Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������ politika
Návrh na realizáciu opatrení v železničnej osobnej doprave
admin, 22.10.2014 (6823 prečítané)

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila už vopred avizovaný a kontroverznú diskusiu vyvolávajúci politický návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave. Napriek tomu, že materiál je pomerne „riedky“, obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorých sa opatrenia týkajú. Z tohto dôvodu tu zverejňujeme kompletný vládou schválený materiál.

Predkladacia správa
 
Návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave sa predkladá ako iniciatívny materiál.
 
Účelom železničnej osobnej dopravy, realizovanej na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme, je zabezpečiť dopravné služby za určené cestovné a primeranú výkonnosť dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, ako aj zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a faktory regionálneho rozvoja.
 
Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvára štát s poskytovateľom dopravných služieb na dopravné výkony, ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia, ale ktoré by ako podnikateľ z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú efektívnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu a kvalite alebo neposkytoval za regulované cestovné.
 
V súčasnosti má štát uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, a to so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a so spoločnosťou RegioJet, a. s., na trati Bratislava – Komárno (ďalej len „dopravca“).
 
Základné cestovné a osobitné cestovné v 2. vozňovej triede vo vnútroštátnej doprave za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave a podmienky ich uplatňovania sú predmetom regulácie.
 
S cieľom podporiť ďalší rozvoj železničnej osobnej dopravy, bol vypracovaný návrh realizácie opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka formou úprav cestovného pre vybrané kategórie cestujúcich v železničnej osobnej doprave s účinnosťou od 17. novembra 2014.
 
 
Návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave
 
Účelom železničnej osobnej dopravy realizovanej na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme je zabezpečiť dopravné služby za určené cestovné, primeranú výkonnosť dopravných služieb podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia, zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a faktory regionálneho rozvoja.
 
Zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme uzatvára štát s poskytovateľom dopravných služieb na dopravné výkony, ktoré sú potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia, ale ktoré by ako podnikateľ z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú efektívnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu a kvalite alebo neposkytoval za regulované cestovné.
 
V súčasnosti má štát uzatvorené dve zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, a to so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a so spoločnosťou RegioJet, a. s., na trati Bratislava – Komárno (ďalej len „dopravca“).
 
Základné cestovné a osobitné cestovné v 2. vozňovej triede vo vnútroštátnej doprave za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave a podmienky ich uplatňovania sú predmetom regulácie [1].
 
S cieľom podporiť ďalší rozvoj železničnej osobnej dopravy, bol vypracovaný návrh realizácie opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka formou úprav cestovného pre vybrané kategórie cestujúcich v železničnej osobnej doprave s účinnosťou od 17. novembra 2014.
 
Návrh na úpravu cestovného obsahuje:
 
 • bezplatnú prepravu detí do dovŕšenia 15 rokov veku,
 • bezplatnú prepravu žiakov a študentov denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov veku,
 • bezplatnú prepravu osôb, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a všetkých poberateľov dôchodkov podľa zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 Ilustračné foto
 
Pre zavedenie a uplatnenie týchto úprav cestovného sa navrhujú nasledovné podmienky:
 
Všeobecné (spoločné) podmienky:
 
 • navrhované zmeny sa týkajú prepravy osôb v 2. vozňovej triede pre prevádzku vlakov realizovaných v rámci zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme na území SR,
 • bezplatná preprava bude platiť po posledný tarifný bod na území SR, kde vlak pravidelne zastavuje podľa cestovného poriadku (nie po pohraničný priechodový bod),
 • cestovné lístky na bezplatnú prepravu budú vydávané na konkrétneho zákazníka,
 • cestovné lístky na jednotlivé cesty budú viazané na konkrétne vlaky, realizácia tohto režimu sa predpokladá prioritne u vlakov diaľkovej dopravy,
 • časové cestovné lístky na dennú dochádzku žiakov a študentov nebudú viazané na konkrétny vlak,
 • vypravenie cestujúcich na tratiach so samoobslužným výpravným systémom tatranských elektrických železníc a ozubnicových železníc, Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém v prípade nároku na bezplatnú prepravu sa uskutoční bez cestovného lístka na bezplatnú prepravu, len na základe predloženého preukazu oprávňujúceho na bezplatné cestovanie,
 • na prevádzku vlakov, ktoré nie sú realizované v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, sa uvedené opatrenia nevzťahujú.
 Ilustračné foto
 
Špecifické podmienky
 
Deti do dovŕšenia 15 rokov veku
 
 • deti vo veku do 6 rokov budú prepravované bez cestovného lístka na bezplatnú prepravu a bez potreby preukazu na preukázanie veku dieťaťa, pričom dospelý (ako sprievod) bude môcť bezplatne prepravovať deti vo veku do 6 rokov bez obmedzenia ich počtu na jedného dospelého,
 • deti od 6 do 15 rokov budú prepravované na cestovný lístok na bezplatnú prepravu bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska, pričom na zakúpenie uvedeného cestovného lístka na jednotlivé cesty ich oprávňuje preukaz dopravcu s fotografiou, dátumom narodenia, menom a priezviskom vydaný za účelom preukázania veku dieťaťa (preukaz bude vystavený bezplatne v pokladnici dopravcu).
Žiaci a študenti do dovŕšenia 26 rokov veku
 
 • budú prepravovaní na základe cestovného lístku na bezplatnú prepravu,
 • za žiaka/študenta budú považovaní žiaci/študenti denného štúdia,
 • na zakúpenie cestovného lístka ich oprávňuje žiacky/študentský preukaz vydaný školou vo forme čipovej karty; ak škola nie je emitentom žiackeho/študentského preukazu vo forme čipovej karty, tak na základe dopravcom bezplatne vydaného žiackeho preukazu,
 • v prípade žiakov/študentov študujúcich v zahraničí, na zakúpenie cestovného lístka, dopravca akceptuje doklad vydaný školou preukazujúci štúdium v zahraničí, na základe ktorého dopravca bezplatne vydá žiacky preukaz,
 • uvedený preukaz ich oprávňuje na zakupovanie:
o       cestovných lístkov na jednotlivé cesty – na akýkoľvek účel a na akejkoľvek trati (cesty do/zo školy, súkromné cesty)
o       časových cestovných lístkov – na dennú dochádzku do/z miesta sídla školy a z/do miesta bydliska. Povolené trate (maximálne dve) budú uvedené v žiackom preukaze. Deti materských škôl vo veku od 6 rokov, žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií sa prepravujú iba na základe preukazu, ktorý má ročnú platnosť, bez potreby vyzdvihnutia si žiackeho časového cestovného lístka (preukaz im bude uznaný na cestovanie). Žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl si vyzdvihnú mesačné cestovné lístky s platnosťou aj počas dní pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin.
 
Osoby, ktoré dovŕšili vek 62 rokov a poberatelia dôchodkov
 
 • každá osoba, ktorá dovŕšila vek 62 rokov a každý poberateľ dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov budú prepravení na základe cestovného lístka na bezplatnú prepravu vydaného po predložení dopravcom bezplatne vydaného preukazu. Preukaz sa vydáva pre osoby, ktoré dovŕšili vek 62 rokov na základe občianskeho preukazu, príp. pasu, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a miesto trvalého bydliska a pre poberateľov dôchodkov na základe dokladov preukazujúcich priznanie dôchodku. 
 Ilustračné foto
 
Zavedením navrhovaných úprav cestovného sa očakáva zvýšenie záujmu cestujúcej verejnosti o cestovanie železničnou osobnou dopravou, posilnenie existujúcich vlakových spojení a zavedenie nových vlakov na niektorých tratiach.
 
Na základe dlhodobých skúseností z oblasti prepravných prúdov, poznania existencie konkrétnych nárazových špičiek prúdov cestujúcich v čase (v priebehu dňa i týždňa) a mieste, ako aj výkonov dopravných spojov v železničnej regionálnej doprave a prímestskej autobusovej doprave je potrebné prijať opatrenia na dobudovanie systémového grafikonu vlakov osobnej dopravy na tých tratiach, ktoré disponujú konkurencieschopnou infraštruktúrou a ktoré ležia v smere významného prúdu cestujúcich. Konkrétnym výsledkom týchto opatrení bude v konečnom dôsledku stav, v ktorom bude na všetkých tratiach ústiacich do Bratislavy (ide o trate Šaľa – Bratislava, Malacky – Bratislava a Trnava – Bratislava) zavedený počas pracovných dní celodenný hodinový takt, posilnený počas rannej a poobednej špičky v dominantnom smere na približne 30-minútový interval. Na ostatných významných tratiach (najmä tých, ktoré smerujú do Košíc, Žiliny a Banskej Bystrice) bude zavedený, resp. kompletizovaný pravidelný celodenný dvojhodinový takt regionálnych vlakov, posilnený ďalej v exponovaných časoch ranných a poobedných špičiek počas pracovných dní na hodinový takt.
 
V diaľkovej doprave bude počas pracovných dní zvláštna pozornosť venovaná najvyťaženejšej trati Bratislava – Žilina. Tu bude zvýšený počet rýchlikov tak, aby v úseku Bratislava – Leopoldov bol počas pracovných dní vytvorený celodenný hodinový takt, posilňovaný ďalej v úseku Bratislava –Trnava zrýchlenými vlakmi na približne polhodinový interval.
 
Predpokladaná potreba finančných prostriedkov na realizáciu úprav cestovného v osobnej železničnej doprave na základe aktuálnych údajov a predikovaného vývoja dopadov predstavuje čiastku minimálne 13 mil. eur. Prípadný rozdiel medzi rozpočtovanou čiastkou a konečnými skutočnými dopadmi bude zabezpečený v rámci limitov kapitoly Ministerstva doprav, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
________________
[1] Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, Výnosmi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 5/2010 a č. 6/2011 (v súčasnosti Dopravný úrad)
 

Home