Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Infra������������trukt������������ra
Štát chce zrušiť 325 km železničných tratí!
admin, 27.04.2017 (8911 prečítané)

Vláda na včerajšom rokovaní schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 (NPR). Materiál obsahuje úlohu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Železnice SR do januára 2018 vypracovať analýzu dopadov prípadnej eliminácie (zrušenia) 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou. MDV SR a ŽSR upresnia odhad úspory 6 mil. eur ročne s potenciálnymi jednorazovými nákladmi vo výške maximálne 70 mil. eur. Tu zverejňujeme časť NPR, ktorá sa týka dopravnej infraštruktúry.
 

NPR popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Nový komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako zostávajúce najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.
 
Revízia výdavkov na dopravu identifikovala významný priestor pre zvýšenie efektívnosti výdavkov. Efektívnejšie výdavky by prinieslo najmä lepšie meranie výsledkov v oblasti hodnotenia, prioritizácie a prípravy investičných projektov, dofinancovanie údržby a opráv ciest I. triedy a znižovanie nákladov na prevádzku železničnej infraštruktúry. Realizuje sa výstavba chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a výstavba, obnova a údržba ciest I. triedy. Vo verejnej doprave bude pokračovať systematické zvyšovanie významu železničnej prepravy, ako aj zefektívnenie verejnej osobnej dopravy.
 
(skrátené)
 
4.4 Dopravná infraštruktúra
 
Revízia výdavkov na dopravu identifikovala významný priestor pre zvýšenie efektívnosti výdavkov a lepšie meranie výsledkov v oblasti hodnotenia, prioritizácie a prípravy investičných projektov. Poukázala aj na potrebu znižovania nákladov na prevádzku železničnej infraštruktúry a dofinacovania údržby a opráv ciest I. triedy, kde je potrebné v rámci už alokovaných zdrojov hľadať ďalšie spôsoby ich navýšenia. Z hlavných investičných aktivít v doprave pokračuje výstavba chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, výstavba, obnova a údržba ciest I. triedy. Vo verejnej doprave je zámerom pokračovať v systematickom zvyšovaní významu železničnej prepravy ako aj v zefektívňovaní verejnej osobnej dopravy.
 
V roku 2016 prebehla v rámci projektu Hodnota za peniaze revízia výdavkov na dopravu v kapitole MDV SR, ktorá si dala za cieľ pripraviť opatrenia na zefektívnenie súčasnej investičnej obálky pri zachovaní jej veľkosti a zefektívnenie jednotkových prevádzkových nákladov. Revízia identifikovala opatrenia s významným priestorom pre zvýšenie efektívnosti výdavkov a lepšie meranie výsledkov v doprave, no tie neboli súčasťou rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019.
 
Výdavky MDV SR a ním zriadených organizácií na dopravu dosiahnu 2,2 mld. eur v roku 2017. Po roku 2015, keď investície výrazne vzrástli hlavne z dôvodu ukončovania druhého programového obdobia fondov EÚ, v roku 2016 výdavky na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest mierne klesli, pokles nastal aj vo výdavkoch ŽSR na infraštruktúrne projekty.
 
Graf NPR
____________________
42 Do roku 2015 výdavky na železničnú osobnú dopravu zahŕňajú len prostriedky MDV SR na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a na základe zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z OP Doprava. Od roku 2016 bola ZSSK zaradená Eurostatom do sektora verejnej správy. Skutočnosť za rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 preto zahŕňajú všetky výdavky na železničnú osobnú dopravu ZSSK (bez výdavkov na splácanie istín úverov – kategória 820).
 

Graf NPR

Opatrenia v oblasti investícií vyplývajúce z revízie výdavkov

Na základe záverov revízie výdavkov kapitoly MDV SR počas roka 2017 vykoná MF SR ekonomické zhodnotenie pripravovaných investičných projektov v dopravnom sektore s celkovými odhadovanými nákladmi 7,5 mld. eur, z toho 5,4 mld. eur tvoria projekty výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, 1,1 mld. Eur tvoria cesty I. triedy a približne 1 mld. eur prioritné železničné investície. Cieľom hodnotenia je vytvoriť nový zoznam dopravných investičných priorít realizovateľných v rámci aktuálneho fiškálneho rámca. Všetky budúce investičné projekty, ktorých predpokladaný investičný náklad je vyšší ako 40 mil. eur, budú vo fáze prípravy štúdie realizovateľnosti (ak sa spracováva) podrobené analýze nákladov a prínosov aj zo strany MF SR.
 
MDV SR tiež zlepší postupy pri plánovaní a príprave investičných projektov, napr. aktualizuje metodiku štúdií realizovateľnosti (CBA) a spôsob výberu odporúčaného riešenia, vytvorí metodiku a minimálne štandardy dopravného modelovania, či skvalitní interné expertné kapacity objednávateľov na MDV SR. Zároveň bude poskytovať verejnosti relevantné podklady o pripravovaných investičných projektoch (ako je to bežné v zahraničí), či preskúma legislatívne možnosti na minimalizáciu so stavbou nesúvisiacich investícií.
 
Diaľnice a cesty I. triedy
 
V roku 2015 boli celkové kapitálové výdavky Slovenska na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest aj v dôsledku končiaceho sa druhého programového obdobia EÚ fondov historicky najvyššie – takmer 850 mil. eur – v roku 2016 klesli na 711 mil. eur43. Vysoké tempo kapitálových výdavkov bude pokračovať aj v rokoch 2017 až 2019, kedy je na výstavbu nových úsekov alokovaných 1,7 mld. eur, veľká časť z OP Integrovaná infraštruktúra.
_________________________
43 Kapitálové výdavky zahŕňajú výkup pozemkov a tvorbu hrubého fixného kapitálu (investície).
 
Graf NPR
 
Graf NPR
Bežné výdavky Slovenskej správy ciest (SSC) na údržbu a opravy 3 176 km ciest I. triedy sú nedostatočné. V roku 2015 bolo až 45 % ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave a aj dnešné cesty v dobrom stave sa pri súčasnej úrovni financií na údržbu a opravy budú postupne dostávať donevyhovujúceho stavu a následne vyžadovať drahú rekonštrukciu. Priemer výdavkov na údržbu a opravy v rokoch 2009 až 2016 dosiahol 45 mil. eur ročne, rozpočet na roky 2017 až 2019 predpokladá úroveň 49 mil. eur ročne, pričom optimálna ročná úroveň je podľa revízie výdavkov 64 mil. eur. MDV SR bude v rámci už alokovaných zdrojov hľadať ďalšie spôsoby ich navýšenia. SSC v rokoch 2009 až 2015 podľa revízie výdavkov použila 779 mil. eur na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu ciest I. triedy, vďaka čomu začal podiel ciest v zlom stave klesať.
 
Železnice
 
Slovensko vzhľadom ku rozlohe prevádzkuje o 40 % viac koľají ako priemerná krajina EÚ 15. Ročne sa zrealizuje približne 11 tisíc vlakových kilometrov na km tratí, čo je výrazne pod priemerom EÚ. Prevádzkovanie tratí má vysoké fixné náklady, preto je efektívne zvyšovať objem prepravy osôb a nákladu po železnici. MDV SR a ŽSR do januára 2018 zanalyzuje dopady prípadnej eliminácie 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy44 a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou.
____________________
44 MDV SR a ŽSR a upresní odhad úspory 6 mil. eur ročne s potenciálnymi jednorazovými nákladmi vo výške maximálne 70 mil. eur.
 
Graf NPR
 
 
 
Graf NPR
____________________
45 Prepočítané kurzom NBS aktuálnym k 1.1.2014
 
Veľká časť železničných koľají je v zhoršenom stave, čo sa prejavuje nízkymi priemernými traťovými rýchlosťami a častými rýchlostnými prepadmi. Zaostalá železničná infraštruktúra vyžaduje viac manuálnych úkonov, je preto jedným z dôvodov štvrtého najvyššieho počtu zamestnancov na km tratí v EÚ. V roku 2015 klesol ich priemerný počet o 1 % na 14 018. V rokoch je 2017 až 2019 je mzdová obálka zmrazená a ŽSR bude naďalej znižovať zamestnanosť.
 
Priemerné náklady na vlakový kilometer ZSSK sú o 76 % (resp. o 53 % bez poplatku za dopravnú cestu) vyššie ako v Česku (České dráhy). Ovplyvňuje ich napr. nízke využitie vozidiel, obmedzenie maximálnym počtom vlakových kilometrov46, či prevádzkovanie dopravy na tratiach s nízkym dopytom. MDV SR bude hľadať opatrenia na optimalizáciu jednotkových nákladov a zvyšovanie výnosov, spolu o 20 % v dotovanej verejnej osobnej železničnej doprave.
____________________
46 Český dopravca využíva vozidlá viac (relatívne ku dĺžke tratí jazdí viac vlakov), sledujú sa náklady a nielen vlakové kilometre.
 
Národný generel dopravy
 
Národný generel dopravy by mal priniesť komplexný pohľad na riešenie dopravných vzťahov na Slovensku a nastaviť dlhodobé priority v doprave a dopravnej infraštruktúre. V rámci jeho spracovania má byť zostavený
cieľový grafikon železničnej dopravy do roku 2020/2030 a komplexný plán dopravnej obslužnosti vlakovej a autobusovej dopravy SR.
 
Koordinácia verejnej osobnej dopravy
Záujem o autobusovú verejnú osobnú dopravu v SR klesá, dopyt po prímestských autobusoch klesol medzi rokmi 2006 až 2015 až o 40 %, zatiaľ čo ponuka sa znížila iba o 3 %. Problémom je nízka vyťaženosť niektorých vlakov a autobusov, čo môže byť spôsobené aj ich nežiadúcimi súbehmi. MDV SR plánuje preto zriadiť dopravnú autoritu, ktorá má zabezpečiť koordináciu osobnej vlakovej, prímestskej autobusovej a prípadne i mestskej hromadnej dopravy. Jej cieľom je zvýšiť dostupnosť, komfort, a teda atraktivitu verejnej osobnej dopravy. Plán dopravnej obslužnosti SR, ktorý má byť spracovaný v rámci Národného generelu dopravy, bude základným programovým dokumentom fungovania dopravnej autority.
 
Kompletný materiál je zverejnený na stránke: rokovania.sk
 

 

 

Home