eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
Vlet za vlakmi na 160
Peter, 11.07.2013 (61839 pretan)

Minulý týde sme si naplánovali krátky výlet na tra 160. Norbert trávi as prázdnin v Utekái, a ja som mu navrhol výlet za vlakmi niekam na tra 160 a 162. Vychádzajúc z predpovede poasia sme si dohodli stretnutie na stredu 10. júla 2013 na elezninej stanici v Poltári. Odtia sme vyrazili na tra 160, aby sme urobili pár záberov vlakov. Samozrejme, e sme vyfotili aj nejaké vlaky na trati 162 z Luenca do Utekáa.

Cestou do Poltára som stihol vyfoti osobný vlak z Luenca do Utekáa, na ktorom bol sólo motorový voze 812.053. Následne som zamieril do spomínaného Poltára.
 
Motorový voze 812.053 ako Os do Utekáa
Výlet za vlakmi
  
Program sme mali vopred dohodnutý, take z Poltára sme s Norom zamierili do Mýtnej, kam asto mieria fanúšikovia elezníc, aby urobili nejaké zábery vlakov. Na zastávke v Mýtnej akalo pár cestujúcich na vlak z Luenca do Zvolena. Ako sme zistili, na druhej traovej koaji prebehala v tento de výluka, take osobný vlak išiel po prvej traovej koaji. Na vlaku bola veká súprava.
 
Mýtna
Výlet za vlakmi
 
Ke vlak do Zvolena odišiel vyfotili sme si budovy zastávky, z ktorých jedna slúi na predaj cestovných lístkov a druhá, novšia, chátra. Potom sme sa pomaly presunuli pred zastávku smerom na Zvolen, aby sme pokali na osobný vlak od Zvolena.
 
Staršia budova zastávky
Výlet za vlakmi
 
 
Novšia budova zastávky
Výlet za vlakmi
  
Ruše 754.053 na ele Os do Luenca
Výlet za vlakmi
 
Ke osobný vlak do Luenca prešiel, presunuli sme sa do obce Píla. Tu sme stretli fotografov z Nemecka, akajúcich na vlaky. My sme s Norom zamierili k nealekému krátkemu tunelu, ktorý tu bol postavený pri výstavbe Uhorskej severnej eleznice. Vonku bolo slneno a teplo, take celkom vhod nám prišlo ochladenie v útrobách krátkeho tunela. Tunel je trochu schovaný za kríkmi a stromami, preto ho z vlaku cestujúci nemusia vidie. Urobili sme pár záberov tunela a vrátili sme sa na zastávku. Hne sme si všimli, e na oboch stranách zastávky boli skrátené peróny. Akurát lampy zatia stoja na mieste, kde kedysi bolo nástupište.
 
Tunel v Píle
Výlet za vlakmi
 
Výlet za vlakmi
 
Skrátené peróny na oboch stranách zastávky
Výlet za vlakmiVýlet za vlakmi
  
Na oddielovom návestidle v smere na Luenec sa rozsvietilo zelené svetlo, o znamenalo, eby mohol ís nejaký vlak. Tak sme sa presunuli smerom pred zastávku na miesto, kde kedysi ešte bol perón. Po krátkej chvíli bolo pou zhora, od Podkriváa, prichádzajúci vlak. To súprava vozov dolu z kopca tlaila pred sebou dve Zamraené, teda rušne radu 751.
 
Dvojina Zamraených na ele nákladného vlaku
Výlet za vlakmi
  
Po prejdení nákladného vlaku sme zamierili do Podkriváa. Chceli sme tu poka na rýchlik R 811, lene ten kvôli výluke medzi Kozárovcami a Novou Baou mal meškanie. Voný as sme vyuili na prechádzku po zastávke a venovali sa foteniu zárezu, ktorý nahradil bývalý tunel, ktorý tu bol vybudovaný pri výstavbe spomínanej Uhorskej severnej eleznici. Kee asu bolo stále dos, rozhodli sme sa zájs do blízkeho Kriváa, kde koní dvojkoajný úsek trate z Lovinobane. V Kriváni veda výpravnej budovy stojí menší pomník, postavený na pamiatku udí, ktorí zahynuli pri oprave poškodeného tunela v Podkriváni pri nemeckom nálete.
 
Podkrivá
Výlet za vlakmi
 
Pohad cez okienko pokladne do výdajne lístkov
Výlet za vlakmi
 
Krivá - výpravná budova
Výlet za vlakmi
 
Pamätník obetiam
Výlet za vlakmi
 
V Kriváni sme sa nezdrali dlho, urobili sme pár záberov a vrátili sme sa spä do Podkriváa. Tu sme si našli miesto vhodné na vyfotenie rýchlika Gemeran, z Bratislavy do Košíc. Na jeho ele bol ruše 757.006.
 
Pred rýchlikom prešla MÚV-ka
Výlet za vlakmi
 
Ruše 757.006 na R 811 Gemeran do Košíc
Výlet za vlakmi
 
Rozhodli sme sa tu poka aj na osobný vlak a rýchlik v opanom smere, teda od Luenca. Vyšli sme na most, ktorý preklenuje údolie a zárez, ktorým bol nahradený tunel pri výstavbe druhej koaji tzv. juného ahu. Z mosta sme vyfotili najprv Bagetu, ktorá bola na osobnom vlaku, a o pár minút neskôr aj rýchlik Sitno do Bratislavy.
 
Bageta 813.002 na Os do Zvolena
Výlet za vlakmi
 
Posledné metre v stúpaní
Výlet za vlakmi
 
A opä MÚV-ka
Výlet za vlakmi
 
R 812 Sitno prechádza zastávkou Podkrivá
Výlet za vlakmi
  
Z Podkriváa sme zamierili opä na zastávku Píla, ale podmienky pre vyfotenie osobného vlaku od Zvolena sa nám nepozdávali, navyše na oblohe pribúdalo oblanosti a práve tu bol dos veký oblak, ktorý lokalitu ešte poas našej prítomnosti zatienil. Preto sme zamierili do Mýtnej, kde sme naše spoloné fotenie zahájili. V Mýtnej sme pokali na osobný vlak zo Zvolena.
 
Ruše 750.181 na ele Os do Luenca
Výlet za vlakmi
 
Horúce poasie bolo unavujúce a tak sme sa rozhodli trochu oberstvi, preto sme zamierili smerom na Luenec. V motoreste Halier sme si spravili prestávku, aby sme si trochu oddýchli a poradili kam pôjdeme alej. Pri našom rozhodovaní sme zobrali do úvahy aj zhoršujúce sa podmienky, pretoe oblanosti pribúdalo presne poda predpovede. Nakoniec sme sa rozhodli ís smerom na Poltár a Uteká, teda na tra 162. Poda cestovného poriadku najblišie išiel vlak z Luenca do Kokavy nad Rimavicou. Tento vlak sa dal vyfoti dobre v oblúku za stanikou v Breznike. Chvíu sme akali v tieni stromov na vlak, a ke sme pouli vlak prichádza do stanice, premiestnili sme sa kúsok k trati, aby sme osobný vlak vyfotili.
 
Motorová jednotka 813.001
Výlet za vlakmi
  
Poda cestovného poriadku sa tento vlak z Luenca krioval v Zlatne s vlakom z Utekáa do Luenca. Na ten sme sa rozhodli poka pred stanicou v Zlatne na mieste, kde bolo nedávno vyistené okolie trate od stromov. Tu sme stihli ešte raz vyfoti vlak z Luenca. Obloha sa však aj tu pomaly úplne zatiahla, nad nealekými kopcami bolo vidie ieravu, v ktorej sa oraz astejšie objavovali blesky a bolo vidie, e tam u aj prší. Pokali sme však ešte na vlak do Luenca, na ktorom išiel opä sólo motorový voze 812.064. To však oblaky úplne zatienili oblohu.
 
Ešte raz vlak z Luenca pred Zlatnom
Výlet za vlakmi
 
Sólo motorový voze 812.064 na vlaku do Luenca
Výlet za vlakmi
 
Vzhadom na poasie sme sa rozhodli náš výlet ukoni, preto sme nasadli do auta a zamierili na Uteká. Tam som sa rozlúil s Norom a zamieril domov. Fotografie vo vekosti 1024px budú pridané do príslušných fotoalbumov.

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home