eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty
Peter, 14.05.2014 (51845 pretan)

Na elezninej trati z Tisovca do Brezna by mali by postavené dva nové elezniné mosty. V súasnosti prebieha rekonštrukcia cesty I/72. Je to niekdajšia cesta II/530. Kto išiel z Tisovca do Brezna autom vie, e táto cesta je najmä od Bánova po Zbojskú úzka a kukatá, a ke sa na nej stretnú väšie nákladné autá, alebo autobus s nákladným autom, majú problém prejs veda seba. Rekonštrukcia prebieha práve v tomto kritickom úseku (Zbojská – Tisovec–Bánovo), kde sa cesta mimoúrovovo trikrát kriuje so elezninou traou, ktorá je tu vedená na dvoch viaduktoch známych ako pod Dielom a ertov.

Jemný úvod do problematiky
 
Cesta I/72 síce nie je súasou iadneho medzinárodného cestného ahu, ale je jediným moným prepojením medzi severnou a juhovýchodnou asou Banskobystrického samosprávneho kraja a jej kvalita má priamy dopad na hospodárske a turistické aktivity v celom záujmovom území. Parametre súasnej cesty I/72 nezodpovedajú potrebám, aké vyaduje cesta I. triedy. Navrhovaná rekonštrukcia cesty je v súlade s uznesením vlády SR . 804/2007 z 26. septembra 2007 k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Rimavská Sobota a návrhom na zlepšenie v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti. Plánovaná investícia je taktie v súlade s Koncepciou rozvoja cestnej a dianinej siete a s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001.
 
Úelom pripravovanej investície je odstránenie obmedzení na trase z hadiska bezpenosti dopravy. Vybudovaním dvojpruhovej, smerovo nerozdelenej komunikácie dôjde k zvýšeniu bezpenosti premávky, k zvýšeniu kapacity cesty, dopravnej rýchlosti a k zníeniu nehodovosti, spotrebe pohonných látok, exhalátov a hladiny hluku. V neposlednom rade pôjde o kvalitné napojenie celého regiónu na vyššiu komunikanú sie.
 
Súasný stav cesty I/72 v riešenom úseku (Zbojská – Tisovec–Bánovo) je v nevyhovujúcom smerovom, a najmä šírkovom usporiadaní, ktoré je hlavnou prekákou plynulosti a bezpenosti cestnej premávky. Veké problémy vytvára tranzitná doprava a strety vekých nákladných vozidiel, ktorým je v súasnosti zakázaný prejazd, pokia ich dka presahuje 12 m. Ide o bodové závady a aj súvislé úseky, kde šírka vozovky neumouje míanie sa protiidúcich nákladných vozidiel. Uvedené problémy sa zhoršujú príchodom zimného obdobia.
 
Súasná cesta I/72 v úseku Zbojská, sedlo – Tisovec, ertova dolina prechádza z okresu Brezno do okresu Rimavská Sobota. Predmetný úsek cesty I/72 v dke cca 0,550 m sa nachádza medzi sedlom Zbojská a úsekom cesty Bánovo, v mieste kriovania so elezninou traou .174 Brezno – Jesenské, pod viaduktom ertova dolina. Tranzitná doprava prechádzajúca týmto úsekom tvorí najväšiu as dopravy vzhadom na to, e v tomto úseku sa nenachádza výrazný zdroj a cie dopravy. Územný plán vyššieho územného celku uvauje s rekonštrukciou cesty I/72 s cieom zvýšenia jej kapacity a bezpenosti dopravy. Podiel nákladnej dopravy na ceste I/72 v tomto úseku dosahuje 25 a 30 %. Z hadiska dopravného zaaenia patrí tento úsek cesty I/72 k menej zaaeným úsekom ciest I. triedy. Dnešná cesta I/72 bola v nedávnej minulosti vedená ako cesta II. triedy s oznaením II/530, ktorá svojim stavebno-technickým stavom a návrhovými parametrami nezodpovedala potrebám zvyšujúcej sa dopravy. Po preradení cesty II/530 do siete ciest I. triedy a jej zmene na cestu I/72 bolo nutné pristúpi ku kompletnej rekonštrukcii, a tým dosiahnu minimálne poiadavky kladené na cesty I. triedy. Komunikácia je riešená z dôvodu nevhodného šírkového usporiadania na ceste I/72 v predmetnom úseku, ím dochádza k obmedzeniu dopravy a vytváraniu potencionálnych dopravných kolízii. Na trase sa nachádzajú bodové závady z pohadu nedostatoných smerových parametrov pre cestu I. triedy.
 
Situovaniu cesty I/72 v Národnom parku Muránska planina s konfiguráciou terénu zodpovedajúcou horskému územiu so sklonmi svahov nad 20 % zodpovedá aj priestorová poloha cesty. Pozdny sklon vo väšej asti cesty je cca 5,5 %. Šírkové usporiadanie cesty s vonou šírkou 6,5m zodpovedá tomuto leneniu terénu, ale nezodpovedá najmä bezpenosti dopravy s nedostatonými rozhadovými pomermi. V úzkom údolí horských tokov je cesta situovaná s tokami polomeru cca 25 m. V mieste týchto toiek je obmedzená rýchlos jazdy na max. 40 km/hod. Cesta v celom úseku dosahuje vysokú krivoakos.
 
ertov viadukt - tri varianty výstavby cesty I/72
Tra 174
 
V rámci rekonštrukcie cesty „I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, ertova dolina“ vo vzahu k elezninej trati 174 Brezno – Jesenské je kritickým miestom kriovanie cesty I/72 so elezninou traou pri spodnej podpere ertovho viaduktu. Z troch variantov sa nakoniec realizuje tzv. variant A ervený, v rámci ktorého sa na elezninej trati 174 nad cestou I/72 v km 2,059 (pozn. stavebný kilometer cesty) v novej trase vybuduje nový elezniný most.
 
ertov viadukt - stav v roku 2008
Tra 174
 
Kritické miesto kriovania cesty a elezninej trate
Tra 174
 
Motorka do Tisovca
Tra 174
 
Boný pohad
Tra 174
 
Smer Tisovec
Tra 174
  
Nový most je navrhnutý z dôvodu zmeny trasy komunikácie I/72, v rámci rekonštrukcie cesty, kvôli omu sa zmenila aj poloha kríenia so elezninou traou 174, ím sa odstráni kritické miesto kriovania cesty I/72 a elezninej trate 174. Cestná komunikácia bude v tomto úseku vedená v skalnom záreze, ktorý bude premostený novým elezniným mostom. Mostný objekt je navrhnutý ako jednopoový most.
 
Realizovaný ervený variant
Vizualizácia nového mostu (Doprastav, a.s.)
Tra 174
 
Nerealizovaný variant B
Tra 174Tra 174
 
Nerealizovaný variant C
Tra 174Tra 174
   
Charakteristika mosta: jednopoový kolmý oceový priehradový most
Poet koají: 1
Spádové pomery: 4,91%
Smerové pomery: MPP2,5R koaj v oblúku a v priamej
Zvršok: T
Podvaly: drevené
Poet polí: 1
Dka mosta: 53,375 m
Dka nosnej konštrukcie: 39,520 m
Rozpätie mosta: 38,355 m
Šikmos mosta: kolmý
Uhol kríenia s c I/72: 42,59g (38,33°)
Šírka medzi zábradlím: 5,550 m
Výška nad niveletou c I/72: 11,059 m
Stavebná výška: 5,075 m
Plocha nosnej konštrukcie: 219,34 m2
 
ertov viadukt - súasnos
Tra 174
 
Výstavba zárezu po pravej strane
Tra 174
 
Výstavba zárezu po avej strane
Tra 174
 
Smer Tisovec
Tra 174
 
Dtto
Tra 174
  
Okrem u spomenutých dvoch viaduktov, elezniná tra 174 sa mimoúrovovo kriuje s cestou I/72 aj na alších dvoch miestach. Ide o krátke elezniné mosty s jedným poom, priom popod most ide cesta a potok Furmanec. Z dôvodu rozšírenia cesty I/72 by mal by v Bánove vybudovaný alší, menší prefabrikovaný klenbový most, kam sa prevedie potok Furmanec a cesta pod existujúcim mostom sa rozšíri. alšie informácie o parametroch tohto mosta sa mi ia nepodarilo zatia zisti.
 
Mapka lokality
Tra 174
 
Bánovo - most nad cestou I/72 a potokom Furmanec
Tra 174
 
Pohad opaným smerom - smer Brezno
V tomto priestore by mal by nový most
Tra 174
 
Boný pohad - smer Tisovec
Tra 174
  
Výstavba nových mostných objektov na elezninej trati si vyiada výluku elezninej dopravy. Výluka by mala zaa v polovici júna 2014 a trva by mala asi tri mesiace.
 
Viadukt pod Dielom
Tra 174
 
Ukonenie rekonštrukcie cesty I/72 je plánované v tomto roku, ale pravdepodobne sa termín posunie. V kadom prípade v roku 2015 by mala by nová cesta hotová a uvedená do uívania. Verejne sa u dnes hovorí o tom, e potom bude zastavená osobná doprava na elezninej trati 174 medzi Tisovcom a Breznom, take na trati sa len sporadicky objaví historický motorový a parný vlak OZ Zubaka. Parný vlak by mal svoju prvú jazdu absolvova koncom septembra. 
 
Pre úplnos uvediem, e cesta I/72 sa kriuje so elezninou traou 174 aj pred Tisovcom, kde bol pri výstavbe Tisovského tunela vybudovaný vysoký násyp.
 
Dvojitý klenbový most pri Tisovci
Tra 174
 
Viac fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie cesty I/72 a oboch viaduktov sú vo fotoalbume.
 
Informácie uvedené v lánku som erpal zo zdrojov: 
  1. Dopravoprojekt, a.s.,
  2. SR.

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home