eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 11.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nedostavan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ trate
Po stopch nedostavanej trate Plaveck Mikul - Jablonica
Peter, 27.01.2013 (40356 pretan)

alšou traou, ktorá sa rovnako ako trate známe pod názvom Gemerské spojky zaala stava kvôli Viedenskej arbitrái a rovnako tak sa nedostavala, je tra z Plaveckého Mikuláša do Jablonici. V júni minulého roka som sa na túto tra zašiel pozrie. Tra som prešiel takmer celú a niektoré objekty a jej úseky som vyfotil. V nasledujúcej reportái sa spolone prejdeme od konenej stanice na trati 112 Plavecký Mikuláš do stanice Jablonica leiacej na trati 116 z Trnavy do Kútov.

Viedenskou arbitráou prišlo Slovensko a znanú as územia, na ktorom boli aj elezniné trate. elezniná sie bola narušená a chudobnejšia o 930 km. Tento stav sa nepriaznivo prejavoval v zásobovaní a spôsoboval problémy pri cestovaní. Vláda sa rozhodla nepriaznivú situáciu rieši výstavbou druhých koají tratí na slovenskom území a tie výstavbou nových tratí. Spojenie hlavného mesta Bratislavy so severnou a východnou asou štátu bolo len traou cez Leopoldov. alšie alternatívne spojenie bolo moné cez Zohor a Plavecký Mikuláš. Táto tra sa mala predi a po Jablonicu, priom sa alej uvaovalo o prepojení trate z Brezovej pod Bradlom do Myjavy a taktie o prepojení trate z Lednických Rovien do Púchova. Tak by vzniklo náhradné elezniné spojenie Bratislavy so severnou a východnou asou Slovenska. Prvé spojenie sa zaalo skutone realizova.  
 
Mapa lokality (dfs.sk)
mapka
 
Výstavba asi 12 km dlhej trate z Plaveckého Mikuláša do Jablonice zaala 12. októbra 1943. Na výstavbu dozerala nemecká armáda, pretoe Nemecko malo záujem o výstavbu tejto trate, kee jednotky Wermachtu boli  umiestnené v lesoch Záhorskej níiny od marca 1939. Tra bola naprojektovaná ako hlavná jednokoajná pre rýchlos 100 km/h bez úrovových kriovaní s cestami. Minimálny polomer oblúkov bol 600 m a najväšie stúpanie 7 . Tra zaínala v km 0,115 za stanicou Plavecký Mikuláš odkia viedla podhorím Malých Karpát a v km 14,1 ústila do stanice Jablonica na trati z Trnavy do Kútov.
 
Mapa lokality (dfs.sk)
mapa
 
Na trati boli plánované dve zastávky s nákladišom a jedna stanica. Uvaovalo sa z dkou vlakov 120 osí z toho sa urila minimálna dka staniných koají na 700 m. Stanica v Šandorfe (dnešné Prievaly) mala ma 3 dopravné koaje a 1 manipulanú. Tra vedie po nízkom násype, len na krátkych úsekoch v záreze, pred stanicou Jablonica je násyp vyšší. Celkom bolo naprojektovaných 16 mostov, resp. podjazdov pre cesty, z ktorých bolo 11 spoloných pre vodné toky aj cestu; alších 14 priepustov bolo pre vodné toky. Ponad tra mali vies 3 nadjazdy, ktoré neboli dokonené. 
 
km
stanica
0,115
Plavecký Mikuláš
3,0 – 3,5
Plavecký Peter zastávka, nákladište
6,4 – 7,2
Prievaly (predtým Šandorf)
11,3 – 11,6
Cerová–Lieskové zastávka, nákladište
14,1
Jablonica
 
Stavba bola rozdelená na dva stavebné úseky. Prvý úsek bol z Plaveckého Mikuláša po Šandorf vrátane, druhý úsek od Šandorfu po Jablonicu. Ukonenie stavby sa predpokladalo v roku 1947. Do skonenia vojny sa zrealizovalo 40 % zemných prác a upravili sa vodné toky kriujúce tra. Ešte aj po vojne sa od 14. júna 1945 vo výstavbe pokraovalo. S prihliadnutím na stanovisko ministerstva obrany, e tra nie je z hadiska obrany štátu potrebná, boli stavebné práce definitívne zastavené 30. apríla 1949.
 
Plavecký Mikuláš
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Poveda telesa trate vedie poná cesta
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Prekona som musel aj nepríjemný zápach z hnojiska
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Prvý most
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Druhý most
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Smer Plavecký Peter
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Plavecký Peter - štvrtý most
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Trasa trate - smer Jablonica
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Piaty most
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Trasa trate od Plaveckého Petra k Prievalom
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Šiesty most je dobre vidie aj z hlavnej cesty
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Siedmy most je schovaný v kríkoch
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Most . 8 na konci stanice Šandorf
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Od Prievalov k Lieskovému
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Pohad na násyp trate z hlavnej cesty
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Všetky elezniné mosty majú elezobetónovú mostovku
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
   
Smer Lieskové
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Okolie Lieskového - smer Jablonica
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Pred Jablonicou - most 12a
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Most 12b
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Vysoký násyp pred Jablonicou
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Blíime sa k trati 116
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Jablonica
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Osobný vlak do Trnavy
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Jablonica - výpravná budova
Nedostavaná tra Plavecký Mikuláš - Jablonica
  
Viac ako 60 rokov objekty nedostavanej trate chátrajú. Ak sa na Záhorie vyberiete na nedostavanú tra pozrie, zastavte sa v Prievaloch, kde na námestí nájdete aj miestny Šandorfský pivovar, ktorom sa môete dobrým pivkom nielen oberstvi, ale môete si da aj pivný kúpe. Fotografie nedostavanej trate z Plaveckého Mikuláša do Jablonice sú vo fotoalbume. Spracované poda literatúry: 
  1. KUBÁEK Jií, Ing., CSc., a kol: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, 1999,
  2. ŠKOLNÍK Marián, Ing.: Nerealizované malokarpatské eleznice, In.: 100 rokov trate Trnava – Senica - Kúty, str. 13 a 14, SR, Klub priateov elezníc Trnavy a okolia, 1998.

Svisiace lnky:
eleznin stanica Plaveck Mikul (30.06.2012)
Uhranka na poslednom vlete (21.09.2011)
Tip na vlet: Parnm vlakom na Plaveck hrad (11.09.2011)
Parnm vlakom na Plaveck hrad (27.09.2009)
Tra 112: Zohor Plaveck Mikul (27.09.2007)


Home