eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der
Peter, 17.03.2013 (55027 pretan)

Tra z Tisovca do Pohronskej Polhory bola v roku 2008 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Bolo to z dôvodu zachova túto jedinenú ozubnicovú elezninú tra pre alšie generácie. Maximálne stúpanie z oboch strán na sedlo Zbojská dosahuje takmer 50 promile a maximálna rýchlos je 30 km/h. Dávnejšie vlaky pri prekonávaní tohto stúpania vyuívali Abtov ozubnicový systém, ktorý je na trati vybudovaný od jej vzniku a uvedenia do prevádzky 30. novembra 1896. Vo štvrtok, 14. marca 2013, eleznice Slovenskej republiky priniesli zlú správu. Tra v tomto úseku podmylo. Doprava bola z tohto dôvodu zastavená a pre cestujúcich je zabezpeená náhradná autobusová doprava. Výluka a oprava trate potrvá niekoko dní.

V piatok 15. marca 2013 bolo poasie na Slovensku také, e lepšie bolo zosta doma. No verajšie slnené poasie u lákalo vonku. Rozhodol som sa zájs na tra 174 a pozrie sa na miesto podmytia blišie. Cestou som sa zastavil na stanici v Tisovci, odkia práve odchádzal autobus náhradnej dopravy do Pohronskej Polhory. Na stanici akal motorový voze 812.004 do Rimavskej Soboty. Akurát sa slnko schovalo za oblak, ale aj tak som spravil pár záberov, kým vlak odišiel do cieovej stanice.
 
Tisovec
Tra 174
 
Mapka lokality
Tra 174
  
Na stanici som sa dozvedel, e na oprave trate sa u pracuje. Tak som sa vybral na miesto podmytia trate. Tam sa skutone pracovalo. K podmytiu trate došlo v km 31,122. Zosunutá zemina bola u odstránená. Do uvoneného miesta boli vysypané veké balvany, ktoré by mali svah spevni. Na balvany bude vysypaný štrk a potom opä balvany. Tak by mal by svah dostatone stabilizovaný.
 
Miesto poškodenia ozubnicovej trate
Tra 174
 
Poškodený násyp
Tra 174
 
MUV priviezol balvany
Tra 174
 
Jama po zosuve
Tra 174
 
MUV a bager odchádza
Tra 174
  
Most nad cestou I/72
Tra 174
 
alší pohad na miesto zosuvu
Tra 174
 
Príinou zosuvu sú pravdepodobne zmenené hydrologické pomery v telese elezniného spodku. Voda z topiaceho sa snehu sa cez štrbiny dostáva do nezamrznutého podloia. Nezamrznutá zemina ju nasáva do seba a následkom toho teie. Nanešastie, zemina je tu ílovitá. Vytekajúcu vodu zo svahu pod traou bolo zretene vidie. Po avej strane trate v smere od Tisovca do Pohronskej Polhory je rigol, ktorý odvádza vodu k blízkemu priepustu. Kúsok ponie od miesta súasného zosuvu sa voda teúca v rigole stráca, pravdepodobne sa opä štrbinami dostáva do podloia, ktoré môe naruši, take k zosuvu môe dôjs aj v tomto úseku.  
 
Stabilizovanie svahu pomocou vekých balvanov
Tra 174
 
Vytekajúca voda
Tra 174
 
Voda teúca v rigole sa na tomto mieste stráca
Tra 174
 
Tra z Tisovca do Pohronskej Polhory má horský charakter. Niektoré jej úseky prechádzajú vlhkými miestami. Teleso trate je na viacerých a tie aj v tomto úseku zarastené machom, o potvrdzuje trvalú prítomnos zvýšenej vlhkosti. Odstránenie tejto vlhkosti nejakou hydroizoláciou, i iným spôsobom však oakáva nemono. Zostáva tak len dúfa, e koniaca sa zima nebude ma alšie negatívne dôsledky.
 
Abtov ozubnicový systém - ozubnica vyta nad koajnice
Tra 174
 
Chvíu som akal na mieste zosuvu a akal na vlak, ktorý mal privies štrk. Vlak síce nakoniec aj prišiel, ale zostal stá v nealekej výhybni Tisovec-Bánovo. Práve za výhybou Tisovec-Bánovo v smere do Pohronskej Polhori zaína ozubnica. Problémom však je, e ozubnica vyta nad koajou do takej výšky, e zasahuje do prejazdného profilu ruša (pluh na rušni). Dopravi štrk na miesto zosuvu sa vera preto nepodarilo. Zvláštnosou bolo, e z bezpenostných dôvodov ruše 730.621 výsypné vozne so štrkom tlail zo stanice Tisovec.  
 
Tisovec-Bánovo
Tra 174
 
"Zakonzervovaná" budova bývalej výhybne
Tra 174
 
Vlak s dvoma výsypnými vozami
Tra 174
 
Zaiatok ozubnice je hne za výhybou
Tra 174
  
Vidie nákladný vlak na trati z Tisovca do Pohronskej Polhory je vskutku výnimoná udalos. Nákladná doprava toti na tejto elezninej trati viac ako 50 rokov neexistuje. Na jese roku 1961 boli pre prevádzku na tejto trati privezené z Rakúska dva dieselové rušne T 426.001 a T 426.003 s hydraulickým prenosom výkonu, ktoré nahradili parné rušne. Prevádzka novými ozubnicovými rušami však bola pre zlý stav ozubnicovej trate zastavená. Da 15. októbra 1961 došlo nealeko výhybne Tisovec-Bánovo k vykoajeniu jedného z rušov. Rušne boli potom prevádzkované v úseku Jesenské – Tisovec do roku 1962, kedy boli na pokyn ministerstva dopravy prevezené do iech. V roku 1963 bola vykonaná kompletná obnova koajového zvršku, ktorá spoívala vo výmene starého koajového zvršku s koajnicami typu C za úplne nový zvršok s koajnicami typu A s dkou 25 m. V októbri a novembri 1964 prebiehala výmena celého zvršku ozubnicovej trate z Tisovca-Bánova do Zbojskej. Práce na výmene koajového zvršku potom pokraovali od júna do októbra 1965. Na viaduktoch v ertovej a Pod Dielom bola vymenená aj ozubnica. Po rekonštrukcii ozubnicovej trate však nákladná doprava u nebola obnovená, pretoe neboli k dispozícii potrebné rušne. V roku 1966 došlo k zastaveniu výroby v eleziarni v Tisovci, take nebola viac ani potrebná preprava materiálov a tovarov medzi eleziarou v Tisovci a horehronskými eleziarami.  
 
Ruše SR 730.621-0 dotlail vlak z Tisovca
Tra 174
  
V lete tohto roku plánuje OZ Zubaka so zahájením prevádzky parného vlaku na trati z Tisovca do Zbojskej. Pre tento úel sa vo Vrútkach opravuje parný ruše. Dva adhézno-ozubnicové rušne CFR 40.003 a 40.006 sa podarilo získa z Rumunska.
 
Ak to poasie umoní a budem ma voný as, na stav trate sa opä zájdem pozrie. Sná sa elezniciam SR podarí tra oskoro zrekonštruova a doprava bude obnovená.
 
Informácie z histórie trate boli erpané z literatúry: 
  1. LACKO, Richard: 100 rokov elezninej trate Podbrezová – Tisovec, SR 1996.

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home