eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ako si v piatok zresetova hlavu
Peter, 27.09.2013 (78231 pretan)

V piatok podveer si zresetujem hlavu, nejako tak znie text skladby slovenskej kapely Hex. Pred dvoma týdami som si povedal, e si zresetujem hlavu u cez de. Jednoducho vypnem sa na všetko a idem k trati foti. Slnené a ešte letné poasie som jednoducho nemohol nevyui. Zbalil som fotoaparát a zamieril na sever. Ak tipujete Tatry, tipujete správne.

Svoje zresetovanie som zahájil nad Vydrníkom, podtatranskou obcou s panorámou Vysokých Tatier v pozadí. Výlet som si naplánoval tak, aby som stihol prvý IC vlak, tzv. íceko do Košíc. Na zvolené miesto sa mi podarilo dosta len s malou asovou rezervou, tak som mal obavu, i som íceko náhodou nezmeškal. Navyše, ke som vystúpil z auta, poul som hluk prichádzajúceho vlaku. Našastie, bol to nákladný vlak s dvojikou na ele. Vybehol som trochu vyššie na svah a urobil prvý záber.
 
Dvojika na ele nákladného vlaku
Tra 180 
 
Ke nákladný vlak prešiel, stúpal som ešte vyššie. Poda cestovného poriadku mal u vlak IC ís, ale pribline v jeho asovej polohe išiel nákladný, take som predpokladal, e íceko má menšie meškanie. Tak aj bolo. Ke som našiel vhodné miesto, v diake som uvidel prichádzajúci vlak do Košíc. Na jeho ele bola „gorila“ 350.017. No len o som pozrel na fotku v náhade, zasmial som sa, s tým tieom som fakt nerátal, o u. Ve ty opica pôjdeš aj naspä, pomyslel som si.
 
Prvé íceko do Košíc
Tra 180 
 
Nad Tatrami sa vznášala oblanos, ktorá ma nelákala ís alej, teda v tomto prípade blišie k nim. iabohu, oblanos bola po celej dke našich vehôr, preto som sa chvalabohu rozhodol zosta ešte nejaký as na tomto mieste. Len o íceko prešlo, zo stanice Vydrník sa pohli traováci, ako som hne zistil. Za stanicou zastavili a z jedného výsypného voza sypali na tra štrk, a sa prášilo. A u pokraovali alej, aby ten slovenský elezniný tankodrom udrali pri ivote.
 
Motorový ruše SR 730.619-4 so štyrmi výsypnými vozami
Tra 180
 
Tra 180
 
Chvíu som si resetoval hlavu len tak pohadom na tatranské štíty, ke sa z opanej strany ozval hukot alšieho nákladného vlaku, na konci ktorého bola pekná rakaa.
 
Rakaa tlaí, ako sa na postrk patrí
Tra 180
 
Krátko na to sa od Vydrníka pravdepodobne zo skúšobnej jazdy vracala dvojika v novom laku, ktorú som krátko predtým videl ís smerom na Poprad. ia, íslo som z tej diaky akosi nedokázal rozlúšti.
 
Dvojika pri návrate zo skúšobnej jazdy
Tra 180 
 
Za dvojikou s novým lakom sa voným tempom od Popradu pohybovala „obojšavnatá“ 363 s lakom, ktorý u vie, o je to prevádzková patina.
 
Eso pod Tatrami
Tra 180 
 
Blíil sa as pre rýchlik 601, ktorý mal tie menšie meškanie. Obával som sa, e nejaký odporný kumulus mi pokazí záber. iabohu, aj pri predchádzajúcich záberoch kumuly divoko tancovali po oblohe ako divoké kone na lúke a vytvárali tmavé miesta na fotografiách, chvalabohu fotený objekt bol pekne osvetlený. A u som ho zbadal, chvalabohu, kumuly sa kamsi vytratili, ke som na ne zaal hromi. Na ele rýchlika bol jeden zo série rekonštruovaných rušov.
 
361.005-2 na ele R 601
Tra 180 
  
iabohu, naša pani zemegua sa za ten krátky as môjho resetovania otoila natoko, e ma vyhnala z tohto miesta. Napriek oblanosti nad tatranskými štítmi som zamieril na Štrbu. Chvalabohu, podmienky pre resetovanie hlavy tu boli výborné, aj ke, iabohu, niektoré štíty sa strácali v oblakoch. Prvý záber som venoval koka-kole na Dargove, ktorá aj napriek novému laku bude ešte dlho ma toto svoje pomenovanie.
 
Dargov na Štrbe Tra 180
 
Za Dargovom išiel ešte Košian, na ktorý som chvíu akal.
 
Jednosmerka D 162.053-3 na ele Ex Košian
Tra 180 
 
Premiestnil som sa na opanú stranu pred stanicu v Štrbe od Popradu a pokraoval som v resetovaní pohadom na Krivá. Na chvíu ma vyrušila 603, teda nie automobil pre bývalých papalášov, ale alší rýchlik do Košíc. Aj na jeho ele bol zrekonštruovaný ruše.
 
361.004-5 na R 603
Tra 180 
 
Za rýchlikom išlo alšie íceko do Košíc, na om chvalabohu išla kakadu 350.
 
Ruše 350.015-4 na ele vlaku IC
Tra 180 
 
Za ícekom išiel ešte osobný, ktorý dal íceku prednos na stanici v Štrbe.
 
Na ele osobného vlaku bol ruše 163.110-0
Tra 180 
 
Pokraoval som vo svojom resetovaní opä na opanej strane, kde som pokal na bratislavský rýchlik, ale len o vlak prešiel, vrátil som sa na predchádzajúce miesto.
 
Slivkovo-modrá 362.009-3 na bratislavskom rýchliku
Tra 180 
 
Tu mi hlavu zresetoval najprv osobný vláik.
 
Jednosmerný ruše 163.106-8 na ele osobného vlaku,
s ktorým schádza zo Štrby. Tra 180
 
Za osobným vlakom išiel jeden špeciál, SR 742 viezla nejakú mostnú konštrukciu. Krátky vláik, ale chvalabohu potešil a zresetoval ma.
 
Motorový ruše SR 742.643-0 na krátkom mimoriadnom vlaku
Tra 180 
 
alšie potešenie mi priniesla rakaa na ele nákladného vlaku. Tieto koajové ivoíchy iabohu postupne vymierajú na našich tratiach.
 
Vozne tlaia dolu kopcom rakau 183.011-6
Tra 180 
 
Chvíu som sa resetoval pohadom na krásne sivasté štíty, a kým sa neobjavila poisova. Zdravotné poisovne sa pochválili, e skrátili as akania na operáciu. Koko pacientov sa operácie nedoilo, iabohu, i chvalabohu, poisovne neuviedli.
 
362.002-8 na ele rýchlika do Košíc
Tra 180 
 
as samozrejme pokroil, teraz neviem, i iabohu, alebo chvalabohu, ale bolo treba nájs nejaké nové miesto na pokraovanie v resetovaní. Zamieril som teda pred alšiu podtatranskú obec, Vaec. Tu, len o som chvalabohu našiel vhodné miesto, išiel alší osobný vlak, na ktorom bola nová trojdielna poschodová jednotka, a preto sa dal vlak vyfoti aj odzadu.
 
EPJ 671.004-0 v stúpaní na Štrbu
Tra 180 
 
Len o trojdielny poschodový vlak osobný vlak prešiel, z opanej strany sa u rútila moja známa opica na íceku do Bratislavy.
 
Ruše 350.017-0 na ele vlaku IC do Bratislavy
Tra 180 
 
Tak som a chvalabohu dostal, pomyslel som si, ke som vypol fotoaparát a zresetovaný som zamieril domov. iabohu, i v tomto prípade skôr chvalabohu, pretoe domov som prišiel zresetovaný a spokojný. A o tom to je, priatelia! Fotografie budú postupne pridané do príslušných fotoalbumov. Foto: © autor
 
Tento krátky reset je zárove oslavnou ódou na naše 6., slovom šieste narodeniny, ktoré práve dnes magazín ELEZNINÉ.INFO slávi. akujeme Vám za Vašu priaze a v alšom období môete spokojne stránky magazínu navštevova aj astejšie. Poteší nás to a dodá odvahu k našej alšej práci. akujeme!

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home