eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn
Peter, 31.01.2018 (64965 pretan)

eleznice Slovenskej republiky (SR) pripravujú modernizáciu elezninej trate v úseku Poprad – Luivná. Po modernizácii budú v tomto úseku vlaky premáva rýchlosou do 160 km/h. Struné informácie o tom, o bude predmetom tejto modernizácie, sú uvedené v lánku.
 
 

SR v júni 2017 vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu elezninej trate ilina – Košice. Ide o 1. etapu úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), ktorý predstavuje úsek Poprad – Luivná (km 200,300 – 213,000). Zaiatok stavby v Poprade nadväzuje na u realizovanú stavbu „elezniná stanica Poprad, výstavba podchodu a nástupísk“.
 
V rámci modernizácie sa vybuduje a zrekonštruuje sedem elezniných mostov. Vybudujú sa dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce elezniné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, Svite a Luivnej, budú pozd trate vybudované protihlukové steny.
 
Modernizovaná bude zabezpeovacia a oznamovacia technika, trakné vedenie a tie ostatná súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými ininierskymi sieami. V úseku Poprad – Svit bude vybudované obojsmerné traové zabezpeovacie zariadenie.
 
Dka celého predmetného úseku Poprad – Luivná  v súasnej pôvodnej trase je 12,868 km. V navrhovanej trase bude ma úsek celkovú dku 12,700 km, z toho 21,98 % trate bude na novom telese. Výstavba je rozdelená na tri ucelené asti stavby (US):
 
- traový úsek Poprad – Svit (US 401),
- elezniná stanica Svit (US 402),
- traový úsek Svit – Štrba (US 403).


Od Luivnej do Popradu
 
Luivná
 
Pri obci Luivná bude vybudovaná preloka elezninej trate v dke 2,637 km. Zaiatok preloky bude v skm 210,080 (= nkm 210,080), koniec preloky v skm 212,885 (nkm 212,717). Tra bude vedená prevane na násype a mostnom objekte. Úelom mosta je prevedenie dvojkoajnej elezninej trate ponad údolie, miestnu cestnú komunikáciu III. triedy a potok Rakovec. Most bude šespoový s hornou mostovkou, s priebeným koajovým lôkom. Nosná konštrukcia je navrhnutá spriahnutá, oceobetónová. Nosná konštrukcia bude osadená cez oceové loiská na opory a podpery.  
 
Budova zastávky Luivná (Hl. Šuava)
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Rýchlik do Košíc prechádza zastávkou
Modernizcia Poprad - Luivn
V opanom smere rýchlik do Bratislavy
Modernizcia Poprad - Luivn
V oblúku pred zastávkou Luivná
Šípka naavo ukazuje miesto, kde je cestný nadjazd nad traou
Modernizcia Poprad - Luivn
Nákladný vlak v stúpaní na Štrbu
Modernizcia Poprad - Luivn
Ruše prechádza zastávkou
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Na preloke trate je situovaná aj nová zastávka Luivná s prístupom na nástupištia schodiskami a chodníkmi s rampami napojenými na cestnú komunikáciu. Nástupištia budú vybavené osvetlením, potrebnou technológiou a prístreškami pre cestujúcich.
 
Ilustraný nártok bez mierky
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Modernizácia - stavebné objekty (SO)
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Rýchlik do Bratislavy za stanicou Svit v stúpaní na Štrbu
 Modernizcia Poprad - Luivn
 
Svit
Modernizácia - jednotlivé SO
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Vykonaná bude rekonštrukcia elezniného mosta v nkm 207,356 (skm 207,369). V súasnosti je pod kadou koajou samostatný oceový plnostenný most s dolnou mostovkou bez štrkového lôka. Most v koaji . 1 je zváraný, z roku 1979, most v koaji . 2 je nitovaný, z roku 1939. Most premosuje rieku Poprad.
 
elezniný most (skm 207,369) nad riekou Poprad bude nahradený novým
(zdroj: google)
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Priecestie na západnej strane stanice bude zrušené
(cesta III/3064 do Batizoviec, zdroj:google)
Modernizcia Poprad - Luivn
 
elezniná stanica Svit
Výpravná budova
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Nástupište pri koaji . 1
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Mozaika vo vestibule stanice
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Príchod na stanicu je aj podchodom od mesta
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizcia Poprad - Luivn
 
elezniná stanica Svit bude modernizovaná poda zásad pre koridorové trate. Navrhnuté sú dve nástupištia (dka 250 m) s prístupom pre imobilných, zmodernizovaný bude podchod, zastrešenia nástupíš, osvetlenie a celková infraštruktúra. Koajisko stanice ostáva pribline v rovnakej polohe, ako je v súasnosti. Staniná budova Svit bude upravená  v rozsahu, ako si to vyaduje zabudovanie modernej technológie.
 
Na východnej (popradskej) strane stanice bude vybudovaný nový elezniný most. Situovaný bude v km 206,358 a bude rieši kriovanie elezninej trate s prelokou cesty III/3064 smer Batizovce. Preloka cesty III/3064 je riešená ako odboka z cesty  I/18 so zaiatkom v mieste kriovatky s Hviezdoslavovou ulicou. V tomto mieste vznikne svetelne riadená kriovatka. Cesta bude vedená popod nový elezniný most alej medzi budovou elezninej stanice a záhradkárskou osadou Breziny, za ktorou sa napojí do jestvujúceho stavu. Súasou preloky cestnej komunikácie sú aj chodníky pre peších a pre cyklistov.
 
Pri výpravnej budove budú vybudované parkovacie plochy pre osobné vozidlá a autobusy, na preloke cesty III/3064 bude zriadená zastávka autobusu.
 
Preloka cesty I/18 sa napojí na existujúcu cestu do Batizoviec v mieste medzi záhradkárskou osadou a jazerom, pred mostom ponad dianicu. Na ceste I/18 sa navrhuje zriadi dve svetelné riadené kriovatky. Jedna je existujúca v mieste ul. SNP pri vleke Chemosvit a druhá v mieste napojenia preloky cesty III/3064 na cestu I/18.

 
Svit – Poprad
 
V rámci modernizácie medzistaniného úseku Poprad-Tatry – Svit dôjde k postupnej demontái a obnoveniu celého elezniného telesa. Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch stavebných postupov, poas ktorých bude prevádzka v medzistaninom úseku prebieha pri výluke jednej koaje a zachovaní prevádzky na druhej. Súasné prerušenie prevádzky na oboch koajach krátkodobými výlukami bude moné iba výnimone v dkach, ktoré umoní prevádzka diakovej osobnej dopravy.
 
Modernizácia úseku medzi Svitom a Popradom
Modernizcia Poprad - Luivn
 
elezniné priecestie v km 202,431 bude zrušené
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Modernizácia
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Poprad
 
V Poprade sa zruší elezniné priecestie v skm 200,999 s Teplickou ulicou. Priecestie sa nahradí podchodom pre verejnos a vybuduje sa nová komunikácia s okrunou kriovatkou na ceste III/534005, ím sa zabezpeí prepojenie Teplickej ulice s jestvujúcim nadjazdom ponad elezninú tra na ceste II/534.
 
Modernizácia - jednotlivé SO
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Priecestie na Teplickej ulici bude zrušené
Vybudovaná bude nová komunikácia súbená s traou
(zdroj: google)
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizcia Poprad - Luivn
Modernizácia trate nadväzuje na modernizáciu stanice Poprad-Tatry
Modernizcia Poprad - Luivn
 
Modernizácia bude financovaná zo štátneho rozpotu a zo zdrojov EÚ. Predpokladaná hodnota zákazky je 95 502 992,71 eur bez DPH, stanovená bola na základe aktualizácie štúdie realizovatenosti pre modernizáciu trate ilina – Košice – ierna nad Tisou – štátna hranica (vypracovanej zdruením Star EU – CDV), ako aj poda dohody SR a Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) zo 17. novembra 2016 v zmysle právomocí udelených Európskou komisiou.
 
Spracované poda informácií, ktoré zverejnili SR.
 
Zdroje:
 
SR,
internet.

Svisiace lnky:
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home