eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 181
RoLa terminl v Trstenej
Peter, 02.10.2015 (20781 pretan)

Pri mojej letnej návšteve Oravy nemohol mojej pozornosti uniknú ani terminál RoLa vybudovaný v stanici Trstená. Skratka RoLa je odvodená z nemeckého Rollende Landstraße. Pod touto skratkou sa skrýva systém kombinovanej dopravy. o je to kombinovaná doprava a o je to RoLa? Aj o tom je tento náuný príspevok.
 

Samozrejme, e v jednom lánku nie je moné popísa úplne všetko, o sa týka kombinovanej dopravy, alebo RoLa, ale to nie je ani jeho cieom. O kombinovanej doprave existuje mnostvo odbornej literatúry, kde si záujemcovia môu nájs komplexné informácie. V tomto prípade ide najmä o základné informácie, ktoré sa kombinovanej dopravy a teda aj elezninej dopravy týkajú.
 
O kombinovanej doprave tu na stránkach magazínu elezniné.info u je uverejnený jeden lánok. Je to lánok o prístave v Bratislave, v ktorom sa nachádza aj kontajnerový terminál. Take tento lánok istým spôsobom pokrauje v téme kombinovanej dopravy.
 
Pojmom kombinovaná doprava sa oznauje spojenie aspo dvoch dopravcov v rámci prepravného reazca, kedy tovar neopustí pôvodnú prepravnú jednotku (napr. kontajner) a kedy prevaná as cesty prebehne po eleznici, vnútrozemských vodných i námorných cestách, priom poiatoná a konená as prepravy (zvoz a rozvoz) je vykonávaná cestnou dopravou. Najrozšírenejšia kombinovaná doprava bez sprievodu je preprava pomocou kontajnerov, ktorej podiel na elezniciach dosahuje podiel 80 a 90 %.
 
Medzi dopravu so sprievodom mono zaradi systém RoLa. Ide o prepravu nákladných automobilov s návesmi, prívesmi, prípadne automobilov s nadstavbou na špeciálnych nízkopodlaných nákladných vozoch. Nakládka a vykládka sa vykonáva tak, e sa prenosná rampa spojí s prvým vozom a kamióny vchádzajú na vozne plynule za sebou. Vodii kamiónov strávia cestu do cieovej stanice v spolonom vlaku s kamiónmi v osobnom (leadlovom) vozni. Poas jazdy vlakom si tak môu vodii odpoinú. V cieovej stanici kamióny zídu z vozov a môu pokraova do miesta urenia u po ceste. V prípade, e v cieovej stanici príjemca zabezpeí vlastných vodiov kamiónov, nie je potrebné týchto prepravova vlakom, a vtedy je moné aj systém RoLa povaova za dopravu bez sprievodu.
 
Systém RoLa sa zrodil v 80-tych rokoch minulého storoia v alpských krajinách z dôvodu nárastu automobilovej nákladnej dopravy. Cieom bolo chráni ivotné prostredie a odbremeni preaené cestné komunikácie, resp. v niektorých oblastiach bola zakázaná premávka kamiónov.
 
Mapa terminálov v sieti SR
Terminál RoLa v Trstenej

Politika EÚ
 
Poda smernice Rady Európy . 92/106 o stanovení spoloných pravidiel pre urité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi lenskými štátmi intermodálna preprava alebo kombinovaná doprava znamená prepravu tovaru pri ktorej nákladné vozidlo, príves, náves s ahaom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo prepravný kontajner pouije v poiatonom alebo konenom úseku prepravy cestu a na zostávajúcom úseku eleznicu, vnútrozemskú vodnú, námornú alebo leteckú dopravu , priom táto as prepravy presahuje 100 km vzdušnou iarou a poiatoný alebo koncový úsek prepravy sa vykoná po ceste :
 
 • medzi miestom, kde bol tovar naloený a najbliším vhodným terminálom nakládky pri poiatonom úseku prepravy alebo medzi najbliším vhodným terminálom prekládky a miestom, kde bol tovar vyloený pri konenom úseku prepravy;
 • alebo vo vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdušnou iarou z terminálu vnútroštátneho rieneho alebo námorného prístavu nakládky alebo vykládky.
Kombinovaná doprava sa uskutouje:
 
Na elezniných tratiach, ktoré boli stanovené v Dohode AGTC - Európska dohoda o najdôleitejších tratiach kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch. Dohoda AGTC stanovuje:
 
 • dôleité elezniné trate medzinárodnej kombinovanej dopravy;
 • objekty majúce dôleitý význam pre medzinárodnú kombinovanú dopravu (terminály, pohraniné elezniné stanice, elezniné stanice so zmenou rozchodu, trajektové linky a prístavy);
 • technické charakteristiky jestvujúcich a nových elezniných tratí dôleitých pre medzinárodnú kombinovanú dopravu;
 • efektívne parametre vlakov a minimálne normy infraštruktúry kombinovanej dopravy (terminály, pohraniné elezniné stanice a prístavy) ktoré majú dôleitý význam pre kombinovanú dopravu.
Na vnútrozemských vodných cestách a príbrených trasách, ktoré boli stanovené v Protokole o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných cestách k Dohode AGTC. Protokol stanovuje:
 
 • európske vnútrozemské vodné cesty pre pravidelnú medzinárodnú kombinovanú dopravu;
 • minimálne technické a prevádzkové poiadavky na európske vnútrozemské vodné cesty významné pre medzinárodnú kombinovanú dopravu;
 • terminály v prístavoch, ktoré sú významné pre medzinárodnú kombinovanú dopravu;
 • minimálne technické a prevádzkové poiadavky na terminály v prístavoch významných pre medzinárodnú kombinovanú dopravu. 
Zdroj: MDVRR SR

Systém kombinovanej dopravy RoLa je jednoduchý spôsob prepravy a jeho pozitívom je, e šetrí ivotné prostredie, pretoe veké mnostvo kamiónov je moné prepravi po eleznici, ktorá je ekologickejšou dopravou. Okrem toho, niší poet kamiónov na cestách vytvára predpoklad pre bezpenejšiu a plynulejšiu cestnú dopravu. Niší poet akých kamiónov znamená tie nišie opotrebovanie ciest, ktoré na mnohých úsekoch nespajú parametre. aké kamióny nepoškodzujú len cesty, ale v mnohých obciach dochádza ku poškodzovaniu obytných domov obanov, dochádza k výraznému zhoršeniu ivotného prostredia, pretoe okrem zhoršenej dopravno-bezpenostnej situácie obanov ohrozuje aj vyššia koncentrácia exhalátov, zvýšená prašnos a hlunos.
 
Primárna nevýhoda systému RoLa spoíva v tom, e ide o drahý spôsob prepravy, pretoe je nutné pouíva špeciálne vozne, ktoré majú nízku výšku podlahy nad temenom koajnice (400 mm) a kolesá malého priemeru. Špecifické parametre týchto viacnápravových (8, 10 a 20) vozov (rad Saadkms, rad Saadlqs) vplývajú aj na vysoké náklady na údrbu. To sa nepriaznivo premieta do prevádzkových nákladov kvôli vysokým poplatkom za prenájom vozov. Z tohto dôvodu sa v niektorých krajinách prevádzka RoLa nezaobišla bez štátnych dotácií. Nevýhodou je tie vysoká „mtva hmotnos“, pretoe okrem tovaru je potrebné preváa celý kamión s návesom.
 
RoLa
RoLa
 
Voze RoLa - foto výrobcu
RoLa
 
Voze RoLa bez elníka
RoLa
 
Štvornápravový podvozok pre vozne RoLa
RoLa
 
Ukáka naloenia nákladného auta na voze RoLa
RoLa
 
Nevýhodou vlakov RoLa je aj to, e sú prevádzkované výhradne ako priame vlaky. Túto nevýhodu mono eliminova pouitím nových typov nákladných vozov, tzv. Flexiwagon. Ide o dvojdielne vozne špeciálnej konštrukcie, kde prekládka prebieha vyosením nosnej plochy voza o 45 stupov a sklopením na zem, pomocou hydraulického systému zabudovaného priamo vo vozni. Vytvorí sa tak nájazdová plocha pre kamión. Okrem vysokej ceny samotného voza tejto konštrukcie sú nevýhodou aj vysoká jeho hmotnos a finanne a technicky nákladná údrba. Výhodou oproti klasickému RoLa je urýchlenie prekládky a bezpenejšia preprava.  
 
Flexiwagon
Flexiwagon
 
Terminál RoLa v Trstenej je jednoducho upravený priestor, ktorý umouje nájazd, resp. zjazd kamiónov na špeciálne vozne, vyrobené pre tento úel. Tie je tu kontrolná obrysnica pre kamióny, aby bol dodraný obrysový prierez na eleznici. Pre nájazd kamiónov na vozne slúi prenosná nakladacia rampa RoLa.
 
Návestná tabua pred terminálom RoLa v Trstenej
Terminál RoLa v Trstenej
 
elezniné priecestie na ceste do Suchej Hory
Terminál RoLa v Trstenej
 
Stanica Trstená
Terminál RoLa v Trstenej
 
Terminál RoLa v Trstenej má plochu 8500 m2
Terminál RoLa v Trstenej
 
Príjazdová komunikácia
Terminál RoLa v Trstenej
 
Koaj RoLa má dku 310 m
Terminál RoLa v Trstenej
 
Terminál RoLa
Terminál RoLa v Trstenej
 
Koaj . 1
Terminál RoLa v Trstenej
 
Posledná výhybka na trati 181
Terminál RoLa v Trstenej
 
Obrysnica pre kamióny
Terminál RoLa v Trstenej
 
Obrysnica pre kamióny
Terminál RoLa v Trstenej
 
U nás boli viaceré pokusy zavies vlaky RoLa. Niektoré z nich smerovali práve do stanice Trstená, pretoe cestný ah na Posko je neúmerne preaený kamiónovou dopravou, najmä trasa Šahy - Trstená je najvyaenejší nákladný tranzitný ah u nás v severojunom smere. Práve z tohto dôvodu bol v stanici Trstená vybudovaný terminál RoLa. Poslednou známou snahou bolo zavies od mája 2008 vlaky RoLa, ktoré mali premáva denne ráno z Trstenej do Bratislavy a popoludní spä, kde v jednom vlaku malo by 17 kamiónov. Predtým, v novembri 2004 sa uskutonila skúšobná jazda vlaku RoLa, ktorý išiel z Rumunska, na slovenské územie vlak prišiel cez pohraniný priechod Komárom (MÁV) – Komárno.
 
Napriek viacerým pokusom sa systém RoLa u nás neujal. Dôvody sú ekonomické, napr. z materiálu „Ekonomické zhodnotenie monosti zavedenia linky kombinovanej dopravy na trase Šahy – Trstená“ (autori: Kanis, Dolinayová) vyplýva záver, e „zavedenie danej linky kombinovanej dopravy systémom Ro-La nie je efektívne ani z pohadu nákladov dopravcov ani z pohadu celospoloenských nákladov". Negatívny vplyv na rozšírenie RoLa u nás malo aj rozšírenie Európskej únie o viaceré krajiny strednej a východnej Európy. Predtým sa na štátnych hraniciach vykonávali pasové kontroly a colné prehliadky kamiónov, o si vyadovalo uritý as a brzdilo prepravu. Kee sa na vnútorných hraniciach EÚ prestali vykonáva colné kontroly, zanikli aj asové dôvody, pre ktoré mohol by systém RoLa pre dopravcov zaujímavý.
 
Foto: © autor, neoznaené fotografie internet
 
Pramene: 
 • Kombinovaná doprava, UIRR S.C., Brusel, 1996;
 • Business, ZSSK Cargo, 1/2013;
 • Bc. Martin Litera: Diplomová práca: Rozvoj kontejnerovej dopravy v rámci intermodálního systému dopravy mezi R a Slovinskem, VUT v Brn, Brno, 2013;
 • ídek Radomír, Hladík Tomáš: Pínos kombinované dopravy pro ivotní prostedí, DFJP, Univerzita Pardubice;
 • FlexiWaggon;
 • RV akovec;
 • HNonline.sk.
 

Svisiace lnky:
Tra z Trstenej do Suchej Hory oila (07.09.2015)
Oravsk (Thurzovsk) tunel (06.09.2012)
Tra 181: Kraovany - Doln Kubn - Trsten (27.09.2007)


Home