eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR
Peter, 12.05.2013 (72049 pretan)

V septembri 2011 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo materiál „Program revitalizácie elezniných spoloností“. V tomto materiáli sa okrem iného navrhlo finanné prostriedky uspori racionálnou redukciou elezninej siete, teda zrušením niektorých elezniných tratí, medzi ktorými bola uvedená aj tra Tornanádaska - Tura nad Bodvou. Táto tra zatia ešte existuje a minule som sa na túto nevyuívanú a zabudnutú tra zašiel pozrie.

elezniná tra z Tornanádasky MÁV je zaústená do západného zhlavia stanice Tura nad Bodvou. Obec Tura nad Bodvou je známa cementárou, ale i torzom turnianskeho hradu, ktorý sa vypína nad obcou. Prvá elezniná tra do Turne nad Bodvou bola vybudovaná z Košíc, konkrétne zo stanice Barca, leiacej na trati Miškovec (ma. Miskolc) – Košice. Tra vedie cez Moldavu nad Bodvou, z ktorej bola vybudovaná odboka do Medzeva a z nej alšia odboka Pokaj – Baa Lucia. Prevádzka na trati z Košíc do Turne nad Bodvou bola zahájená 12. októbra 1890, na odbokách da 1. augusta 1894. O pár rokov neskôr, da 23. augusta 1986, bola zahájená prevádzka na pribline 57,5 km dlhej „Miestnej eleznici v údolí Bodvy“, ktorá bola vybudovaná z odboujúcej stanice Sajóecseg leiacej na trati MÁV Miskolc – Bánréve.
 
Po vzniku 1. SR tra z Tornanádasky (MÁV) do Turne nad Bodvou preala štátna hranica. V najstaršom výberovom cestovnom poriadku z roku 1924, ktorý mám k dispozícii, nie je o premávke na tejto trati iadna zmienka. Pravdepodobne osobná doprava na tejto trati v tom ase u nefungovala.
 
Po 2. svetovej vojne bola vybudovaná elezniná tra z Roavy do Turne nad Bodvou, na ktorej bola prevádzka zahájená 23. januára 1955. Najväšou stavbou na tejto trati bol Jablonovský tunel. elezniná stanica Tura nad Bodvou sa po zahájení dopravy na trati (Zvolen –) Plešivec – Košice stala odbonou pre tra do Tornanádasky.
 
elezniná tra Tura nad Bodvou (SR) – Tornanádaska (MÁV) dlhá asi 8 km vedie nenároným prevane rovinatým terénom. Poda hektometrovníka, ktorý som objavil tesne pred štátnou hranicou, je tra na slovenskom území dlhá cca 3,2 km. Tesne pred štátnou hranicou je bývalá zastávka Hídvégardó (MÁV), z ktorej je vybudovaná odboka, resp. vleka do lomu v katastri slovenskej obce Hosovce. Vleková koaj tu ešte stále existuje. Pred pár rokmi tu stála aj menšia budova zastávky, ale tá v súasnosti u neexistuje. Stanica MÁV Tornanádaska je poslednou na trati, kam pravidelne premávajú osobné vlaky, ale tra je na maarskej strane udriavaná a zjazdná a po štátnu hranicu.
 
Mapka lokality
Tura nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
  
V ostrom kontraste s maarským úsekom je tra na slovenskom území. Drevené podvaly sú na viacerých miestach úplne prehnité. Skoro na celom úseku trate chýbajú elezné podloky, skrutky a spojky. To, o sa dalo rozobra a odnies do zberných surovín, je rozkradnuté. Tra je nezjazdná, na viacerých miestach husto zarastená stromami a náletovými drevinami. Za stanicou Tura nad Bodvou v smere k štátnej hranici je na trati menší betónový mostík (priepust) nad Hájnickým potokom. Pribline v strede slovenského úseku je alší elezný most nad potokom Tura. Svoj výlet a aj túto reportá som rozdelil na tri asti. V prvej sa pozrieme na tra z Tornanádasky po štátnu hranicu. V druhej asti budem pokraova od štátnej hranice po elezný most nad potokom Tura. Tretia as dokumentuje úsek trate opaným smerom zo stanice Tura nad Bodvou po elezniný most nad potokom Tura.
 
Úsek Tornanádaska MÁV – štátna hranica MR/SR
 
Tornanádaska MÁV - osobný vlak
Tura nad Bodvou - Tornanádaska MÁVTura nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Nefunkné návestidlo od Turne nad Bodvou Tura nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Chránené elezniné priecestie s blikajúcim bielym svtelom
Tura nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Poná skratka do obce Hídvérgardó
Tura nad Bodvou - Tornanádaska MÁV
 
Vleka do lomu
Tornanádaska MÁV - Tura nad BodvouTornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Zastávka Hídvégardó s odbokou do lomu
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Priepus
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Smer Tornanádaska MÁV
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
Úsek štátna hranica MR/SR – most nad potokom Tura
 
Smer Tura nad Bodvou
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Trasa trate je oznaená kríkmi
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Hektometrovník s údajom km 3,2
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Zarastená tra
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
km 3,0
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Návestidlo zhrdzavené z oboch strán
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
km 2,8
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Zhnité podvaly, chýbajúce skrutky, podloky
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Pohad na vlak na trati 160
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Koajnice vone leia na zhnitých podvaloch
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
km 2,5 Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
km 2,4
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Blišie k mostu nad potokom Tura ide tra na zvýšenom násype
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Koaj strácajúca sa v húštine
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Kriovanie s ponou cestou
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Pohad do húštiny jedným aj druhým smerom
Tornanádaska MÁV - Tura nad BodvouTura nad Boodvou - Tornanádaska MÁV
 
Strácajúci sa elezný most nad potokom Tura
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
Úsek Tura nad Bodvou – most nad potokom Tura
 
Stredná as výpravnej budovy stanice Tura nad Bodvou
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Boný pohad
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Súbeh koají
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Návestidlá umiestnené na lávke
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Ako tak priechodný úsek trate
Tornanádaska MÁV - Tura nad BodvouTornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
Tra do Tornanádasky klesá Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Smer Tura nad Bodvou
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Betónový mostík nad Hájnickým potokom
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Pohad jedným aj druhým smerom
Tornanádaska MÁV - Tura nad BodvouTornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
Nepriechodný úsek trate skrytý v kríkoch
Tornanádaska MÁV - Tura nad BodvouTornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
elezný most nad potokom Tura
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
 
Postupne bude celý most rozkradnutý
Tornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
O budúcnosti elezninej trate na slovenskom území je pravdepodobne rozhodnuté. K jej fyzickej likvidácii doteraz nedošlo zrejme len kvôli chýbajúcim finanným prostriedkom potrebných na likvidané práce. Kedysi na tejto trati fungovala aspo nákladná peána doprava, priom ruše tlail súpravu vozov z Turne nad Bodvou na vleku lomu v Hosovciach. Dnes sa vápenec dopravuje výlune nákladnými autami. V priebehu krátkeho asu, ktorý som strávil pochôdzkou po tejto zabudnutej trati, prešlo po ceste k lomu a opaným smerom mnostvo nákladných áut s akotonánymi návesmi.
 
Dnes vápenec z lomu vozia nákladné autá
Tornanádaska MÁV - Tura nad BodvouTornanádaska MÁV - Tura nad Bodvou
  
Viac fotografií zo elezninej trate Tornanádaska (MÁV) – Tura nad Bodvou je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home