eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
R������������������������������������������������������������������������zne inform������������������������������������������������������������������������cie
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven
Peter, 08.09.2014 (37995 pretan)

V máji tohto roku sme Vás informovali o výstavbe nových elezniných mostov na trati z Brezna do Tisovca. Vera skonila viacmesaná výluka, poas ktorej boli nové mosty skutone vybudované. Dnes som do Tisovca zašiel, aby som sa na nové mosty pozrel.
 

O parametroch novopostavených mostov tu boli u uvedené informácie v predchádzajúcom lánku, preto sa v tejto fotoreportái zameriam viac na fotodokumentáciu aktuálneho stavu.
 
Svoj výlet som naasoval tak, aby som zachytil na novom moste osobný vlak z Brezna do Tisovca. Okrem „vekého“ oceového mosta bol ponie na trati pod viaduktom pod Dielom vybudovaný aj menší mostík, i skôr priepust pre tunajší potok. Prevedenie koryta tohto potoka umoní rozšíri cestnú komunikáciu pod existujúcim elezniným mostom.
 
Osobná doprava bola dnes po dlhšom ase obnovená, nákladná tu u niekoko desaroí neexistuje. Aj ke osobné vlaky u premávajú, práce na novom moste ešte prebiehajú. Tie súvisia najmä s obnovou stredovej ozubnice, ktorá musí by na novom moste uloená nanovo. Pred prechodom osobného vlaku z Brezna boli práce prerušené, tak som si dovolil urobi pár fotografií z prejazdu motorového vlaku po novom moste. Osobný vlak z Brezna pred novým mostom pribrzdil a po novom moste prešiel pomalou jazdou. Viac o súasnom stave na trati 174 napovedia fotografie. U onedlho by mal po novom moste ís parný ozubnicový ruše na neverejnom vlaku pre zahraniných turistov a potom, koncom septembra, by mala Zubaka ís aj pre ostatných.
 
Úsek budovanej cesty I/72 medzi elezninými viaduktmi
Tra 174
 
Pôvodná cesta a novobudovaná cesta smerujúca pod nový most
Tra 174
 
Dtto
Tra 174
 
Nový elezniný most modrej a sivej farby
Tra 174
 
elezniný most je vybudovaný, komunikácia pod ním zatia nie
Tra 174
 
Uloenie mosta na loiskách
Tra 174
 
Pohad z mosta pri podpernom múre
Tra 174
 
Práce na uchytení ozubnice
Tra 174
 
Pohad z mosta nadol
Tra 174
 
Nový oceový most
Tra 174
 
Osobný vlak pomalou jazdou prechádza cez nový most
Tra 174
 
Dtto
Tra 174
 
Nový most na trati 174
Tra 174
 
Strmý zárez nad mostom
Tra 174
 
Uchytenie ozubnice
Tra 174
 
Druhý mostík, resp. priepust
Tra 174
 
Smer Tisovec
Tra 174
 
Detailný pohad - priepust zatia neslúi svojmu úelu Tra 174
 
Nový priepust a násyp trate
Tra 174
 
Poloha nového priepustu vzhadom na most nad cestou I/72
Tra 174
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home