eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������ doprava
Murnsky manipulk
Peter, 06.08.2014 (37814 pretan)

elezniná doprava na trati 165 bola tzv. úspornými opatreniami vlády zdecimovaná u pred pár rokmi. Osobná doprava bola vaka tomu zastavená úplne a nákladná doprava najmä z Lubeníka do Muráa bola limitovaná. Do Revúcej nákladný vlak obas ešte zašiel, ale stanica v Muráni tak asto obsluhovaná nebola. A v poslednom období do Muráa kadý utorok zájde manipulaný vlak, aby odtia odviezol vozne naloené drevom. Vyuil som utorkové celkom príjemné letné a slnené poasie a do Muráa som zašiel.

Kedysi som do Muráa chodil astejšie. Aj ke tam práve nebola nejaká „záa“, manipulané vlaky sem chodil astejšie. Po prijatí úsporných opatrení bola nakládka v Muráni obmedzená a manipulané vlaky tu chodili len výnimone. Aj súasná situácia je zrejme len doasný stav, a práve preto som sa do Muráa chcel ís konene opä pozrie. Na stanicu v Muráni som prišiel skôr, pretoe som nevedel presné asy pohybu manipulaného vlaku. Chvíu do príchodu manipulaného vlaku som strávil prechádzkou po stanici.
 
Stanica sa za posledné roky trochu zmenila, najmä ostarla, napr. zmizol portálový eriav, ktorý bol pri piatej koaji, tie niektoré podvaly boli o poznanie staršie a viac zhnité a rozpadávali sa pod nohami, pri moste nad Muráom bolo pri podperných múroch nasypaného viac lomového kamea kvôli podmývaniu. Aj bývalá ubytova pre vlakové aty bola o osi viac schátraná a v dôsledku zastavenia osobnej dopravy na tejto trati stále a zrejme viac nevyuitá. Sledujúc „eróziu stanice“ som uvaoval nad zmyslom tzv. úsporných opatrení, výsledkom ktorých je spoloenská strata, ktorú však nikto nechce vyísli, ale ktorej výsledná hodnota je poda ma podstatne vyššia, ako tzv. úspora zo zastavenia osobnej dopravy.
 
Murá - stanica
Muránsky manipulák
 
Napravo ubytova pre vlakové aty
Muránsky manipulák
 
Lomový kame na spevnenie brehu
Muránsky manipulák
 
Hnijúce podvaly
Muránsky manipulák
   
Z môjho chvíkového uvaovania ma prebudila húkaka motorového ruša, ktorá oznámila prichádzajúci nákladný vlak. Po dlhšej chvíli nákladný vlak prišiel do stanice. Motorový ruše 751.118 sem priviezol pä prázdnych vozov radu Eas, zárove zo stanice bral pä vozov naloených. Po krátkej prestávke ruše posunoval, aby naloené vozne boli pripravené na odvoz k zákazníkovi a prázdne vozne pristavené pre alšiu nakládku.
 
Nákladný vlak vchádza do stanice Murá
Muránsky manipulák
 
Ruše obieha
Muránsky manipulák
 
S miestnym kostolom
Muránsky manipulák
 
Posun
Muránsky manipulák
 
Murá - drevená budova skladiska ešte odoláva
Muránsky manipulák
 
Murá
Muránsky manipulák
 
Ke bola súprava manipulaného vlaku pripravená na odchod, zašiel som pred Muránsku Dlhú Lúku, kde som akal na vlak. Potom som manipulaný vlak stihol vyfoti aj pred elezniným priecestím v Revúcej. 
 
Muránsky manipulák
Muránsky manipulák
 
Pred Revúcou v kukurici
Muránsky manipulák
  
Poasie mojej aktivite stále prialo, síce sa vyvíjala kopovitá oblanos, ale slneného iarenia bolo dostatok. Preto som zašiel na stanicu v Revúcej, kde mal manipulaný vlak prestávku. Tu na stanici bolo odstavených dos nákladných vozov, z ktorých viacero bolo pripravených na expedíciu. Po krátkej prestávke bola súprava vozov z Muráa odstavená a motorový ruše posunoval. Netrvalo dlho a naloené vozne z Revúcej boli pripojené k vozom z Muráa a súprava nákladného vlaku do Plešivca bola zostavená. 
 
Revúca
Muránsky manipulák
 
Nákladné vozne
Muránsky manipulák
 
Revúca
Muránsky manipulák
 
Posun
Muránsky manipulák
 
Posun
Muránsky manipulák
  
Posun
Muránsky manipulák
 
 Vzhadom na pokroilý as som sa rozhodol získa nejaké informácie o alšom pohybe vlaku. Okolo 14. hodiny toti zvykne ís z Plešivca do Lubeníka druhý manipulaný vlak. Zistil som, e manipulané vlaky by sa mali kriova v stanici Hucín, kde by mal „muránsky manipulák“ dosta ruše na postrk do Plešivca, pretoe vozov v súprave bolo 14 a to je na jednu 751 vzhadom na traové pomery nad normu.
 
Na druhý denný manipulaný vlak z Plešivca do Lubeníka som sa rozhodol poka za Hucínom, kde boli dobré podmienky pre fotenie. Lene manipulaný vlak z Plešivca, a ani z Muráa, ani po hodine akania nešiel. Nakoniec som sa dozvedel o poruche motorového ruša na manipulanom vlaku z Plešivca. Ja na vlaky dokáem v pohode aka trpezlivo, problémom však bola búrková oblanos, ktorá sa neustále pribliovala a v ktorej sa neustále mihali blesky. Nakoniec som sa druhého vlaku z Plešivca do Lubeníka dokal. No namiesto manipulaného vlaku išlo len Rv, na ktorom boli spojené dve 751. Aj potom trvalo ešte hodnú chvíu, kým sa „muránsky manipulák“ ozval. Nanešastie, vietor unášal krásne chrochtanie motorových rušov opaným smerom, ale našastie oblanos sa ešte nedotýkala slnieka. Len o som si po prejdení vlaku pobalil veci, oblanos známa medzi fotografmi ako „mlieko“ zakryla slnko a svetelné pomery sa postupne zhoršovali. To ma trochu mrzelo, pretoe som pôvodne chcel poka aj na ucelenú súpravu 14 vozov radu Eas z Lubeníka do prekladiska vo Vekej Ide, na ktorej mal by tie postrk. Sná na budúce, predsa len, nie je dobré podceova búrku a zbytone tak riskova, ve niektoré tohtoroné búrky sú neprimerane intenzívne a blesky, ia, u zabíjali aj na Slovensku.
 
Duo Rv Plešivec - Lubeník/Hucín
Muránsky manipulák
 
751.026
Muránsky manipulák
 
751.118 na ele muránskeho manipuláku
Muránsky manipulák
  
Postrk - 751.026
Muránsky manipulák
  
Záverom by som chcel vyjadri svoje skromné elanie, aby štreka z Lubeníka do Muráa ila ešte dlho. Viac fotografií z môjho výletu do Muráa je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
eleznin stanica Mur (11.03.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home