojenie bolo možné cez Zohor a Plavecký Mikuláš. Táto trať sa mala predĺžiť až po Jablonicu, pričom sa ďalej uvažovalo o prepojení trate z Brezovej pod Bradlom do Myjavy a taktiež o prepojení trate z Lednických Rovien do Púchova. Tak by vzniklo náhradné železničné spojenie Bratislavy so severnou a východnou časťou Slovenska. Prvé spojenie sa začalo skutočne realizovať.  
 
Mapa lokality (dfs.sk)
mapka
 
Výstavba asi 12 km dlhej trate z Plaveckého Mikuláša do Jablonice začala 12. októbra 1943. Na výstavbu dozerala nemecká armáda, pretože Nemecko malo záujem o výstavbu tejto trate, keďže jednotky Wermachtu boli  umiestnené v lesoch Záhorskej nížiny od marca 1939. Trať bola naprojektovaná ako hlavná jednokoľajná pre rýchlosť 100 km/h bez úrovňových križovaní s cestami. Minimálny polomer oblúkov bol 600 m a najväčšie stúpanie 7 . Trať začínala v km 0,115 za stanicou Plavecký Mikuláš odkiaľ viedla podhorím Malých Karpát a v km 14,1 ústila do stanice Jablonica na trati z Trnavy do Kútov.
 
Mapa lokality (dfs.sk)
mapa
 
Na trati boli plánované dve zastávky s nákladišťom a jedna stanica. Uvažovalo sa z dĺžkou vlakov 120 osí z toho sa určila minimálna dĺžka staničných koľají na 700 m. Stanica v Šandorfe (dnešné Prievaly) mala mať 3 dopravné koľaje a 1 manipulačnú. Trať vedie po nízkom násype, len na krátkych úsekoch v záreze, pred stanicou Jablonica je násyp vyšší. Celkom bolo naprojektovaných 16 mostov, resp. podjazdov pre cesty, z ktorých bolo 11 spoločných pre vodné toky aj cestu; ďalších 14 priepustov bolo pre vodné toky. Ponad trať mali viesť 3 nadjazdy, ktoré neboli dokončené. 
 
km
stanica
0,115
Plavecký Mikuláš
3,0 – 3,5
Plavecký Peter zastávka, nákladište
6,4 – 7,2
Prievaly (predtým Šandorf)
11,3 – 11,6
Cerová–Lieskové zastávka, nákladište
14,1
Jablonica
 
Stavba bola rozdelená na dva stavebné úseky. Prvý úsek bol z Plaveckého Mikuláša po Šandorf vrátane, druhý úsek od Šandorfu po Jablonicu. Ukončenie stavby sa predpokladalo v roku 1947. Do skončenia vojny sa zrealizovalo 40 % zemných prác a upravili sa vodné toky križujúce trať. Ešte aj po vojne sa od 14. júna 1945 vo výstavbe pokračovalo. S prihliadnutím na stanovisko ministerstva obrany, že trať nie je z hľadiska obrany štátu potrebná, boli stavebné práce definitívne zastavené 30. apríla 1949.
 
Plavecký Mikuláš
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Povedľa telesa trate vedie poľná cesta
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Prekonať som musel aj nepríjemný zápach z hnojiska
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Prvý most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Druhý most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Smer Plavecký Peter
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Plavecký Peter - štvrtý most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Trasa trate - smer Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Piaty most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Trasa trate od Plaveckého Petra k Prievalom
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Šiesty most je dobre vidieť aj z hlavnej cesty
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Siedmy most je schovaný v kríkoch
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Most č. 8 na konci stanice Šandorf
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Od Prievalov k Lieskovému
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Pohľad na násyp trate z hlavnej cesty
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Všetky železničné mosty majú železobetónovú mostovku
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
   
Smer Lieskové
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Okolie Lieskového - smer Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Pred Jablonicou - most 12a
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Most 12b
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Vysoký násyp pred Jablonicou
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Blížime sa k trati 116
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Osobný vlak do Trnavy
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Jablonica - výpravná budova
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
  
Viac ako 60 rokov objekty nedostavanej trate chátrajú. Ak sa na Záhorie vyberiete na nedostavanú trať pozrieť, zastavte sa v Prievaloch, kde na námestí nájdete aj miestny Šandorfský pivovar, ktorom sa môžete dobrým pivkom nielen občerstviť, ale môžete si dať aj pivný kúpeľ. Fotografie nedostavanej trate z Plaveckého Mikuláša do Jablonice sú vo fotoalbume. Spracované podľa literatúry: 
  1. KUBÁČEK Jiří, Ing., CSc., a kol: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, 1999,
  2. ŠKOLNÍK Marián, Ing.: Nerealizované malokarpatské železnice, In.: 100 rokov trate Trnava – Senica - Kúty, str. 13 a 14, ŽSR, Klub priateľov železníc Trnavy a okolia, 1998.

Súvisiace články:
Železničná stanica Plavecký Mikuláš (30.06.2012)
Uhranka na poslednom výlete (21.09.2011)
Tip na výlet: Parným vlakom na Plavecký hrad (11.09.2011)
Parným vlakom na Plavecký hrad (27.09.2009)
Trať 112: Zohor – Plavecký Mikuláš (27.09.2007)


Home