Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
R������������zne inform������������cie
Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí
admin, 03.07.2013 (15709 prečítané)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí“. Cieľom materiálu je navrhnúť riešenia a opatrenia na zníženie počtu nezabezpečených priecestí, nahradiť na vybraných priecestiach úrovňové križovanie cestnej komunikácie a železničnej trate mimoúrovňovým a legislatívne upraviť vzťahy medzi manažérom infraštruktúry a dotknutými subjektmi.

1.    Úvod
 
Dopravná nehodovosť je vážny celospoločenský problém. Vyžaduje komplexné a efektívne riešenie, ktoré bude vykazovať známky cieleného postupu všetkých zainteresovaných subjektov a inštitúcií so širokou podporou verejnosti.
 
Z pohľadu bezpečnosti na železničnej trati je najnebezpečnejším miestom úrovňové križovanie železničnej trate a cestnej komunikácie (železničné priecestie), ako prakticky jediné miesto priameho fyzického kontaktu medzi inak pomerne izolovanými dopravnými módmi. To dokumentuje aj štatistika nehodovosti. Preto tiež patrí presadzovanie znižovania počtu nezabezpečených železničných priecestí aj medzi priority vlády SR.
 
Úsilie o riešenie tohto problému v existujúcom legislatívnom prostredí vedie vo viacerých prípadoch k nežiaducemu znižovaniu rýchlosti vlakov, čo má vo svojom dôsledku negatívny vplyv na konkurencieschopnosť železnice v súťaži dopravných módov.
 
Komplexné riešenie panujúcej situácie spočíva v celom systéme navzájom previazaných opatrení investičného, organizačného, režimového, osvetového i legislatívneho charakteru, ktorých výsledkom bude náhrada vybraných priecestí mimoúrovňovým krížením cestnej a železničnej komunikácie, vybavenie najfrekventovanejších nezabezpečených priecestí zabezpečovacím zariadením, uzamykaním priecestí, ktoré sú využívané len sezónne a tiež zrušenie najmenej frekventovaných priecestí, ktoré nie sú nevyhnutné pre zabezpečovanie dopravnej obsluhy danej lokality.
 
Cieľom predloženého materiálu je stanoviť plán pri riešení tohto problému.
 
2.    Súčasný stav železničných priecestí
 
Celkový počet priecestí na území Slovenskej republiky (SR) bol 2160 ku dňu 31.12.2012, z toho 1088 zabezpečených a 1072 nezabezpečených.
 
2.1 Rozdelenie železničných priecestí z hľadiska ich zabezpečenia
 
Z hľadiska zabezpečenia rozdeľujeme železničné priecestia na dve hlavné skupiny:
 
-         zabezpečené (aktívne), ktoré sú vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením (ďalej len „PZZ“),
-         nezabezpečené (pasívne), ktoré sú označené iba dopravnými značkami (A25, A26, A27a-b, A28a-b, A29a-b, A30a, A30b, P2)
 
Zabezpečené železničné priecestia delíme na nasledovné kategórie:
 
-         priecestia zabezpečené ručne obsluhovanými mechanickými závorami (bez svetelnej signalizácie) – PZM,
-         priecestia zabezpečené svetelnou signalizáciou bez väzby na pohyb vlaku (bez závor alebo so závorami) – PZS 1 (bez závor), alebo PZS 1Z (so závorami),
-         priecestia zabezpečené svetelnou signalizáciou s väzbou na pohyb vlaku (bez závor alebo so závorami) – PZS 2 (bez závor), alebo PZS 2Z (so závorami),
-         priecestia zabezpečené svetelnou signalizáciou s väzbou na pohyb vlaku a dávajúce informáciu o svojom prevádzkovom stave rušňovodičovi (bez závor alebo so závorami) – PZS 3 (bez závor), alebo PZS 3Z (so závorami).
 
Z celkového počtu nezabezpečených priecestí je viac než 80 % na vedľajších tratiach. Mnohé tieto nezabezpečené železničné priecestia bránia na danom traťovom úseku zvyšovaniu traťovej rýchlosti.
 
Na sieti ŽSR vznikajú nelegálne priechody, ktoré si samovoľne vytvárajú chodci, ktorí vstupom do vyhradeného obvodu ŽSR (a tým aj prechádzaním cez trať) porušujú nielen predpisy, ale najmä ohrozujú svoju bezpečnosť a hazardujú so svojím životom. Prechod cez trať mimo vyhradeného priestoru je zakázaný a pre ľudí mimoriadne nebezpečný. Ľudia prechádzaním cez trať mimo vyznačených úsekov (podchody, nadchody a pod.) porušujú zákon o dráhach č. 513/2009 (paragraf 4, ods. 5). Železničná polícia má právo takýchto ľudí pokutovať. ŽSR však nezasahujú do kompetencií a právomoci Železničnej polície, ktorá spadá pod Ministerstvo vnútra. Železničná polícia svojím konaním sa snaží ľudí chrániť.
 
Nelegálne priechody vznikajú v miestach, kde tento priechod výrazne skracuje dochádzkovú vzdialenosť medzi bodmi zvýšeného záujmu verejnosti (obchodné centrá, zastávky MHD a pod.) Z uvedeného dôvodu je potrebné pri výstavbe príslušných stavebných objektov zvážiť, či by otázka prekonania bariéry cez železničnú trať nemala byť súčasťou príslušnej projektovej dokumentácie.
 
2.2 Kritériá pre spôsob zabezpečenia železničných priecestí
 
Hlavnou úlohou priecestného zabezpečovacieho zariadenia je zvýšiť bezpečnosť dopravy v mieste úrovňového križovania dvoch dopravných ciest, t. j. dvoch rozdielnych druhov dopráv – cestnej a železničnej.
 
Kritériom pre voľbu spôsobu zabezpečenia priecestí je:
 
-         dopravný moment, ktorý je vyjadrený ako súčin počtu vlakov a počtu cestných motorových  vozidiel za 24 h, ktoré prejdú cez dané priecestie;
-         kategória železničnej trate, najmä najvyššou dovolenou rýchlosťou; trate sa v tejto súvislosti delia na:
o      trate s rýchlosťou vyššou ako 100 km/h,
o      trate s rýchlosťou vyššou ako 60 km/h (max. do 100 km/h vrátane),
o      trate s rýchlosťou vyššou ako 30 km/h (max. do 60 km/h vrátane),
o      trate s rýchlosťou do 30 km/h
-         druh pozemnej komunikácie; tie sa v predmetnej súvislosti delia na:
o      cesty I. triedy a miestne komunikácie I. triedy,
o      cesty II. triedy a miestne komunikácie II. triedy,
o      cesty III. triedy
-         rozhľadové pomery; tie vyplývajú zo zábrzdných vzdialeností cestných motorových vozidiel (ďalej „CMV“) a rozhľadových dĺžok, kde zábrzdná vzdialenosť predstavuje dĺžku dráhy, ktorú prejde CMV po pozemnej komunikácii za čas potrebný pre zaregistrovanie železničného vozidla a včasné zastavenie pred priecestím
-         miestne pomery – tieto vyplývajú zo situovania železničných priecestí pri výstavbe dráhy a existujúceho stavebno-technického riešenia pozemnej komunikácie.
 
3.    Nehodovosť na priecestiach
 
Železničné priecestie je úrovňové križovanie pozemnej komunikácie so železničnou traťou. Ide o veľmi nebezpečné a kritické miesto, kde môže dôjsť ku kolízii železničného koľajového vozidla s CMV.
 
3.1 Príčiny vzniku nehôd na železničných priecestiach
 
Hlavné príčiny vzniku nehôd:
 
a/ nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky, nedisciplinovanosť jej účastníkov;
b/ nedostatočné technické opatrenia, hlavne v oblasti pred nebezpečným pásmom priecestia;
c/ násilné poškodenie priecestných zabezpečovacích zariadení, najmä:
-         zlomené a poškodené rahná,
-         násilné poškodenie stojana PZZ,
-         krádež káblov pre kontrolu stavu PZZ,
-         rozbité svetlá výstražníkov.
 
3.2 Následky nehôd podľa spôsobu zabezpečenia priecestia
 
V súčasnosti zaznamenávame stagnujúci počet nehôd na železničných priecestiach za posledné tri roky, ale následky sú oveľa závažnejšie v počte usmrtených a ťažko zranených.
 
Tabuľka č. 1 Porovnanie následkov nehôd podľa druhu PZZ v roku 2010
druh priecestia/ následok
počet nehôd na priecestí
počet usmrtených pri nehodách
počet ťažko zranených pri nehodách
Nezabezpečené „K“
24
1
2
Svetelné bez závor
„PZS“
16
7
1
Svetelné so závorami
„PZS-Z“
10
3
4
Mechanické so závorami
„PZM“
0
0
0
Spolu
50
11
7
 
V roku 2010 vzniklo 50 nehôd. Pri uvedených nehodách v roku 2010 bolo 11 osôb usmrtených a 7 osôb bolo ťažko zranených.
 
Tabuľka č. 2 Porovnanie následkov nehôd podľa druhu PZZ v roku 2011
druh priecestia/ následok
počet nehôd na priecestí
počet usmrtených pri nehodách
počet ťažko zranených pri nehodách
„K“
20
2
4
PZS - svetla
20
6
7
PZS Z - závory
10
4
3
PZM
0
0
0
Spolu
50
12
14
 
V roku 2011 vzniklo 50 nehôd. Pri uvedených nehodách v roku 2011 bolo 12 osôb usmrtených (čo predstavuje nárast o 1 prípad) a 14 osôb bolo ťažko zranených (nárast o 7 prípadov).
 
Tabuľka č. 3 Porovnanie následkov nehôd podľa druhu PZZ v roku 2012
druh priecestia/ následok
počet nehôd na priecestí
počet usmrtených pri nehodách
počet ťažko zranených pri nehodách
„K“
16
6
2
PZS - svetla
24
9
12
PZS Z - závory
10
6
1
PZM
0
0
0
Spolu
50
21
15

V roku 2012 vzniklo 50 nehôd. Pri uvedených nehodách bolo 21 osôb usmrtených (čo predstavuje nárast o 9 prípadov) a 15 osôb bolo ťažko zranených (nárast o 1 prípad).
 
Z údajov uvedených v tabuľkách za jednotlivé obdobia (2010-2012) vyplýva, že na priecestiach zabezpečených PZM nedošlo k žiadnej nehode. Tu však treba konštatovať, že tento typ PZM si vyžaduje pôsobenie ľudského faktora, t. j. na priecestí vybavenom takýmto PZZ je potrebná prítomnosť obsluhujúceho zamestnanca v nepretržitej službe, čo predstavuje zvýšené prevádzkové náklady.
 
Takmer všetky nehody spôsobené na železničných priecestiach boli zavinené zo strany účastníkov cestnej dopravy. Z celkového počtu nehodových udalostí došlo počas celého sledovaného obdobia iba v jednom prípade k zavineniu nehody na priecestí železničným dopravcom.
 
Hoci v súčasnosti prevláda názor, že je potrebné zabezpečiť nezabezpečené priecestia, z nehodových štatistík vyplýva, že prevažná väčšina nehôd sa prihodí práve na priecestiach zabezpečených, pričom viditeľný nárast počtu nehôd aj ich následkov možno identifikovať na zabezpečených priecestiach bez závor. Súčasne je však potrebné upozorniť aj na fakt vzrastu závažnosti následkov nehôd i na zabezpečených priecestiach so závorami. Jedno i druhé poukazuje na neustály pokles disciplíny účastníkov cestnej premávky.
 
3.3 Železničné priecestia s opakovanými nehodami
 
Na základe dostupných údajov bol v rámci jednotlivých traťových úsekov stanovený zoznam železničných priecestí s opakovanými nehodami v počte 2 a viac s následkom ťažkého úrazu a smrteľného úrazu. (tabuľka č. 4)
 
Tabuľka č. 4 Železničné priecestia s opakovanými nehodami
traťový úsek/dopravňa
žkm
druh zab. zar.
Sabinov – Lipany
47,502
PZS 3
Veličná – Dolný Kubín
17,123
PZS 2
Snina – Stakčín
26,328
K
Liptovská Teplá – Ružomberok
276,872
PZS 2Z
Kozárovce – Hronský Beňadik
15,353
PZS 2
Lehnice – Orechová Potôň
35,713
PZS 3
Malacky – Veľké Leváre
25,532
PZS 2
Veľké Uherce – Oslany
6,481
K
Bánovce n/Bebravou – Horné Ozorovce
18,386
K
Štrba – Svit
210,733
PZS 2Z
Bratislava Nové Mesto – Bratislava ÚNS
7,215
PZS 2
Čadca – Čierne pri Čadci
4,465
PZS 3Z
Nitra – Lužianky
39,619
PZS 2
Raslavice – Hertník
25,172
K
Rusovce – Bratislava - Petržalka
115,659
PZS 2
Ličartovce – Drienovská Nová Ves
6,773
PZS3Z
ŽST Ružomberok
280,594
PZS 2
Prievidza – Nitrianske Pravno
30,172
K
Košice – Družstevná pri Hornáde
102,738
PZS 2Z
Považská Bystrica – Považská Teplá
172,682
PZS 2
Hurbanovo – Bajč
25,389
PZS 2
Veľké Leváre – Sekule
41,214
PZS 2Z
Skalica na Slovensku
75,769
PZS 1
Nováky – Prievidza nákladná stanica
24,004
PZS 3
Rišňovce – Hlohovec
20,279
PZS 2
Raková – Staškov
4,506
K
Okoč – Hroboňovo
34,430
K
Šelpice
9,852
PZS 3
Dolný Hričov – Žilina zriaďovacia stanica
195,037
PZS 2
Ivánka pri Nitre
25,904
PZS 2
Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok
253,713
PZS 2
Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku
75,058
K
Petrovce n/Laborcom – Strážske
49,062
K
Bernolákovo – Bratislava-Vajnory
68,435
PZS 2
Turany
307,771
PZS 2
Haniska pri Košiciach – Veľká Ida
12,042
PZS 2
 
3.4 Ostatné rizikové priecestia
 
Na sieti ŽSR sa nachádzajú priecestia, ktoré sa svojou polohou umiestnenia, stavebno-technickou úpravou a zastaraným typom zabezpečovacieho zariadenia javia ako problémové a môže tu dochádzať k opakovaným poruchám. V prípade poruchy sú prijaté okamžité opatrenia (napr. zníženie rýchlosti, vyrozumievanie vlakov, dopravné značenie, stráženie priecestia a. i.).
 
3.4.1 Priecestia problémové v dôsledku svojho stavebnotechnického usporiadania
 
Ide o priecestia:
 
-         na železničných tratiach, ktoré vedú súbežne s cestnou komunikáciou,
-         v blízkosti ktorých sa nachádza križovatka a vodič cestného motorového vozidla sa musí riadiť príslušnými pravidlami cestnej premávky, t.j. je nútený spomaliť alebo zastaviť,
-         kde rozhľadové pomery na cestnej komunikácii za priecestím nedovoľujú plynulý prejazd cestného motorového vozidla cez priecestie,
-         priecestia s nedostatočnou zónou úniku dlhého cestného motorového vozidla (ďalej CMV).
 
V prípade priecestí s nedostatočnou zónou úniku vzniká riziko, že CMV prekračujúce dĺžku stanovenú dopravnou značkou B 20, pri dávaní prednosti vozidlám idúcim na hlavnej prípadne vedľajšej ceste, zasahuje zadnou časťou vozidla do nebezpečného pásma priecestia a prechodového prierezu vlaku.
 
Z pohľadu ohrozenia chodcov sú pomerne významným potenciálnym nebezpečenstvom nezabezpečené priechody pre peších na železničných zastávkach dvojkoľajných tratí s traťovou rýchlosťou 100 km/hod a vyššou. Riziko nehôd s fatálnymi následkami vzniká pri prechádzaní vystupujúcich cestujúcich cez priechod, ktorým náležitý rozhľad na druhú koľaj zakrýva stojaci vlak. Najproblémovejšie priecestia sú uvedené v tabuľke č. 5.
 
Tabuľka č. 5 Zoznam nezabezpečených priechodov pre peších na zastávkach dvojkoľajných tratí s V≥100 km/h
žkm
traťová rýchlosť km/h
traťový úsek
43,640
120
Čierna nad Tisou - Košice
155,332
110
Košice - Žilina
112,47
110
Košice - Žilina
168,446
100
Košice - Žilina
19,385
100
Barca - Rožňava
125,795
100
Košice - Žilina
31,360
100
Barca - Rožňava
138,900
100
Košice - Žilina
131,253
100
Košice - Žilina
171,145
120
Košice - Žilina
 
Problémom sú aj priecestia v intravilánoch obcí na komunikáciách s chodníkom, kde tento chodník je v priestore priecestia prerušený, čo núti chodcov prejsť pri prechode cez priecestie na cestnú komunikáciu, alebo (častejšie) prechádzať mimo priecestia. Najvýznamnejšie identifikované prípady sú uvedené v tabuľke č. 6.
 
Tabuľka č. 6 Zoznam priecestí navrhnutých na rozšírenie o chodník pre peších
žkm
traťový úsek
27,077
Leopoldov - Lužianky
2,662
Chynorany - N. Pravno
 
3.4.2 Priecestia so starším a menej spoľahlivým typom zabezpečenia
 
Na železničných tratiach je v prevádzke viac typov PZZ, ktoré sú technicky zastarané, majú zvýšenú poruchovosť a je problém s ich udržovaním v prevádzke. To vo svojom dôsledku spôsobuje poruchy v plynulosti železničnej prevádzky, keďže dôsledkom nefunkčnosti priecestia je zníženie rýchlosti prechádzajúceho vlaku. Najvýznamnejším problémom týchto priecestí je detekcia prejazdu koľajového vozidla. Zastarané technické prostriedky na zisťovanie prítomnosti koľajových vozidiel v obvode priecestia nevyhovujú súčasným požiadavkám na bezpečnosť a príslušným normám. Je potrebné ich postupne nahradiť počítačmi osí, ktoré slúžia na zisťovanie voľnosti železničnej trate.
 
Zastarané typy PZZ prevádzkované na sieti ŽSR (pozri aj tabuľku č. 7 a č. 9) :
 
-         typ SSSR – PZZ svetelné budované od 50. rokov minulého storočia; jeho technické riešenie je v súčasnosti nedostatočné,
-         typ VÚD – PZZ svetelné budované od 60. rokov minulého storočia; jeho technické riešenie je v súčasnosti nedostatočné,
-         typ AŽD 71 – PZZ svetelné budované od 70. rokov minulého storočia; zariadenie je najrozšírenejším typom PZZ na sieti ŽSR,
-         typ VÚŽ 76 – PZZ je možné použiť do traťovej rýchlosti 80 km/h a nižšom dopravnom momente; jeho technické riešenie je nedostatočné,
-         PZM – zariadenie si vyžaduje k svojej činnosti obsluhujúceho zamestnanca v nepretržitej službe; významným nebezpečenstvom sú ojedinelé zariadenia, využívajúce pre svoju činnosť jednodrôtový pohon, ktorý nezabezpečuje, že v poruchovom stave zaujme priecestné zabezpečovacie zariadenie najbezpečnejší stav (t. j. uzatvorí priecestie). Manažér infraštruktúry považuje za potrebné odstrániť tieto priecestia najneskôr do 31.12.2015 (sú uvedené v tabuľke č. 8).
 
Tabuľka č.7 Zoznam zastaraných typov PZZ na sieti ŽSR
typ zariadenia
OR Košice
OR Žilina
OR Trnava
OR Zvolen
spolu na sieti ŽSR
pozn.
PZM
14
4
21
23
62
vek cca 70 rokov
SSSR
75
48
26
32
181
vek cca 60 rokov
VÚD
12
13
3
14
42
vek cca do 20 rokov
VÚŽ 76
0
0
0
2
2
vek cca nad 20 rokov
AŽD 71
141
51
160
132
484
vek nad 20 rokov
AŽD 71
34
27
41
31
133
vek do 20 rokov
 
Z tabuľky č. 7 vyplýva, že na sieti ŽSR sa nachádza 904 zastaraných typov PZZ. Niektoré z týchto typov PZZ vykazujú zvýšenú poruchovosť a preto je potrebné prednostne nahradiť ich novými typmi.
 
Tabuľka č. 8 Zoznam jednodrôtových železničných priecestí
 
traťový úsek
 
žkm
Jesenské – Tisovec
36,096
Jesenské - Tisovec
41,270
Jesenské - Tisovec
41,482
Jesenské - Tisovec
41,690
ŽTS Koniarovce, St.I.
52,058
ŽST Bošany, St.I.
75,062
Lučenec št.hr. – ŽST Lučenec
102,989
 
Tabuľka č. 9 Zoznam najporuchovejších PZZ na sieti ŽSR
 
trať
 
žkm
typ zariadenia
Šahy - Čata
5,257
VUD
Červená Skala - Banská Bystrica
5,950
AŽD 71
Trenčín - Chynorany
32,593
VUD
Košice - Kraľovany
256,75
SSSR
Trenčín – Chynorany
4,09
VUD
Nitra – Lužianky
39,619
VUD
Čop – Čierna n Tisou – Košice
37,934
SSSR
Poprad – Tatry – Štrbské Pleso
9,773
AŽD 71
Plešivec – Zvolen
30,820
PZM
 
Náhradou zastaraného typu PZZ za nový sa predpokladá nižšia poruchovosť a vyššia bezpečnosť a spoľahlivosť. Je potrebné brať do úvahy vyššie obstarávacie náklady, čo však bude kompenzované nižšími udržiavacími nákladmi.
 
Chvatimech
 
4.    Priecestia s negatívnym dopadom na plynulosť železničnej prevádzky
 
Úsilie o riešenie problému bezpečnosti na železničných priecestiach v jestvujúcom legislatívnom prostredí vedie vo viacerých prípadoch k nežiaducemu znižovaniu rýchlosti vlakov, čo má vo svojom dôsledku negatívny vplyv na konkurencieschopnosť železnice v súťaži dopravných módov. Tieto obmedzenia:
 
-         zvyšujú náklady na energiu (dochádza k energetickým stratám),
-         spôsobujú časové straty.
 
V tabuľke č. 10 uvádzame rýchlostné obmedzenia na hlavných tratiach s rýchlikovou dopravou, z dôvodu zabezpečenia priecestí.
 
Tabuľka č. 10 Železničné priecestia na tratiach s rýchlikovou dopravou- nezabezpečené
železničná trať
žkm
traťová rýchlosť
obmedzenia traťovej rýchlosti*
dôvod obmedzenia trať. rýchlosti
V.Bielice - N.Pravno
5,206
80
40
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
V.Bielice - N.Pravno
12,964
80
50
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
35,570
70
60
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
35,011
70
40/30
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
31,867
70
50
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
31,366
70
30
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
19,403
70
30
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
18,891
70
30/60
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
15,620
70
20
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
9,191
70
50/35
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
1,284
70
30/20
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
11,163
70
30/40
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
2,589
70
30
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
50,344
70
40
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
41,838
70
35
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
Č.Skala-B.Bystrica
35,060
70
50/60
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
H.Dúbrava-Palárikovo
34,689
100
20
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
H.Dúbrava-Palárikovo
25,995
80
70
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
H.Dúbrava-Palárikovo
1,752
100
50
rozhľadové pomery;
spôsob zabezpečenia
* ak sú uvedené dve čísla, je rýchlosť obmedzená v oboch smeroch
 
Z uvedených údajov vyplýva, že na tratiach s rýchlikovou dopravou dochádza k výrazným obmedzeniam traťových rýchlostí. Cieľom je minimalizovať tieto obmedzenia, ktoré predlžujú jazdnú dobu vlakov.
 
V tabuľke č. 11 uvádzame najvýznamnejšie rýchlostné obmedzenia (najvýznamnejšie rýchlostné skoky) na vedľajších tratiach bez diaľkovej dopravy z dôvodu zabezpečenia priecestia.
 
Tabuľka č.11 Železničné priecestia na vedľajších tratiach- nezabezpečené
železničná trať
žkm
traťová rýchlosť
obmedzenia traťovej rýchlosti *
 
dôvod obmedzenia traťovej rýchlosti
Maťovce - Bánovce n. Ondavou
15,170
80
20
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Podolínec-Poprad
7,327
60
10
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Podolínec-Poprad
7,41
60
10/10
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Podolínec-Poprad
7,473
60
10/10
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
30,029
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
29,200
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
28,568
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Vranov nad Topľou - Trebišov
26,242
80
30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
25,752
80
30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Vranov nad Topľou - Trebišov
24,957
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Vranov nad Topľou - Trebišov
22,646
80
30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Vranov nad Topľou - Trebišov
20,412
80
30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
19,784
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
17,737
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
17,023
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
Trebišov - Vranov nad Topľou
16,595
80
30/30
rozhľadové pomery; spôsob zabezpečenia
 
* ak sú uvedené dve čísla, je rýchlosť obmedzená v oboch smeroch
 
 
Nasledujúca tabuľka č. 12 reprezentuje najvýznamnejšie obmedzenia rýchlosti z dôvodu zabezpečenia priecestia na trakčne najnáročnejších tratiach.
 
Tabuľka č.12 Obmedzenia traťových rýchlostí na tratiach s vysokým stúpaním
 
železničná trať
 
žkm
 
najvyššie stúpanie v ‰
 
 
najvyššia povolená rýchlosť
v km/h
najvyššie obmedzenie traťovej rýchlosti
v km/h
 
dôvod obmedzenia
Trenčín-Chynorany
 
38,806
16
60
10
priecestie
Trstená-Kraľovany
53,645
17
50
20
priecestie
Plešivec-Muráň
4,227
19
50
10
priecestie
Plešivec-Slavošovce
22,208
24
50
10
priecestie
Bardejov-Kapušany pri Prešove
43,235
25
60
30
priecestie
Lupków-Medzilaborce-Michaľany
119,48
25
60
30
priecestie
Studený Potok-Tatranská Lomnica
8,623
37
60
40
priecestie
Jesenské-Brezno
25,705
47
30
10
priecestie
 
 
Zníženie traťovej rýchlosti z dôvodu nevyhovujúcich rozhľadových pomerov na nezabezpečených priecestiach spôsobuje problémy pri opätovných rozjazdoch ťažších nákladných vlakov. Je potrebné eliminovať počet neefektívnych priecestí na takýchto tratiach.
 
Zvlášť negatívnym príkladom neprimeraného znižovania konkurencieschopnosti železničnej dopravy sú občasne využívané priecestia na poľných a lesných cestách, kde z dôvodu nedostatočných rozhľadových pomerov je často výrazne obmedzená rýchlosť vlakov, hoci priecestia sú využívané CMV len zriedkavo, najčastejšie počas poľnohospodárskej sezóny. I napriek veľmi nízkej frekvencii prejazdov CMV cez také priecestia musí manažér infraštruktúry vynakladať finančné prostriedky na ich údržbu (údržba železničného zvršku, odvodnenie priecestia, zabezpečenie rozhľadových pomerov, údržba priecestného zabezpečovacieho zariadenia). Cieľom je rušiť sezónne využívané priecestia, v prípade preukázania potrebnosti niektorého z nich prinajmenšom osadiť na ňom – na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy – uzamykateľnú zábranu, ktorá eliminuje v čase svojho uzamknutia potrebu zníženia rýchlosti vlaku pri jazde cez také priecestie. V súčasnosti je takéto riešenie uplatnené na priecestiach podľa tabuľky č. 13.
 
Tabuľka č. 13 Prehľad uzamknutých priecestí za jednotlivé OR
oblastné riaditeľstvo
schválené rozhodnutím ÚRŽD
zrealizované
Zvolen
25
25
Košice
5
4
Žilina
-
-
Trnava
1
1
CELKOM
31
30
 
Z uvedených údajov vyplýva, že rozhodnutím ÚRŽD bolo schválených 31 nezabezpečených priecestí, na ktorých budú osadené uzamykateľné zábrany. Týmto spôsobom bolo zrealizovaných 30 priecestí.
 
Tabuľka č. 14 uvádza prehľad ďalších priecestí, na ktorých sa vyžaduje uplatnenie takéhoto riešenia.
 
Tabuľka č. 14 Zoznam priecestí navrhnutých na osadenie uzamykateľných zábran
 
železničná trať
 
žkm
 
najvyššia dovolená traťová rýchlosť v km/h
 
obmedzenia traťovej rýchlosti v km/h
 
subjekt využívajúci priecestie
dôvod na osadenie uzamykateľných zábran
Lupków (PKP)-Michaľany
 
82,728
 
70
 
30
 
urbariát Zbudské Dlhé
 
málo využívané
Lupków (PKP)-Michaľany
 
81,477
 
70
 
50
poľnohospodárske družstvo Koškovce
 
málo využívané
Lupków (PKP)-Michaľany
 
76,679
 
80
 
50
súkromníci Hankovce
málo využívané
 
5.    Legislatíva zaoberajúca sa problematikou železničných priecestí
 
Pre navrhovanie, budovanie, rušenie, správu a údržbu železničných priecestí a priechodov platí nasledovná legislatíva SR:
 
-         zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-         vyhláška č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh,
-         zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
-         zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-         vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-         vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,
-         zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Problémom je v súčasnosti najmä:
 
-         nejasné rozdelenie zodpovednosti medzi správcov železničnej a cestnej komunikácie pri zabezpečovaní dopravného značenia na priecestí a pred ním (za logické možno považovať riešenie, ktoré stanoví zodpovednosť za zriadenie, správu a údržbu značiek na samotnom priecestí na strane manažéra infraštruktúry a zodpovednosť za zriadenie, správu a údržbu ostatných súvisiacich značiek mimo priecestia na strane správcu cestnej komunikácie).
-         nejasné určenie toho, kto znáša náklady na zriaďovanie a zabezpečovanie nových železničných priecestí.
 
6.    Realizačný plán
 
Realizačný plán nevyžaduje navýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
 
6.1 Opatrenia bez nároku na financie
 
V rámci realizačného plánu je potrebné uskutočniť nasledovné opatrenia:
 
a/ Prostredníctvom legislatívnych úprav zabezpečiť:
-         jasné a prehľadné určenie práv a povinností subjektov verejnej moci vo veciach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia a správy železničných priecestí, najmä výkon správy a údržby dopravného značenia na priecestiach (za najjednoduchšie možno považovať riešenie, ktoré stanoví zodpovednosť za zriadenie, správu a údržbu značiek na samotnom priecestí (DZ č. A30a, A30b, P2) na strane manažéra infraštruktúry; zodpovednosť za zriadenie, správu a údržbu ostatných súvisiacich dopravnych značiek mimo priecestia bude úplne na strane správcu cestnej komunikácie),
-       implementáciu princípu, podľa ktorého náklady na výstavbu a rozšírenie železničného priecestia, ako aj jeho zabezpečenia znáša ten, v koho záujme sa zriaďuje.
 
b/ Aktívne sa zúčastňovať na všetkých masmediálnych aktivitách v rámci EÚ a koordinácii projektov železničných spoločností pre zvýšenie bezpečnosti na priecestiach.
 
Kľúčovým prostriedkom na znižovanie počtu dopravných nehôd na železničných priecestiach sú v tejto oblasti preventívne aktivity vo forme vzdelávania a osvety vodičov cestných motorových vozidiel.
MDVRR SR a Železnice SR v spolupráci s Policajným zborom SR, Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s., a mediálnymi partnermi sa spoločne zapájajú do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Informujú účastníkov cestnej premávky o pravidlách prechádzania cez železničné priecestia, správaní sa v blízkosti trate a predchádzaní tak nehodovosti na železničných priecestiach. Systematicky pôsobia na verejnosť vydávaním informačných brožúr, premietaním inštruktážnych filmov, tvorbou výchovných materiálov distribuovaných na nosičoch CD a pod.
V takýchto aktivitách je potrebné pokračovať a ďalej ich rozvíjať. V rámci nich je potrebné informovať účastníkov cestnej premávky najmä o Jedinečnom identifikačnom čísle (JIČ), ktoré je pridelené každému železničnému priecestiu v SR, ako aj o spôsobe jeho použitia; cieľom je tu rýchla identifikácia priecestia, na ktorom došlo k akejkoľvek mimoriadnosti, pre potreby rýchlej orientácie záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému 112.
c/ Pokračovať v rušení najmenej frekventovaných železničných priecestí, prednostne tých, ktoré majú negatívny vplyv na plynulosť železničnej dopravy; v prípade nezrušiteľných sezónne používaných priecestí osadzovať na nich uzamykateľné zábrany. Toto riešenie je potrebné uplatniť prednostne na priecestiach podľa tabuľky č. 15.
 
Tabuľka č. 15 Zoznam priecestí navrhnutých na osadenie uzamykateľných zábran
železničná trať
žkm
najvyššia dovolená traťová rýchlosť v km/h
obmedzenia traťovej rýchlosti v km/h
subjekt využívajúci priecestie
dôvod na osadenie uzamykateľných zábran
Lupków (PKP)-Michaľany
 
82,728
 
70
 
30
 
urbariát Zbudské Dlhé
 
málo využívané
Lupków (PKP)-Michaľany
 
81,477
 
70
 
50
poľnohospodárske družstvo Koškovce
 
málo využívané
Lupków (PKP)-
Michaľany
 
76,679
 
80
 
50
súkromníci Hankovce
málo využívané
 
d/ Problém obmedzenia rýchlosti vlakov na priecestiach, ktoré sú problémové v dôsledku nedostatočnej zóny úniku dlhého CMV riešiť nasledovnými spôsobmi:
-         dopravnou značkou B20 obmedziť maximálnu dĺžku CMV,
-         dopravnou značkou B6 zakázať vjazd nákladných vozidiel,
-         zrušiť takéto priecestie, pokiaľ je v jeho blízkosti náhradná trasa.
 
Disponibilné investičné prostriedky z vlastných zdrojov ŽSR je potrebné sústrediť na zabezpečenie nezabezpečených priecestí, ako aj rekonštrukciu starších PZZ. Pritom je účelné zachovávať v záujme zvyšovania bezpečnosti nasledovné zásady:
 
-         nasadzovanie PZZ so závorami (prednostne celé závory),
-         budovanie PZS resp. PZS - Z, ktoré predstavuje úplnú väzbu na pohyb ŽV v oblasti priecestia a dáva informáciu o svojom prevádzkovom stave vodičovi ŽV, ktoré sa približuje k železničnému priecestiu, prípadne informuje aj dopravného zamestnanca,
-         budovanie kamerových a záznamových zariadení s rozlišovaním evidenčných čísiel vozidiel a so sledovaním dopravnej situácie v oblasti priecestia na najviac frekventovaných priecestiach.
 
Investičné opatrenia možno rozdeliť na nasledujúce skupiny:
 
a/ rekonštrukcia úrovňových priecestí na mimoúrovňové
Pôjde o všetky priecestia na koridorových tratiach, ktoré podstupujú rekonštrukciu, pokiaľ nie je možné zrušenie priecestia.
 
b/ zabezpečenie nezrušiteľných nezabezpečených priecestí (približnú cenu inštalácie jedného PZZ možno odhadnúť podľa spôsobu zabezpečenia na cca 250 000 – 300 000 EUR)
 
Tieto priecestia sú zoskupené do nasledovných skupín:
 
-         priechody pre peších na zastávkach dvojkoľajných tratí s rýchlosťou 100 km/h a vyššou (tabuľka č. 16),
-         nezabezpečené priecestia s opakovanými nehodami (tabuľka č. 17),
-         vybudovať chodník pre chodcov v tých priecestiach na komunikáciách s chodníkom v intravilánoch obcí, kde je tento chodník v priestore priecestia prerušený (tabuľka č. 24),
-         nezabezpečené priecestia, obmedzujúce plynulosť železničnej dopravy:
o      na tratiach s rýchlikovou dopravou (tabuľka č. 18)
o      na ostatných tratiach s osobnou dopravou (tabuľka č. 19)
o      na trakčne náročných tratiach (tabuľka č. 20)
 
Tabuľka č. 16 Zoznam nezabezpečených priechodov pre peších na zastávkach dvojkoľajných tratí s V≥100 km/h (v poradí urgentnosti)
žkm
traťová rýchlosť km/h
pôvodná úprava priecestnej vozovky
navrhovaná úprava priecestnej konštrukcie
navrhovaný stupeň zabezpečenia
traťový úsek
43,640
120
výdreva
celopryž
PZS 2Z
Čierna nad Tisou - Košice
171,145
120
x
celopryž
PZS 2Z
Košice - Žilina
112,47
110
GUMOKOV
celopryž
PZS 2Z
Košice - Žilina
168,446
100
betón
celopryž
PZS 2Z
Košice - Žilina
19,385
100
prechod drevený
celopryž
PZS 2Z
Barca - Rožňava
125,795
100
BET.PANELY
celopryž
PZS 2Z
Košice - Žilina
31,360
100
prechod drevený
celopryž
PZS 2Z
Barca - Rožňava
138,900
100
x
celopryž
PZS 2Z
Košice - Žilina
131,253
100
BET.PANELY
celopryž
PZS 2Z
Košice - Žilina
 
Tabuľka č.17 Nezabezpečené železničné priecestia s opakovanými nehodami
traťový úsek/dopravňa
žkm
Snina – Stakčín
26,328
Veľké Uherce – Oslany
6,481
Bánovce n/Bebravou – Horné Ozorovce
18,386
Raslavice – Hertník
25,172
Prievidza – Nitrianske Pravno
30,172
Raková – Staškov
4,506
Okoč – Hroboňovo
34,430
Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku
75,058
Petrovce n/Laborcom – Strážske
49,062
 
Tabuľka č. 18 Nezabezpečené železničné priecestia
na tratiach s rýchlikovou dopravou (v poradí urgentnosti)
železničná trať
žkm
traťová rýchlosť
obmedzenia traťovej rýchlosti
H.Dúbrava-Palárikovo
34,689
100
20
H.Dúbrava-Palárikovo
1,752
100
50
Č.Skala-B.Bystrica
15,620
70
20
Č.Skala-B.Bystrica
1,284
70
30/20
V.Bielice - N.Pravno
5,206
80
40
Č.Skala-B.Bystrica
31,366
70
30
Č.Skala-B.Bystrica
19,403
70
30
Č.Skala-B.Bystrica
2,589
70
30
Č.Skala-B.Bystrica
35,011
70
40/30
Č.Skala-B.Bystrica
11,163
70
30/40
Č.Skala-B.Bystrica
18,891
70
30/60
Č.Skala-B.Bystrica
41,838
70
35
Č.Skala-B.Bystrica
9,191
70
50/35
V.Bielice - N.Pravno
12,964
80
50
Č.Skala-B.Bystrica
50,344
70
40
Č.Skala-B.Bystrica
31,867
70
50
Č.Skala-B.Bystrica
35,060
70
50/60
H.Dúbrava-Palárikovo
25,995
80
70
Č.Skala-B.Bystrica
35,570
70
60
 
Tabuľka č.19 Nezabezpečené železničné priecestia
na ostatných vedľajších tratiach (v poradí urgentnosti)
železničná trať
žkm
traťová rýchlosť
obmedzenia traťovej rýchlosti
Maťovce - Bánovce n. Ondavou
15,170
80
20
Podolínec-Poprad
7,327
60
10
Podolínec-Poprad
7,41
60
10/10
Podolínec-Poprad
7,473
60
10/10
 
 
Tabuľka č.20 Nezabezpečené železničné priecestia
na trakčne náročných úsekoch tratí (v poradí urgentnosti)
železničná trať
žkm
najvyššie stúpanie v ‰
 
najvyššia povolená rýchlosť
v km/h
najvyššie obmedzenie traťovej rýchlosti v km/h
Trenčín-Chynorany
38,806
16
60
10
Plešivec-Muráň
4,227
19
50
10
Plešivec-Slavošovce
22,208
24
50
10
Trstená-Kraľovany
53,645
17
50
20
Bardejov-Kapušany pri Prešove
43,235
25
60
30
Lupków-Medzilaborce-Michaľany
119,48
25
60
30
Studený Potok-Tatranská Lomnica
8,623
37
60
40
 
c/ rekonštrukcia priecestných zabezpečovacích zariadení uvedených v tabuľkách 21 až 23; tu je predovšetkým potrebné:
 
-         eliminovať nedostatočne zabezpečené priecestné zabezpečovacie zariadenia s jednodrôtovým pohonom (tabuľka č. 21),
-         zvýšiť úroveň zabezpečenia priecestí s vysokou mierou nehodovosti (tabuľka č. 22) – spravidla pôjde o vybavenie týchto priecestí závorami,
-         vykonať modernizáciu PZZ typu VUD, VÚŽ 76, SSSR, AŽD 71 (vek nad 20 rokov) a mechanické PZZ, ktoré treba nahradiť novým zodpovedajúcim PZZ - prednostne budú modernizované najmenej spoľahlivé PZZ (sú uvedené v tabuľke č. 23; ďalšie zastarané priecestia budú systematicky modernizované postupne v takom poradí, v akom sa bude v prevádzke negatívne prejavovať ich nespoľahlivosť)
 
Tabuľka č. 21 Zoznam železničných priecestí s jednodrôtovým pohonom
 
traťový úsek
 
žkm
 
navrhovaný stupeň zabezpečenia
Jesenské – Tisovec
36,096
PZS 2
Jesenské - Tisovec
41,270
PZS 2
Jesenské - Tisovec
41,482
PZS 2
Jesenské - Tisovec
41,690
PZS 2
ŽTS Koniarovce, St. I.
52,058
PZS 2
ŽST Bošany, St. I.
75,062
PZS 2
Lučenec št. hr. – ŽST Lučenec
102,989
PZS 2
 
Tabuľka 22 Zoznam zabezpečených priecestí s vysokou mierou nehodovosti,
u ktorých je účelná zmena stupňa zabezpečenia
žkm
traťový úsek
definičný úsek
JIČ
súčasný stupeň zabezpečenia
 
druh priecestnej konštrukcie
39,619
ŽST. Šurany - ŽST. Veľké Bielice
Nitra - Lužianky
SP 0828
PZS 2
celopryž
20,279
ŽST. Lužianky - ŽST. Leopoldov
Rišňovce - Hlohovec
SP 1061
PZS 2
celopryž
35,713
ŽST. Bratislava - Nové Mesto - ŽST. Dunajská Streda
Lehnice - Orechová Potôň
SP2127
PZS 3
celopryž
47,502
Kysak - PPS Štátna hranica (PKP) - nz. Orlov
Sabinov - Lipany
SP1635
PZS3
celopryž
17,123
Kraľovany - Trstená
Veličná - Dolný Kubín
SP0201
PZS2
celopryž
15,353
Kozárovce -Hronská Dúbrava
Kozárovce - Hronský Beňadik
SP0771
PZS 2
celopryž
25,532
Devinská Nové Ves - Kúty
Malacky - Veľké Leváre
SP2243
PZS 2
celopryž
280,594
Košice - Žilina
Ružomberok
SP0153
PZS 2
celopryž
25,389
Komárno - Nové Zámky
Hurbanovo - Bajč
SP2199
PZS 2
celopryž
75,769
Kúty - PPS. Štátna hranica (ČD) - Skalica
Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku
SP1800
PZS 1
celopryž
24,004
Veľké Bielice - Nitrianske Pravno
Nováky - Prievidza
SP2358
PZS 3
celopryž
25,904
Šurany - Veľké Bielice
Komjatice - Ivanka pri Nitre
SP0812
PZS 2
celopryž
253,713
Košice - Žilina
Liptovský Hrádok – Lipt. Mikuláš
SP0146
PZS 2
celopryž
68,435
Devinská Nové Ves - PPS. Štátna hranica (MÁV) - Štúrovo
BA, Vajnory -Bernolákovo
SP1987
PZS 2
celopryž
307,771
Košice - Žilina
Turany
SP0163
PZS 2
celopryž
12,042
Barca - Rožňava
Haniska pri Košiciach-Veľká Ida
SP1540
PZS 2
celopryž
20,434
ŽST. Komárno - ŽST. Nové Zámky
Chotín - Hurbanovo
SP 2195
PZS 2
celopryž
84,85
ŽST. Devínska Nová ves - PPS. Štúrovo št. hr.
Senec - Sládkovičovo
SP 1995
PZS2
celopryž
113,307
PPS. Rusovce št. hr. - ŽST. Rusovce
Rusovce
SP 2091
PZS2
celopryž
5,425
ŽST. Žilina - ŽST. Rajec
Žilina - Bytča
SP 1939
PZS
celopryž
21,852
ŽST. Čadca - ŽST. Makov
Turzovka - Vysoká nad Kysucou
SP 0091
PZS
celopryž
 
Tabuľka 23 Zoznam zabezpečených priecestí
s najväčšou početnosťou porúch
 
žkm
 
traťový úsek
 
definičný úsek
 
JIČ
 
súčasný stupeň zabezpečenia
 
druh
priecestnej konštrukcie
5,257
Čata - Šahy -št.hr.
Čata - Pastovce
SP0980
PZS 2
celopryž
5,95
Podbrezová - Brezno-Halny
Podbrezová - Brezno
SP1127
PZS 2
celopryž
4,09
 Chynorany - Trenčín
Trenčín - Chynorany
SP1865
PZS2
celopryž
39,619
ŽST. Šurany - ŽST. Veľké Bielice
Lužianky - Nitra
SP0828
PZS 2
celopryž
256,750
Košice - Liptovský Mikuláš
L.Hrádok-L.Mikuláš
SP 0149
PZS 2Z
celopryž
32,593
Chynorany - Trenčín
Tr.Jastrabie-M.Lehota
SP 1896
bez závor
celopryž
30,82
Plešivec - Zvolen
ŽST. Plešivec
SP0692
PZM
celopryž
37,934
Čop - Čierna nad Tisou - Košice
Slov. Nové Mesto - Čerhov
SP1303
PZS 2Z
celopryž
9,773
Poprad - Tatry - Štrbské Pleso
Veľký Slavkov - Pod lesom
SP0333
PZS1
celopryž
 
Tabuľka č. 24 Zoznam priecestí navrhnutých na rozšírenie o chodník pre peších
žkm
pôvodná úprava priecestnej vozovky
navrhovaná úprava priecestnej konštrukcie
druh komunikácie
chodník pre peších (navrhovaná úprava konštrukcie)
navrhovaný stupeň zabezpečenia
traťový úsek
27,077
x
x
priecestie
celopryž
PZS 2Z
Leopoldov-Lužianky
 
2,662
x
x
II. triedy
celopryž
PZS 2Z
Chynorany-N.Pravno
 
Určenie poradia inštalácie priecestných zabezpečovacích zariadení na jednotlivé priecestia bude závislé na disponibilných prostriedkoch. V prvom kroku budú realizované priecestné zabezpečovacie zariadenia na nechránených priechodoch pre peších na zastávkach dvojkoľajných tratí s rýchlosťou 100 km/h a vyššou. Po ukončení týchto prác budú postupne zabezpečované ostatné kritické nechránené, alebo nebezpečné či nespoľahlivé zabezpečené priecestia.
 
Disponibilné finančné prostriedky budú pritom každoročne rovnomerne rozdeľované medzi nasledovné jednotlivé skupiny problémových priecestí:
 
-         nezabezpečené železničné priecestia s opakovanými nehodami – tabuľka č. 17,
-         nezabezpečené priecestia s negatívnym vplyvom na plynulosť železničnej dopravy na tratiach s diaľkovou dopravou (v poradí urgentnosti, t. j. začne sa s modernizáciou priecestí, spôsobujúcich najväčšie rýchlostné skoky) – tabuľka č. 18,
-         nezabezpečené železničné priecestia na ostatných vedľajších tratiach (v poradí urgentnosti) – tabuľka č. 19,
-         nezabezpečené priecestia na trakčne náročných úsekoch vyžadujúce obmedzenie rýchlosti na 10 a 20 km/hod, následne postupne aj priecestia s menším obmedzením rýchlosti – tabuľka č. 20,
-         zvyšovanie úrovne zabezpečenia zabezpečených priecestí s vysokou mierou nehodovosti – tabuľka č. 22,
-         modernizácia zastaraných priecestí s najvyššou mierou poruchovosti – tabuľka č. 23,
-         doplnenie zabezpečeného chodníka pre peších na priecestiach, kde je chodník pri križovanej komunikácii na priecestí prerušený – tabuľka č. 24.
 
Paralelne s touto činnosťou budú priecestnými zabezpečovacími zariadeniami nahradzované ručne obsluhované závory s jednodrôtovým pohonom podľa tabuľky č. 21 (tak, aby sa celý proces ich náhrady uskutočnil do konca roku 2015).
Všetky tieto práce budú podľa možnosti vykonávané proporcionálne, t. j. s rovnomerným rozdeľovaním disponibilných investičných prostriedkov medzi jednotlivé uvedené skupiny priecestí. Na základe žiadosti orgánov štátnej a verejnej správy budú zabezpečované len tie nezabezpečené priecestia, kde to s ohľadom na vývoj dopravy na cestnej alebo železničnej komunikácii bude odôvodnené úrovňou dopravného momentu. Odchýlky od tejto zásady budú možné na základe žiadosti vlastníka infraštruktúry alebo s jeho súhlasom.
 
d/ problém obmedzenia rýchlosti vlakov na priecestiach, ktoré sú problémové v dôsledku nedostatočnej zóny úniku dlhého CMV je účelné riešiť nasledovnými spôsobmi s nárokom na investície správcov cestnej komunikácie :
-         križovatku cestných komunikácií v blízkosti priecestia doplniť o svetelnú cestnú signalizáciu, ktorej stav by bol závislý od stavu PZZ,
-         vybudovanie postranných pruhov na komunikácii ak to dovoľujú miestne pomery, kde by sa mohlo dlhé CMV zaradiť v prípade, že mu hustota premávky nedovoľuje zaradiť sa na hlavnú cestu (potrebný súhlas správcu komunikácie)
 
e/ ostatné možné opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach investičného charakteru
 
-         inštalácia zariadenie Rail-flash – systém doplnkovej signalizácie upozorňujúci vodiča CMV, že sa blíži k železničnému priecestiu, kde je aktivovaný výstražník,
-         spomaľovací prah alebo cestné ostrovčeky – stavebno-dopravné zariadenie správcu cestnej komunikácie na zníženie neprimeranej rýchlosti pred železničným priecestím
 
Záver
 
Neustále narastajúci podiel cestnej dopravy na dopravnom trhu a zvyšujúca sa rýchlosť jednotlivých dopravných prúdov si vyžaduje komplexné riešenie s ohľadom splnenia požiadaviek na kvalitu dopravného systému, plynulosť, ekologickosť, hospodárnosť a hlavne bezpečnosť. Len spoločnou koordináciou postupových krokov zo strany prevádzkovateľov dráhy, správcov pozemných komunikácií, policajného zboru a príslušných štátnych orgánov je možné dosiahnuť celkové zlepšenie v oblasti vývoja bezpečnosti na železničných priecestiach.
 

Zoznam skratiek
 
MDVRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ŽSR – Železnice Slovenskej republiky
ÚRŽD – Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
OR – Oblastné riaditeľstvo
žkm – železničný kilometer
CMV – cestné motorové vozidlo
PK – pozemné komunikácie
ŽV – železničné vozidlo
JIČ – jedinečné identifikačné číslo
K – nezabezpečené priecestie
PZZ – priecestné zabezpečovacie zariadenie
PZS – priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné bez závor
PZS-Z – priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné so závorami
PZM - priecestné zabezpečovacie zariadenie mechanické

Súvisiace články:
Mechanické závory na slovenských tratiach (13.04.2011)
Železnice na Slovensku v číslach (23.03.2011)
Na nebezpečnom priecestí železnice osadia závory (14.11.2007)
Dopravu v Bratislave skomplikovala zrážka vlaku s autom (27.10.2007)


Home