Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Infra������������trukt������������ra
Výstavba TIOP v Moldave nad Bodvou
Peter, 27.07.2015 (17371 prečítané)

Viacerí určite vedia o tom, že v Moldave nad Bodvou prebieha výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP). Aj keď sme sa na stránkach magazínu Železničné.info doteraz o tejto výstavbe nezmienili, neznamená to, že ju nesledujeme. Viackrát som zašiel do Moldavy n/B., aby som priebeh výstavby TIOP zadokumentoval. Ako teda prebieha výstavba novej zastávky Moldava nad Bodvou mesto?

Na úvod nezaškodí uviesť niektoré základné dokumentačno-technické informácie zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR a zo Správy TIOP.
 
Zámerom investora, t.j. Železníc SR, je vybudovať v širšom okolí mesta Košice systém osobnej dopravy, ktorý by kombinoval železničnú a električkovú dopravu a zaistil by podmienky pre prevádzkovanú integráciu koľajovej a autobusovej dopravy v oblasti. TIOP v Moldave n/B. funkčne nahradí aj súčasnú nevyhovujúcu autobusovú stanicu, ktorej prevádzka zaťažuje obytnú časť mesta a komplikuje situáciu v jeho centre.
 
Účelom je vybudovanie TIOP Moldava nad Bodvou mesto, pričom cieľovým stavom riešenia je ukončenie regionálnych liniek autobusovej dopravy zo západnej časti širšieho okolia mesta v TIOP, ktoré umožní priamy prestup cestujúcich na nosnú koľajovú dopravu smerujúcu do stanice Košice, výhľadovo s možnosťou priameho prechodu jednotiek „tram-train“ do centra mesta Košice, s oblužnosťou prístupových centier areálu U.S. Steel, priemyselného parku Kechnec a i. Vybudovanie TIOP je súčasťou projektu elektrifikácie železničnej trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou mesto, pre ktorú bola spracovaná technicko-ekonomická štúdia v roku 2009.
 
Situovanie TIOP bolo dané polohou železničnej trate Moldava n/B. – Medzev, nadväznosťou na pripravovaný obchvat cesty II/550 okolo intravilánu mesta Moldava n/B a blízkosťou súčasnej autobusovej stanice. Areál TIOP sa nachádza v perspektívne rozvojovej oblasti mesta, pričom územný plán v tomto priestore počíta s využitím pre dopravné účely. Situovanie železničnej zastávky vychádzalo z požiadavky navrhovateľa na rozvoj regionálnej dopravy a spracovanej štúdie „Štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc“, zo septembra 2009, ktorú vypracovala SUDOP TRADE spol. s r.o. Jej napojenie vychádza z jestvujúcej polohy železničnej trate 168 Moldava n/B. – Medzev.
 
Výstavba TIOP v Moldave n/B. začala v októbri 2014, ukončenie výstavby je plánované v septembri tohto roku. Zhotoviteľom je spoločnosť TSS Grade, a.s. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ.
 
Moldava n/B. má v súčasnosti jednu rovnomennú železničnú stanicu na trati 160 Košice – Zvolen a jednu železničnú zastávku na trati 168 Moldava n/B. – Medzev. Železničná stanica Moldava n/B. je situovaná ďalej od centra. Zastávka Moldava nad Bodvou mesto v blízkosti centra je v súčasnosti nefunkčná a bude demolovaná. Doteraz bola železničná trať v mieste budúceho TIOP tvorená jednou koľajou. V rámci výstavby TIOP bude v jeho priestore vybudovaná nová koľaj, no smerom na Medzev bude trať pokračovať ako jednokoľajná. Priecestie v blízkosti TIOP, ktoré je nezabezpečené, bude zabezpečené svetelnou signalizáciou. Súčasná autobusová stanica je umiestnená na priestranstve pri styku oboch vetiev Kalvínskej ulice. Napojenie tohto priestoru od Hlavnej a Hviezdoslavovej ulice je vedené úzkymi komunikáciami medzi obytnými domami po oboch stranách Kalvínskej ulice, samotná autobusová stanica neposkytuje dostatočný priestor pre bezpečný pohyb autobusov, cestujúcich ani ostatnej cestnej a pešej dopravy z okolitých obytných domov, ktorými je celý areál obkolesený.
 
Budovaný TIOP bude pozostávať:
 
  • zo železničnej zastávky Moldava nad Bodvou mesto a dvoch koľají. Pri jednej koľaji bude umiestnené nástupisko s dĺžkou 130 m. V cieľovom stave po vybudovaní zabezpečovacieho zariadenia sa zastávka stane obvodom Moldava nad Bodvou mesto, ktorý bude súčasťou železničnej stanice Moldava n/B. Zastávka bude z pohľadu železničnej prevádzky bezobslužná, ovládaná z existujúcej stanice Moldava n/B. na trati 160 Košice – Zvolen.
  • z autobusovej stanice Moldava n/B., ktorá poskytne sedem nástupných a dve výstupné stanovištia pre autobusy. Časť z nich bude umiestnená na druhej strane železničného nástupiska. Autobusová stanica zahrnie aj odstavné plochy pre autobusy a prevádzkovo-technologickú budovu s priestormi pre cestujúcich a obsluhu autobusovej stanice.
  • z parkoviska pre osobné automobily, ktorých osádky budú k ďalšej ceste do Košíc využívať hromadnú dopravu (systém „park and ride“).
Základné technické parametre:
 
Užitočná dĺžka koľají zastávky/stanice Moldava nad Bodvou mesto: 250 m
Dĺžka železničného nástupiska: 130 m 
Dĺžka zastrešenia železničného nástupiska: 80 m
Počet nástupných stanovíšť autobusov: 7
Počet výstupných stanovíšť autobusov: 2
Počet parkovacích miest pre autobusy: 10
Začiatok stavby: km 22,057 železničnej stanice Moldava n/B.
Koniec stavby: km 1,289 zastávky Moldava nad Bodvou mesto.
 
Budova TIOP má pôdorys v tvare obdĺžnika. Konštrukčným systémom budovy bude železobetónový skeletový systém s nenosným vonkajším plášťom. Vonkajší plášť je navrhnutý v kombinácii murovaných a celo presklených stien. Budova je riešená v dvoch rozdielnych výškových úrovniach, ktoré vychádzajú z prevažujúceho spôsobu užívania jednotlivých častí. Pod stropom bude prevedený zavesený podhľad. Vo vnútri budovy budú priestory určené cestujúcim (hala, sociálne zariadenia), priestory pre umiestnenie technológie spojené s prevádzkou dráhy a priestor pre dispečing a zázemie autobusovej dopravy, ako aj služby pre cestujúcich. Areál TIOP bude čiastočne oplotený, osvetlený areálovým osvetlením a vybavený kamerovým systémom.
 
Dopravne bude TIOP napojený na Kalvínsku ulicu. Súčasná cestná komunikácia na Kalvínskej ulici bude upravená pre tento účel. Výhľadovo sa uvažuje s napojením TIOP na pripravovaný cestný obchvat mesta Moldava n/B. II/550, kde bude pred odbočením do mesta vybudovaná kruhová križovatka.
 
Z hľadiska statickej dopravy boli navrhnuté parkovacie miesta pre osobné vozidlá na povrchovom parkovisku. Nároky na statickú dopravu pokrýva parkovisko pre 70 osobných vozidiel, z toho päť pre osoby so zníženou pohyblivosťou.
 
Železničné priecestie bude v čase uvedenia TIOP do prevádzky označené iba dopravnými značkami (krížmi), v cieľovom stave svetelne zabezpečené. Predpokladané dopravné zaťaženie na vjazde do areálu TIOP za deň pre osobné automobily bude 240 vozidiel. Predpokladané zaťaženie od autobusovej dopravy sa uvažuje 120 autobusov za deň.
 
Informačná tabuľa
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Dopravná schéma
Zelenou farbou vyznačený výhľadovo pripravovaný obchvat mesta
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Situácia TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pôdorys budovy TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pôvodný stav - drevené prehnité podvaly
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pôvodné vchodové návestidlo
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Zemné práce pokročili 
Koľaj bola odstránená a buduje sa nový železničný spodok
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Výstavba TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Odstránená pôvodná koľaj
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Výstavba novej koľaje v úseku po TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Výstavba opäť pokročila
Vzadu sa rysuje skelet budovy TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Celá plocha TIOP musí byť odvodnená
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Nové dve koľaje TIOP a budúci prístrešok pri jednej koľaji
Naľavo protihluková stena
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Celkový pohľad
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Kalvínska ulica bude predelená protihlukovou stenou
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Kalvínska ulica - budúca príjazdová komunikácia k TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Jasovské zhlavie
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Dve koľaje TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Namiesto predzvesti návesť 121 (Ž 1)
(tabuľka s krížom)
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Svetelná predzvesť PrJS
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Zhlavie na opačnej strane
TIOP Moldava nad Bodvou
 
OPrJS
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Pohľad opačným smerom na TIOP
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Nové vchodové návestidlo JS
TIOP Moldava nad Bodvou 
 
Smer Jasov - pohľad od priecestia
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Chránené priecestie v km 0,320
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Priecestie v km 0,320
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Zaústenie trate 168 do žst. Moldava nad Bodvou
TIOP Moldava nad Bodvou
 
Fotografie z výstavby TIOP v Moldave n/B. sú vo fotoalbume. Foto: © autor  
 
Zdroje: 
  • ŽSR, TIOP Moldava nad Bodvou, Reming consult a.s., Bratislava;
  • Záverečná stanovisko MŽP SR.

Súvisiace články:
Košická detská historická železnica v Medzeve (26.03.2015)
Tip na víkend: Výlet do Medzeva (10.03.2015)
Život na trati Moldava nad Bodvou - Medzev (21.06.2014)
Magda viezla kráľov (01.07.2013)
Trať 168: Moldava nad Bodvou - Medzev (27.09.2007)


Home