ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
Fotoreport´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Że
Reportß× z ruܲoparßdy 2015
Peter, 21.04.2015 (25889 preŔÝtanÚ)

Uplynulý víkend sa v košickom ruš˛ovom depe  uskutoŔnil u× 15. roŔník „ruš˛oparády“, podujatia známeho predtým aj pod názvom „prebúdzanie Katky“. Bola to jedna z väŔších akcií, ktorá sa v rámci tohtoroŔnej slovenskej ×elezniŔnej nostalgie konala. Do košického depa som sa vybral v sobotu dopoludnia. Organizátori síce zverejnili program podujatia u× skôr, len Ŕasový harmonogram chýbal. Predpokladal som však, ×e podujatie sa oficiálne zaŔne okolo jedenástej hodine.

Do ruš˛ového depa som prišiel po desiatej hodine, no nájsŁ vożné miesto na zaparkovanie auta mi trvalo dobrých päŁ minút a potom som peši ´alších asi päŁ minút kráŔal k vstupnej bráne. Tam som do tretice stál asi päŁ minút v rade, aby som si kúpil lístok. ZaŔiatok podujatia teda návštevníka pozitívne nenaladil. Po zakúpení lístka, resp. nalepení nejakého obojku na moju ruku, som kráŔajúc nazrel do programového bulletinu. Aspo˛ tam bol uvedený aj Ŕasový harmonogram podujatia. Predierajúc sa návštevníkmi som sa sna×il dostaŁ do hornej Ŕasti depa k toŔni, kde som sa mal stretnúŁ s priateżmi. Videl som, ×e do depa stále prichádzali ´alší návštevníci a mnohí domáci, aj ke´ bolo viac mo×ností na vyu×itie verejnej hromadnej dopravy, prišli sem väŔšinou na autách. ╚o by som dal za to, keby som sa mohol z Roײavy odviesŁ nostalgickým vláŔikom a× do depa, pomyslel som si.
 
Sledujúc okolie, atrakcie a slávnostný ×ivot v depe, som prišiel a× k toŔni, v okolí ktorej sa sústre´ovali ×elezniŔní nadšenci. Povedża vyhrával a slávnostnú atmosféru vytváral Dychový orchester mladých Košice (DOM) a ma×oretky. Na toŔni posunovali posledné vozidlá, ktoré sa vrátili z mimoriadnych jázd. Všetko sa pripravovalo na zahájenie podujatia.  
 
Ma×oretky
Ruš˛oparáda 2015
 
Dychový orchester mladých Košice
Ruš˛oparáda 2015
 
Atmosfére v depe
Ruš˛oparáda 2015
 
Parné rušne Ŕakajú na svojch 5 minút slávy...
Ruš˛oparáda 2015
 
Netrvalo dlho a zazneli slávnostné fanfáry DOM. To bol signál, ×e podujatie sa zaŔalo. Po krátkych príhovoroch sa zaŔala prehliadka ×elezniŔnej techniky na toŔni. Ako prvé sa na toŔni predviedol parný ruše˛ U 36.003 Katka s voz˛om Samkom, ktorých sprevádzali v taneŔnom rytme ma×oretky za hudobnej produkcie DOM.   
 
Katka
Ruš˛oparáda 2015
 
OpäŁ ma×oretkyRuš˛oparáda 2015
 
Najstarší prevádzkyschopný parný ruše˛ nielen na Slovensku
Ruš˛oparáda 2015
 
Katka
Ruš˛oparáda 2015
 
opäŁ ma×oretky
Ruš˛oparáda 2015
 
Malý býŔek sa prišiel do Košíc rozlúŔiŁ
Ruš˛oparáda 2015
 
ZubaŔka sa do Košíc prišla predstaviŁ
Ruš˛oparáda 2015
 
Papagáj prišiel do Košíc len tak dymiŁ
Ruš˛oparáda 2015 
 
Motorové rušne Pielstick a Karkulka majú rande
Ruš˛oparáda 2015
 
Kredenc sa cestou z Humenného nerozsypal, a× mi je divnô
Ruš˛oparáda 2015
 
Tisovská M 240.0039
Ruš˛oparáda 2015
 
Hektor v Ŕervenom
Ruš˛oparáda 2015
 
SpoloŔne s priateżmi som viac ako hodinu trvajúce predstavenie ×elezniŔnej techniky na toŔni sledoval, a× sa mi to zdalo dosŁ dlhé, najmä pre nepríjemný chladný vietor, ktorý fúkal. Po skonŔení „toŔ˛oparády“ sme sa zašli najprv nasýtiŁ, lebo z tożkého postávania a niŔ nerobenia nám vytrávilo. Potom sme sa nasávajúc slávnostnú atmosféru prešli po depe, aby sme zachytili tie zaujímavé momenty.  
 
Takmer neustále fúkajúci studený vietor nás donútil, sa ísŁ niekam zohriaŁ, preto som navrhol previesŁ sa na košickú stanicu, kam pendlovala motorová jednotka radu 840. Nastúpili sme teda do 840 a Ŕakali na odchod. Po piatich minútach sme sa pohli a po ´alších piatich minútach sme aj vystúpili u× na košickej stanici. Objekt prijímacej budovy je v súŔasnosti rekonštruovaný, prvá etapa rekonštrukcie bola u× ukonŔená, tak×e sa u× dá vidieŁ aspo˛ ŔiastoŔne budúca tvár interiéru stanice. Prechádzajúc sa interiérom prijímacej budovy sme zapoŔuli staniŔný rozhlas, ktorý oznámil prichádzajúci vlak SC 241 Pendolino, ten meškal asi päŁ minút. Rozhodli sme sa zájsŁ na nástupište a Pendolino vyfotiŁ. NašŁastie, Pendolino nemeškalo viac a okrem jeho príchodu sme stihli aj odchod našej 840 späŁ do depa.  
 
SC 241 Pendolino z Prahy prichádza k nástupišŁu Ŕ. 2 kożaj 7
Ruš˛oparáda 2015
 
Po návrate do depa sme sa opäŁ prechádzali po depe. Po uplynulé roky sme si dali vyraziŁ upomienkovú mincu, ktoré sa pri príle×itosti "prebúdzania Katky" v×dy razili. No tento rok sme niŔ také nenašli, škoda, ×e sa táto tradícia nezachovala.  
 
Prešli sme do dolnej Ŕasti depa, kde prebiehalo zápolenie parných ruš˛ov; spolu si to v súŁa×ných disciplínach rozdával zvolenský Malý býŔek a tisovská ZubaŔka.
 
Súboj parných Titánov
Ruš˛oparáda 2015
 
Titán, aspo˛ podża dymu...
Ruš˛oparáda 2015
 
Akcia prebiehala za normálnej prevádzky, Hugofén si prišiel do depa odpoŔinúŁ
Ruš˛oparáda 2015
  
ObŔas sa na oblohe ukázalo aj Slnko, preto sme zašli urobiŁ pár záberov Katky, ktorá v depe u× tradiŔne vozila najmä tých najmenších návštevníkov. Okrem toho, parný ruše˛ potreboval obŔas doplniŁ vodu, ktorú mu tu z cisterny dopriali hasiŔi ÄSR.
 
Katka posunuje
Ruš˛oparáda 2015
 
Parný ruše˛ U 36.003
Ruš˛oparáda 2015 
 
╚as plynul a blí×il sa aj Ŕas odchodov mimoriadnych vlakov do miest, odkiaż ráno priviezli návštevníkov podujatia. Preto sme sa presunuli bliךie k východu z depa, kde boli súpravy odstavené. Po rozlúŔení sa s priateżmi som aj ja uzimený, uchodený, ale spokojný, zamieril k môjmu odstavenému vozidlu.
 
Motorový vlak Ŕaká na svoj odchod
Ruš˛oparáda 2015
 
Pred záverom motoráŔik z Tisovca
20150418_0803_M2400039m
 
Na záver u× tradiŔne chceme vyjadriŁ naše po´akovanie organizátorom podujatia a parnému ruš˛u U 36.003 Katke popriaŁ veża šŁastných kilometrov a návštevníkov na Košickej detskej ×eleznici v ╚ermeli.
 
Viac fotografií z akcie je vo fotoalbume. Text a foto: © autor

S˙visiace Ŕlßnky:
Reportß× zo slßvnostnÚho otvorenia vřstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
AprÝlovß ruܲoparßda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreportß× z ruܲoparßdy ľ Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreportß× z Katky 2012 (25.04.2012)
Reportß× z 11. roŔnÝka Preb˙dzania Katky 2011 (26.04.2011)
Preb˙dzanie Katky 2010 ľ fotoreportß× z jubilejnÚho 10. roŔnÝka (27.04.2010)
Preb˙dzanie Katky 2009 - oslavy 125. vřroŔia prevßdzky parnÚho ruܲa U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. ľ ˙zkorozchodnř parnř ruÜe˛ U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopßch ˙zkorozchodnej trate
Gelnica - MnÝÜek nad Hnilcom - SmolnÝcka Huta (SmolnÝk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - KoÜickß detskß ˙zkokożajnß ×eleznica
╚ermeż ľ Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home