eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Zoznam elezninch trat urench na zruenie
admin, 05.05.2017 (10475 pretan)

Ako sme u informovali, vláda SR na schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 (NPR). Materiál obsahuje úlohu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR a eleznice SR do januára 2018 vypracova analýzu dopadov prípadného zrušenia 234 km tratí s nízkym vyuitím bez osobnej dopravy a alších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou. Tu zverejujeme zoznam elezniných tratí, ktoré sú urené na zrušenie.

Je všeobecne známe, e na Ministerstve financií SR pôsobí skupina analytikov, ktorá produkuje materiály známe pod názvom Hodnota za peniaze. Medzi jej produkty patrí aj materiál Revízia výdavkov na dopravu – záverená správa.
 
V materiáli NPR, ktorý vláda SR schválila sa uvádza, e revízia výdavkov na dopravu identifikovala významný priestor pre zvýšenie efektívnosti výdavkov. K tomu by okrem iného malo prispie zniovanie nákladov na prevádzku elezninej infraštruktúry, teda zrušenie elezniných tratí v dke 325 km, o by malo prinies ronú úsporu vo výške cca 6 mil. eur. Zrušenie elezniných tratí sa navrhuje napriek tomu, e poda toho istého materiálu, by vo verejnej doprave malo pokraova systematické zvyšovanie významu elezninej prepravy a zefektívnenie verejnej osobnej dopravy. V materiáli sa rovnako konštatuje, e prevádzkovanie tratí má vysoké fixné náklady, preto je efektívne zvyšova objem prepravy osôb a nákladu po eleznici.
 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR a eleznice SR do januára 2018 majú vypracova analýzu dopadov prípadného zrušenia 234 km tratí s nízkym vyuitím bez osobnej dopravy a alších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou.
 
Zoznam tratí s minimálnou osobnou dopravou
 
TTP tra
Názov trate
Celkové
priemerné
náklady*
(tis. Eur)
Dka trate
(km)
Priame
náklady
na vlkm*
(eur)
Priame
náklady
na oskm**
(eur)
103 A
Medzilaborce - Medzilaborce št. hr.
561
14,5
26
NA
116 B
Brezno-Halny - Tisovec
859
28,2
12
1,04
117 A
Breznika - Kokava nad Rimavicou
953
22,7
4
0,37***
117 A
Kokava nad Rimavicou - Uteká
155
5,5
5
0,37***
121 B
Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava
796
19,7
9
1,44
 
Spolu km:
 
90,63
 
 
** Oskm z roku 2013, kedy ešte nebolo zavedené opatrenie vlaky zadarmo, ktoré výrazne ovplyvuje trh s osobnou dopravou
*** Údaj zodpovedá úseku Breznika - Uteká
 
Zoznam tratí s nízkym vyuitím bez osobnej dopravy
 
TTP tra
Názov trate
Celkové náklady*
(tis. eur)
Dka
trate
Priemerný
denný poet vlakov
v r. 2015
Priame
náklady na vlkm*
(eur)
Priame
náklady
na hrtkm*
(eur)
101 E
Barca St. 1 - Košice
(po koaji . 102)
251
0,4
0,0
N/A
N/A
103 C
Lastovce odb. - Michaany odb.
78
0,7
0,0
N/A
N/A
104 E
Bánovce nad Ond. odb - Hatalov odb
45
0,9
0,7
155
0,20
107 B
Plave výh .1/3 - Plave výh. . 5/6
161
0,9
0,0
N/A
N/A
110 B
Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
410
9,2
0,0
15 358
40,63
111 A
Roava - Dobšiná
566
26,1
1,2
44
0,12
111 C
Revúca - Murá
201
8,8
0,3
183
0,65
112 B
Spišská Belá - Spišská Belá odb.
102
2,6
0,0
1 629
9,35
115 D
Fiakovo - Fiakovo št. hr.
451
11,8
0,1
892
1,01
115 C
Lenartovce - Lenartovce št. hr.
166
1,9
2,5
87
0,09
116 C
Hronec - Chvatimech
117
1,4
0,8
265
1,06
117 B
Breznika - Katarínska Huta nz.
127
9,8
0,0
N/A
N/A
117 C
Luenec - Luenec št. hr.
412
11,6
0,8
98
0,16
117 C
Luenec št. hr. - Malé Straciny št. hr.
0
2,4
0,0
N/A
N/A
117 C
Veký Krtíš - Malé Straciny št. hr.
459
13,8
0,7
89
0,16
122 C
Prievidza - Nitrianske Pravno
570
10,9
0,3
437
1,96
122 B
Prievidza nákladná stanica - Prievidza St. 3
183
0,7
4,3
141
0,17
123 A
Kozárovce - Zlaté Moravce
631
21,5
0,3
193
0,70
123 B
Topoianky - Odb. Topolianky
74
1,8
0,7
136
0,33
124 B
Komárno - Kolárovo
114
26,0
0,0
N/A
N/A
124 C
Šaa - Neded
610
19,0
0,1
642
1,54
126 C
Plavecký Mikuláš - Rohoník
280
12,2
0,0
N/A
N/A
128 D
Jablonica - Brezová pod Bradlom
311
11,7
0,1
605
4,19
129 C
Holí nad Moravou - Holí nad Moravou št. hr.
228
3,0
0,0
44 564
909,48
129 E
Piešany - Vrbové
516
7,8
0,1
718
1,32
130 C
Nemšová - Lednické Rovne
546
17,3
0,3
202
0,79
 
Spolu km:
 
234,2
 
 
 
Pozn.: N/A – Bez dopravy
* Priemer 2013-2015
 
 

Home