eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ vozne
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje
Peter, 09.10.2013 (46300 pretan)

O rekonštrukcii elezninej trate medzi Devínskou Novou Vsou a Devínskym Jazerom sme Vás informovali vo viacerých lánkoch. Tieto rekonštrukcie súvisia zjednodušene povedané s výstavbou IV. koridoru v trase Berlín – Budapeš. O pokraujúcich stavebných prácach na výstavbe IV. koridoru informovali SR. Minulý týde som vyuil asovú pauzu poas môjho pobytu v Bratislave a na rekonštrukciu trate 110 som sa zašiel pozrie.

Poasie nebolo v piatok prívetivé, chladné a mrazivé poasie nelákalo ís k trati. Napriek tomu som zašiel na svoje obúbené miesto za Devínskym Jazerom. Vládol tu ulý stavebný ruch, ale vedel som, e urobi nejaké zábery z výstavby bude problém. Stavenisko je rozsiahle a samozrejme verejnosti nie je prístupné. ia, ani oproti rekonštruovanému úseku nie je vyvýšené miesto, odkia by sa dala sledova stavebná innos. Chvíu som rozmýšal ako na to, ale nakoniec som sa vrátil na stanicu v Devínskej Novej Vsi, kde som si kúpil spiatoný cestovný lístok do Zohoru. Vlaky tu chodia teraz kadú hodinu poda taktu. ia chodia tu väšinou nové poschodové súpravy, na ktorých sa nedajú otvori okná. Z tohto dôvodu som rekonštruovaný úsek vyfotil len cez okno idúceho vlaku. Musím konštatova, e u cestujúcich prebiehajúca rekonštrukcia nevyvolávala nejaké extra pozitívne emócie, aj napriek tomu, e o rekonštrukcii trate boli informovaní.
 
Mapka lokality
Rekonštrukcia trate 110
 
Smer Zohor
Rekonštrukcia trate 110
 
Informácia elezníc Slovenskej republiky uvádza, e v úseku Devínske jazero – Zohor prebieha kompletná rekonštrukcia elezniného zvršku a spodku koaje . 1 a . 2.
 
Zaiatok staveniska
Rekonštrukcia trate 110
 
Stavenisko je umiestnené medzi elezninými stanicami Devínska Nová Ves a Zohor.
 
Nový priepust v novej polohe koaje
Rekonštrukcia trate 110
 
Nový násyp koaje . 2
Rekonštrukcia trate 110
 
Stavenisko
Rekonštrukcia trate 110
 
Cieom rekonštrukných prác je prestavba existujúceho zloeného oblúka s medziahlou prechodnicou s polomermi r1=2000 m a r2=840 m na oblúk s prechodnicami s polomermi r=1504,1 m (koaj . 1) a r=1500 m (koaj . 2).
 
Výstavba zárezu
Rekonštrukcia trate 110
 
aká stavebná technika
Rekonštrukcia trate 110
 
Výstavba zárubného múru
Rekonštrukcia trate 110
 
Zárez do kopca vo viacerých horizontoch Rekonštrukcia trate 110
 
Navrhované parametre budú vyhovova modernizovanej trati pre rýchlos 140 km/h.
 
DTTO
Rekonštrukcia trate 110
 
DTTO
Rekonštrukcia trate 110
 
Vysoký strmý zárez
Rekonštrukcia trate 110
 
V Devínskej Novej Vsi bola kedysi tehea,
pretoe pôda je tam ílovitá a vhodná na výrobu tehál,
ílovitá pôda je aj v tejto lokalite
Rekonštrukcia trate 110
Rekonštrukcia trate 110
  
Rekonštruova sa bude aj trakné vedenie a iastone aj zabezpeovacie zariadenia. Ukonenie prác bude v decembri 2014 a predpokladané náklady sú 4 milióny eur (cca 120,5 miliónov Sk).
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Záverom ešte raz upozorujeme, e ide o fotografie urobené z idúceho vlaku a cez okno, omu zodpovedá aj ich kvalita. V lánku sú pouité informácie, ktoré zverejnili SR. © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ (10.06.2018)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home