eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Prv parn de v Tisovci
Peter, 20.04.2014 (44085 pretan)

Na internete sa nedávno objavili informácie o tom, e oprava parného ozubnicového ruša 40.006 bola úspešne ukonená. Po skúšobných jazdách nasledoval presun ruša do Tisovca, kde má ruše domovské depo. Vo štvrtok TASR zverejnila informáciu, e v piatok bude ruše zakúrený a vykonaná bude tlaková skúška. Oficiálne predstavenie ruša verejnosti je plánované na 3. mája 2014.

Dvojicu tendrových parných ozubnicových rušov CFR 40.003 a 40.006 mohli pred desiatimi rokmi vidie návštevníci zrazu historickej elezninej techniky konanej kadorone v depe známom pod názvom Rendez. Tieto rušne pre mesto Tisovec zaobstarali dvaja nadšenci B. Hauswald a G. Hocevar. Dovoz z Rumunska v roku 2002 zabezpeila iernohronská eleznica, n. o. Za symbolickú cenu sa rušne stali súasou zbierky Múzejno-dokumentaného centra VVÚ elezníc Slovenskej republiky. Zámerom bolo vyuitím súiastok a astí z oboch rušov jeden ruše (40.006) opravi do prevádzkyschopného stavu. Od roku 2005 prebiehala oprava v spolonosti OKV Martin, spol. s r.o., a opravu financovali eleznice Slovenskej republiky.
 
Dvojica ozubnicových parných rušov 40.003 a 40.006 z Rumunska pred 10 rokmi
Ozubnicový parný ruše CFR 40.006
 
Neuveritené sa stalo skutonosou a po niekokoronom úsilí sa podarilo rušu 40.006 opä vdýchnu ivot. Ruše dostal pôvodné oznaenie a bude prevádzkovaný na unikátnej ozubnicovej trati z Tisovca do Pohronskej Polhory, ktorú sa podarilo zachráni tak, e prezieravo bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
 
Parný ozubnicový ruše MÁV/CFR 40.006 
Výrobca:
Wien Florisdorf
Rok výroby:
1908
Výrobné íslo:
1787
Maximálna rýchlos na normálnej sekcii:
40 km/h
Maximálna rýchlos na ozubnicovej sekcii:
15 km/h
Usporiadanie náprav:
1´ D 1´
Rozchod:
1435 mm
elezniná správa a oznaenie v rokoch 1908 – 1911:
MÁV TIVc 4296
elezniná správa a oznaenie v rokoch 1911 – 1918:
MÁV 40.006
elezniná správa a oznaenie od roku 1918:
CFR 40.006
 
Tendrový ozubnicový parný ruše 40.006 na mokrú paru s usporiadaním náprav 1´D1´ má dvojicu na sebe nezávislých dvojvalcových dvojitých parných strojov, z ktorých jeden s valcami na vonkajšej strane rámu poháa adhézne dvojkolesia, druhý s valcami medzi rámom pôsobí na dvojnápravový ozubnicový mechanizmus, uloený na tlapových loiskách medzi prvým spriahnutým a hnacím dvojkolesím. Parné stroje majú ploché posúvae, ktorých pohon zabezpeujú rozvody sústavy Heusinger, priom obe sekcie, adhézna aj ozubnicová, majú vlastný rozvodový mechanizmus, ale so spoloným rozvodovým hriadeom. Prívod pary ku kadej sekcii ozubnicového stroja zabezpeuje vonku uloené prívodné potrubie s dvojicou posúvaových regulátorov (zvláš pre ozubnicovú a pre adhéznu sekciu), obsluhovaných hriadeom vedeným vnútri kotla.
 
Parný kotol s dlhým roštom medzi rámovými postrannicami, ako aj jeho armatúra má tradinú konštrukciu a na pomerne výrazne zošikmený strop pece a trubkové vodoznaky, umiestnené na zaiatku leatého kotla, o je charakteristické pre kotle ozubnicových parných rušov. Kotol a parné stroje sú uloené v plechovom vnútornom ráme, ktorý spoíva prostredníctvom vinutých pier na štyroch spriahnutých a dvoch bených dvojkolesiach sústavy Adams s vratnou pruinou. Ruše má runú brzdu, tlakovú brzdu Westinghouse, ktorej klátiky pôsobia na prvé a štvrté spriahnuté dvojkolesie, alej protitlakovú brzdu sústavy Riggenbach, ktorá pôsobí na obe sekcie parných strojov, a ešte núdzovú pásovú brzdu, pôsobiacu na obe nápravy ozubnicového mechanizmu. Zásoby vody ruše vezie v dvoch postranných zásobníkoch a jednom zásobníku pod stanovišom rušovej aty.
 
Ruše bol s pôvodným oznaením MÁV TIVc 4296 dodaný roku 1908 na novootvorenú ozubnicovú eleznicu Caransebes – Subcetate v súasnom Rumunsku. V roku 1911 bol preznaený na MÁV 40.006, v roku 1918 na CFR 40.006 a toto oznaenie mu zostalo a do ukonenia prevádzky na tejto ozubnicovej eleznici v roku 1978. Konštrukne išlo o posledný vývojový lánok radu, na ktorého poiatku boli ozubnicové rušne pre slovenskú eleznicu Tisovec – Pohronská Polhora z roku 1896. Všetky tieto stroje mali zhodnú konštrukciu kotla a vemi príbuznú konštrukciu parných strojov i ostatných dôleitých astí spodku. Výraznejšie sa navzájom odlišovali len usporiadaním náprav a umiestnením zásob uhlia a vody.
 
Fotografie z Tisovca
 
Zakúrený parný ozubnicový ruše 40.006
Tisovec
 
Zubaka
Tisovec
 
Ing. Jií Kubáek a jeho mašinka
Tisovec
 
Detailný pohad na ruše
Tisovec
 
Návestné osvetlenie
Tisovec
 
Hnacia náprava
Tisovec
 
Parný valec a Heusingerov rozvod
Tisovec
 
Mazanie oboch sústav - vavo adhéznej, vpravo ozubnicovej
Tisovec
 
Prvá spriahnutá náprava
Tisovec
 
Komín a parný dóm
Tisovec
 
Otvorené dvere dymnice
Tisovec
 
Zadná tendrová as ruša
Tisovec
 
Medzi prvou spriahnutou nápravou a hnacou nápravou sú dve kolesá ozubnice
Tisovec
 
Detail - dvojité ozubnicové koleso so vzájomne posunutými zubmi
Tisovec
 
Pohad zospodu
Tisovec
 
Detalnejší pohad na ozubnicový systém ruša
Tisovec
 
Kabína rušovodia
Tisovec
 
Manometer - tlak v kotle
Tisovec
 
Kotol a ovládacie prvky
Tisovec
 
Pec a pecné dvere
Tisovec
 
avá a pravá as búdky
Tisovec Tisovec
 
Ešte pár lopát uhlia...
Tisovec
 
...a je natlakované
Tisovec
 
Krátku prestávku pri príprave na jazdenie som vyuil na návštevu tone
Tisovec
 
Toa z Pohronskej Polhory má však iné parametre, ako jama v Tisovci
Tisovec
 
Po prestávke pokrauje nastavovanie šupátka Tisovec
 
Primátor mesta Tisovec Ing. Peter Miná poskytuje rozhovor pre TASR
Tisovec
 
A ide sa jazdi...
Tisovec
 
Rok 2014?
Tisovec
 
Zubaka posunuje
Tisovec
 
Ruše so súpravou posunuje do stanice
Tisovec
 
Posun opaným smerom
Tisovec
 
Súprava historického vlaku v stanici
Tisovec
 
Neuveritené sa stalo skutonosou
Tisovec
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor  
Pouité zdroje:  
Na záver nemôe chýba veké poakovanie a obdiv všetkým, ktorí prispeli k znovuzrodeniu tohto parného ruša. Unikátna ozubnicová tra a prevádzka historického parného vlaku na nej urite prispeje k nárastu potu turistov v tomto regióne. Dovidenia v Tisovci 3. mája 2014!

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home