eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Parn������������������������������������������������������������������������ ru������������������������������������������������������������������������ne
Report z ruopardy 2015
Peter, 21.04.2015 (26502 pretan)

Uplynulý víkend sa v košickom rušovom depe  uskutonil u 15. roník „rušoparády“, podujatia známeho predtým aj pod názvom „prebúdzanie Katky“. Bola to jedna z väších akcií, ktorá sa v rámci tohtoronej slovenskej elezninej nostalgie konala. Do košického depa som sa vybral v sobotu dopoludnia. Organizátori síce zverejnili program podujatia u skôr, len asový harmonogram chýbal. Predpokladal som však, e podujatie sa oficiálne zane okolo jedenástej hodine.

Do rušového depa som prišiel po desiatej hodine, no nájs voné miesto na zaparkovanie auta mi trvalo dobrých pä minút a potom som peši alších asi pä minút kráal k vstupnej bráne. Tam som do tretice stál asi pä minút v rade, aby som si kúpil lístok. Zaiatok podujatia teda návštevníka pozitívne nenaladil. Po zakúpení lístka, resp. nalepení nejakého obojku na moju ruku, som kráajúc nazrel do programového bulletinu. Aspo tam bol uvedený aj asový harmonogram podujatia. Predierajúc sa návštevníkmi som sa snail dosta do hornej asti depa k toni, kde som sa mal stretnú s priatemi. Videl som, e do depa stále prichádzali alší návštevníci a mnohí domáci, aj ke bolo viac moností na vyuitie verejnej hromadnej dopravy, prišli sem väšinou na autách. o by som dal za to, keby som sa mohol z Roavy odvies nostalgickým vláikom a do depa, pomyslel som si.
 
Sledujúc okolie, atrakcie a slávnostný ivot v depe, som prišiel a k toni, v okolí ktorej sa sústreovali elezniní nadšenci. Poveda vyhrával a slávnostnú atmosféru vytváral Dychový orchester mladých Košice (DOM) a maoretky. Na toni posunovali posledné vozidlá, ktoré sa vrátili z mimoriadnych jázd. Všetko sa pripravovalo na zahájenie podujatia.  
 
Maoretky
Rušoparáda 2015
 
Dychový orchester mladých Košice
Rušoparáda 2015
 
Atmosfére v depe
Rušoparáda 2015
 
Parné rušne akajú na svojch 5 minút slávy...
Rušoparáda 2015
 
Netrvalo dlho a zazneli slávnostné fanfáry DOM. To bol signál, e podujatie sa zaalo. Po krátkych príhovoroch sa zaala prehliadka elezninej techniky na toni. Ako prvé sa na toni predviedol parný ruše U 36.003 Katka s vozom Samkom, ktorých sprevádzali v tanenom rytme maoretky za hudobnej produkcie DOM.   
 
Katka
Rušoparáda 2015
 
Opä maoretkyRušoparáda 2015
 
Najstarší prevádzkyschopný parný ruše nielen na Slovensku
Rušoparáda 2015
 
Katka
Rušoparáda 2015
 
opä maoretky
Rušoparáda 2015
 
Malý býek sa prišiel do Košíc rozlúi
Rušoparáda 2015
 
Zubaka sa do Košíc prišla predstavi
Rušoparáda 2015
 
Papagáj prišiel do Košíc len tak dymi
Rušoparáda 2015 
 
Motorové rušne Pielstick a Karkulka majú rande
Rušoparáda 2015
 
Kredenc sa cestou z Humenného nerozsypal, a mi je divnô
Rušoparáda 2015
 
Tisovská M 240.0039
Rušoparáda 2015
 
Hektor v ervenom
Rušoparáda 2015
 
Spolone s priatemi som viac ako hodinu trvajúce predstavenie elezninej techniky na toni sledoval, a sa mi to zdalo dos dlhé, najmä pre nepríjemný chladný vietor, ktorý fúkal. Po skonení „tooparády“ sme sa zašli najprv nasýti, lebo z tokého postávania a ni nerobenia nám vytrávilo. Potom sme sa nasávajúc slávnostnú atmosféru prešli po depe, aby sme zachytili tie zaujímavé momenty.  
 
Takmer neustále fúkajúci studený vietor nás donútil, sa ís niekam zohria, preto som navrhol previes sa na košickú stanicu, kam pendlovala motorová jednotka radu 840. Nastúpili sme teda do 840 a akali na odchod. Po piatich minútach sme sa pohli a po alších piatich minútach sme aj vystúpili u na košickej stanici. Objekt prijímacej budovy je v súasnosti rekonštruovaný, prvá etapa rekonštrukcie bola u ukonená, take sa u dá vidie aspo iastone budúca tvár interiéru stanice. Prechádzajúc sa interiérom prijímacej budovy sme zapouli staniný rozhlas, ktorý oznámil prichádzajúci vlak SC 241 Pendolino, ten meškal asi pä minút. Rozhodli sme sa zájs na nástupište a Pendolino vyfoti. Našastie, Pendolino nemeškalo viac a okrem jeho príchodu sme stihli aj odchod našej 840 spä do depa.  
 
SC 241 Pendolino z Prahy prichádza k nástupišu . 2 koaj 7
Rušoparáda 2015
 
Po návrate do depa sme sa opä prechádzali po depe. Po uplynulé roky sme si dali vyrazi upomienkovú mincu, ktoré sa pri príleitosti "prebúdzania Katky" vdy razili. No tento rok sme ni také nenašli, škoda, e sa táto tradícia nezachovala.  
 
Prešli sme do dolnej asti depa, kde prebiehalo zápolenie parných rušov; spolu si to v súaných disciplínach rozdával zvolenský Malý býek a tisovská Zubaka.
 
Súboj parných Titánov
Rušoparáda 2015
 
Titán, aspo poda dymu...
Rušoparáda 2015
 
Akcia prebiehala za normálnej prevádzky, Hugofén si prišiel do depa odpoinú
Rušoparáda 2015
  
Obas sa na oblohe ukázalo aj Slnko, preto sme zašli urobi pár záberov Katky, ktorá v depe u tradine vozila najmä tých najmenších návštevníkov. Okrem toho, parný ruše potreboval obas doplni vodu, ktorú mu tu z cisterny dopriali hasii SR.
 
Katka posunuje
Rušoparáda 2015
 
Parný ruše U 36.003
Rušoparáda 2015 
 
as plynul a blíil sa aj as odchodov mimoriadnych vlakov do miest, odkia ráno priviezli návštevníkov podujatia. Preto sme sa presunuli blišie k východu z depa, kde boli súpravy odstavené. Po rozlúení sa s priatemi som aj ja uzimený, uchodený, ale spokojný, zamieril k môjmu odstavenému vozidlu.
 
Motorový vlak aká na svoj odchod
Rušoparáda 2015
 
Pred záverom motoráik z Tisovca
20150418_0803_M2400039m
 
Na záver u tradine chceme vyjadri naše poakovanie organizátorom podujatia a parnému rušu U 36.003 Katke popria vea šastných kilometrov a návštevníkov na Košickej detskej eleznici v ermeli.
 
Viac fotografií z akcie je vo fotoalbume. Text a foto: © autor

Svisiace lnky:
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home