eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Motorov������������������������������������������������������������������������ vozne
Modernizcia elezninej trate Devnska Nov Ves Kty Lanhot CZ
admin, 10.06.2018 (31432 pretan)

Modernizáciou elezninej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanhot CZ v úseku Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanhot (D) sa má zvýši traová rýchlos a na 200 km/h s výnimkou úsekov, kde je z pohadu dynamiky jazdy vlakov osobnej a nákladnej dopravy preukázané nevyuitie tejto rýchlosti, resp. kde je zvýšenie rýchlosti moné len za cenu vynaloenia vysokých investiných nákladov.

Modernizácia predmetného úseku elezninej trate bude realizovaná pri zachovaní prevádzky na existujúcej trati s minimalizovaním jej obmedzení. Súasný úel a význam innosti zostanú zachované, zmena nastane v technických parametroch trate. Návrh modernizácie trate sa snaí v maximálne monej miere vyuíva existujúce elezniné teleso. Pre dosiahnutie rýchlosti 200 km/h sú navrhované mierne lokálne vyboenia v úseku Devínska Nová Ves – Malacky – Kúty (km 1,384 – 51,524).
 
Miestne obmedzenia traovej rýchlosti:
 
- km 1,384 - 2,117 na rýchlos 160 km/h (odchodový oblúk za ST Devínska N. Ves),
- km 2,117 - 5,860 na rýchlos 175 km/h (sústava odchodových oblúkov za zast. Devínske Jazero – prestavba v r. 2014),
- km 49,711 - 51,567 (= km 68,111) na rýchlos 120 km/h (vchodový oblúk do ST
Kúty vrátane elezninej stanice),
- km 68,111 - 69,231 na rýchlos 100 km/h (odchodové oblúky za ST Kúty),
- km 69,231 - 74,410 na rýchlos 160 km/h (od odchodových oblúkov zo ST Kúty po koniec modernizovaného úseku na štátnej hranici SR/R na elezninom moste cez rieku Morava).
 
V rámci modernizácie elezninej trate bude riešené:
 
- komplexná obnova zemného telesa, elezniného spodku a zvršku,
- redukcia nadbytoných koají a prevádzkových zariadení,
- úprava/vybudovanie nástupíš pre bezkolízny prístup cestujúcich,
- komplexná obnova trakného a napájacieho systému na poadovanú úrove,
- iastoná rekonštrukcii elezniných zastávok a staníc pre potreby umiestnenia technológii modernizovanej trate,
- vybudovanie nových traových a staniných zabezpeovacích zariadení,
- zriadenie novej telekomunikanej techniky a digitalizácia elezninej telekomunikanej siete,
- odstránenie všetkých úrovových priechodov a priecestí s ich náhradou mimoúrovovým prístupom (podchody, podjazdy, nadjazdy a súvisiace cestné komunikácie) príp. ich zrušenie bez náhrady (v prípade existencie iných prístupových ciest),
- obnova elezniných mostných objektov pre zabezpeenie normovej priestorovej priechodnosti a triedy zaaenia D4.
 
Smerové a výškové vedenie trate
 
V úseku Devínska Nová Ves – Malacky – Kúty (km 1,384 – 51,524) sa navrhujú úpravy trate na rýchlos 200 km/h s miestnymi obmedzeniami. Trasovanie modernizovanej trate kopíruje súasnú tra len s minimálnymi lokálnymi vyboeniami.
 
Pre dosiahnutie najvyššej monej rýchlosti bolo nutné upravi parametre hlavne smerových oblúkov, ím dochádza k odsunom (prelokám) od pôvodného smerového vedenia trate. Ide o úseky trate:
 
- od km 1,680 po km 2,050 (r = 1 504,1 m) – odsun od pôvodnej koaje 3 m vpravo,
- od km 3,240 po km 3,550 (r = 2 200 m) – odsun od pôvodnej koaje 3 m vpravo,
- od km 10,120 po km 10,430 (r = 2 200 m) – odsun od pôvodnej koaje 2,5 m vavo,
- od km 21,090 po km 21,320 (r = 2 600 m) – odsun od pôvodnej koaje 1 m vavo,
   - od km 25,100 po km 25,450 (r = 2 400 m) – odsun od pôvodnej koaje 3 m vavo,
- od km 31,810 po km 32,320 (r = 2 200 m) – odsun od pôvodnej koaje 8,5 m vavo,
- od km 38,250 po km 39,170 (r = 2 204,1 m) – odsun od pôvodnej koaje 26 m vpravo,
- od km 41,810 po km 42,140 (r = 2 254,1 m) – odsun od pôvodnej koaje 1,5 m vpravo.
 
Sklonové pomery kopírujú existujúce parametre trate a v zásade sa nemenia.
 
V úseku Kúty – štátna hranica SR/R [od km 51,524 (= 68,090) – 74,410] sa modernizácia trate navrhuje v pôvodnom elezninom telese vzhadom na dynamiku jazdy vlakov, zastavovanie resp. rozjazd vlakov v ST Kúty a traovú rýchlos 120 – 160 km/h v traovom úseku štátna hranica SR/R – Beclav.
 
Z kapacitných dôvodov plánovaného zahustenia dopravy v modernizovanom úseku elezninej trate budú okrem jestvujúcich zastávok a elezniných staníc zriadené tri výhybne:
 
- výhyba Malý Háj (km 6,352),
- výhyba Záhorie (km 18,384),
- výhyba Dúbrava (km 37,620).
 
elezniný zvršok a spodok
 
V rámci modernizácie sa uvauje s komplexnou rekonštrukciou elezniného zvršku a so sanáciou elezniného spodku v celom úseku trate.
 
Trakné vedenie
 
Vzhadom na zvýšenie prevádzkovej rýchlosti na trati a stav existujúceho trakného vedenia sa predpokladá vybudovanie nového trakného vedenia v celom rozsahu koajových úprav.
 
Silnoprúdové zariadenia a napájanie
 
Nevyhnutná je rekonštrukcia existujúcich napájacích staníc (Zohor) vzhadom na ich vek a technický stav (úpravy stavebných astí káblovodov, stanovíš transformátorov, rozvodní, úpravy technologicko-prevádzkových budov, prípojok ininierskych sietí, úpravy spevnených plôch, rekonštrukcia oplotení a pod.). Pre zvýšenie bezpenosti prevádzky na dráhe sa uvauje s vybudovaním novej traknej napájacej stanice Kúty. Uvauje sa tie s rekonštrukciou existujúcich spínacích staníc (Kúty, Kúty II, Moravský Svätý Ján) a úpravami na dispeerských centrách.
 
Pre odbery elezniných staníc a zastávok budú rekonštruované existujúce kioskové transformovne príp. navrhnuté nové, resp. budú navrhnuté prípojky NN z rozvodov distribútorov elektrickej energie. V samostatných prefabrikovaných bunkách budú veda transformovní osadené náhradné zdroje elektrickej energie (dieselagregáty) s automatickým štartom pri výpadku základného napájania.
 
Pre vedenie hlavnej trasy káblov VN, NN, oznamovacích zariadení a zabezpeovacích zariadení budú v elezniných staniciach zriadené nové káblovody.
 
Pre napájanie odberov jednotlivých dopravní budú navrhnuté káblové rozvody NN. Vonkajšie osvetlenie priestorov koajiska a nástupíš bude navrhnuté poda poiadaviek prevádzky. Nástupištia budú osvetlené pomocou svietidiel osadených na sklopných osvetovacích stoiaroch výšky do 6,0 m. Ostatné priestory koajiska budú osvetlené pomocou svietidiel na stoiaroch výšky do 14,0 m. Rozsiahle koajiská a vykladacie priestory elezniných staníc budú osvetlené pomocou svetlometov na plošinách osvetovacích veí výšky 20,0 m resp. 36,0 m. Ovládanie osvetlenia bude riešené technologickými automatmi na základe poiadaviek dopravy a prevádzkovej práce v dopravniach.
 
Na vybraných výhybkách v elezniných staniciach bude namontovaný nový elektrický ohrev, ktorý bude napájaný samostatným vývodom z transformovne. Ovládanie bude riadené technologickými automatmi na základe vyhodnocovania poveternostných vplyvov (vonkajšia teplota a zráky) a teploty koají.
 
V ST Kúty bude poda poiadaviek osobnej prepravy pripravená technológia na ohrev alebo chladenie vybraných vlakových súprav. Pre napájanie jednotlivých predkurovacích stojanov budú navrhnuté káblové rozvody NN.
 
Zabezpeovacie a oznamovacie zariadenia
 
Nové staniné zabezpeovacie zariadenia budú navrhované na báze elektronických prvkov 3. kategórie. V koajisku budú umiestnené nové vonkajšie prvky ako svetelné návestidlá hlavné (vchodové, odchodové, cestové), predzvesti, zriaovacie (stoiarové, trpasliie), elektromotorické prestavníky, výkoajky, snímae osí a snímae polôh jazykov výmen. Vonos staniných koají a výhybkových úsekov bude zaisovaná poítami osí. Nové zabezpeovacie zariadenia musia rešpektova poiadavky vyplývajúce z konštrukného riešenia elezniných vozidiel vrátane ich moných rušivých vplyvov. Pouitá bude rýchlostná návestná sústava a návestidlá musia ma optické a elektrické parametre v súlade s platnou legislatívou SR.
 
Nové traové zabezpeovacie zariadenia budú navrhované na báze elektronických prvkov 3. kategórie. Delenie medzistaniných úsekov na viac priestorových oddielov sa bude realizova poda poiadaviek priepustnej výkonnosti. Zabezpeovacie zariadenie umoní innos systému, ktorý automaticky kontroluje rýchlos vlaku.
 
Oznamovacie zariadenia budú riešené v elezniných zastávkach a staniciach. Inštalované budú komunikané zariadenia a zariadenia prenosu dát vo forme digitálnych prenosových zariadení a dátových rozvodov. Pre cestujúcu verejnos bude inštalovaný hlasovo-vizuálny systém informovania osobnej prepravy.
 
Technologické objekty budú vybavené hodinovým, telefónnym zariadením a dispozinými zapojovami. Priestory s budovanou technológiou budú zabezpeené systémom elektrickej poiarnej signalizácie, poplachovým systémom narušenia a kamerovým systémom. Všetky systémy budú zapojené do diakového riadenia na pracovisko diakového dohadu. Riešené budú tie bezdrôtové spojenia (rádiová sie pre dopravné a prevádzkové úely, rádiová sie energetiky a pod.).
 
Nové digitálne prenosové a spojovacie systémy zabezpeia kvalitatívne vyššie prenosové parametre (objem, rýchlos, spoahlivos a zabezpeenie) prenášaných dát. Riešené budú optickými káblovými vedeniami zabudovanými zafukovaním do optorúrových trás. Potrebné prepojenia budú riešené miestnymi metalickými oznamovacími káblami.
 
Mostné objekty
 
Modernizáciou elezninej trate budú nevyhnutne dotknuté aj existujúce elezniné mosty. Pôjde zväša o vytvorenie priestorového normového stavu pre mosty s priebeným koajovým lôkom. Niektoré oceové mostné konštrukcie budú prebudované na elezobetónové s priebeným koajovým lôkom. Taktie sa bude zohadova výška vodnej hladiny tokov, ktoré sú premosované. Jestvujúce elezniné mosty v blízkosti zhlaví elezniných staníc budú rozšírené. Najdlhší elezniný most cez rieku Morava, ktorý pozostáva z dvoch jednokoajných oceových priehradových konštrukcií, bude prebudovaný v zmysle bilaterálnych dohôd Slovenskej a eskej republiky do takej podoby, aby v budúcnosti nebolo znemonené splavnenie rieky Morava.
 
elezniné stanice a zastávky
 
V rámci navrhovaného riešenia sa plánuje transformácia ST Sekule na elezninú zastávku Sekule. Ostatné elezniné stanice a zastávky v riešenom úseku ostávajú vo svojich pôvodných polohách, nedochádza k ich zrušeniu, transformácii i presunu.
 
Vo všeobecnosti pre modernizáciu v ST platí:
 
- dosiahnu uitonú dku a dostatoný poet dopravných koají pre nákladné vlaky,
- minimálne jedna dopravná koaj bez nástupnej hrany,
- zachovanie napojenia vlekových koají,
- dka nástupíš 400 m (ST kde zastavujú vlaky diakovej dopravy typov R, EC a Ex)
- dka nástupíš 250 m (ST a zastávky kde zastavujú vlaky regionálnej dopravy),
- optimalizova poet koají a výhybiek,
- mimoúrovové priechody (aj v zastávkach),
- rýchlos v predjazdných koajach 80 km/h,
- rýchlos v koajach (nie predjazdné) pri nástupištnej hrane 60 km/h,
- rýchlos v ostatných dopravných koajach 60 km/h,
- 2 koajové spojky na kadom zhlaví.
 
V ST budú zrekonštruované nakladacie rampy a zastrešené nástupištia. Na zastávkach budú osadené prístrešky pre cestujúcich, laviky, odpadkové koše, státia pre bicykle, osvetlenie a grafikon. Na zastávkach s vyššou frekvenciou cestujúcich budú riešené aj akacie priestory, sociálne zázemie a priestory iných komerných aktivít.
 
Stavebné úpravy výpravných budov budú navrhnuté s ohadom na zvýšenie kvality sluieb v elezninej osobnej doprave, prioritne budú zlepšené vzhad a funknos budov a zariadení a vybavenos (mobiliár, sociálne zariadenia a pod.). Verejné asti budov budú riešené bezbariérovo a budú doplnené o funkný orientaný a informaný systém.
 
Úrovové kríenia eleznice s cestnými komunikáciami
 
V rámci modernizácie budú zrušené všetky jestvujúce úrovové kríenia elezninej trate s cestnými komunikáciami vrátane priecestných zabezpeovacích zariadení. Ide spolu o 21 priecestí, ktoré budú nahradené náhradnými mimoúrovovými riešeniami, resp. v prípade existencie iných prístupových ciest k dotknutým pozemkom budú zrušené bez náhrady.
 
Prebudovanie úrovových priecestí na mimoúrovové, resp. ich zrušenie bez náhrady vyplýva zo zákona . 513/2009 Z. z. o dráhach. Poda § 14, odseku 1) uvedeného zákona sa kriovanie nových hlavných elezniných tratí s cestnými komunikáciami zriauje ako mimoúrovové. Pri modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných elezniných tratí alebo kriujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovové kriovanie prestavia na mimoúrovové kriovanie, alebo ho zruší.
 
Riešenie náhrady (zrušenia) úrovových priecestí je navrhované variantne (vi kap. C/II/9. správy o hodnotení).
 
Protihlukové steny
 
Na miestach, kde miera intenzity hluku zo elezninej dopravy prekroí povolené maximálne hodnoty v zmysle platných právnych predpisov, budú vybudované protihlukové steny. Tieto miesta a tie konštrukné a materiálové prevedenie protihlukových stien vrátane ich výšky, dky a poadovaných parametrov, boli navrhnuté na základe výsledkov vykonanej vibroakustickej štúdie.
 
Varianty navrhovanej innosti
 
V správe je uvaované so 4 variantmi navrhovanej innosti - nulovým variantom a tromi variantmi, ktoré sa líšia v návrhu riešenia úrovových kriovaní elezninej trate s cestnými komunikáciami.
 
Nulový variant predstavuje ponechanie súasného stavu bez modernizácie elezninej trate.
 
Variant 1 vychádza zo záverov spracovanej štúdie realizovatenosti (Výskumný ústav dopravný a.s., 2015. „Štúdia realizovatenosti IV. paneurópskeho elezniného koridoru štátna hranica R/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hranica SR/MR“ spracovaná 11/2015). Variant 1 zárove rešpektuje návrh mimoúrovových kríení predloených v štúdii.
 
Štúdia porovnávala viacero alternatív riešenia modernizácie elezninej trate vrátane alternatívnych riešení smerového vedenia modernizovanej elezninej trate. Tá alternatíva, ktorá sa ukázala ako najprijatenejšia vzhadom na objem investiných nákladov a rozsah dosiahnutých benefitov, bola zvolená pre predkladaný zámer (v štúdii variant „C“).
 
Variant 2 je smerovo a výškovo totoný s variantom 1. Rozdiel spoíva v prehodnotení návrhov riešenia (nahradenia) úrovových kríení, ktoré boli uvedené v štúdii realizovatenosti. Návrh riešenia vychádza z podrobnejšieho preskúmania jednotlivých lokalít, z technickej realizovatenosti mimoúrovových kríení a z konzultácií s dotknutými obcami.
 
Variant 3 je smerovo a výškovo totoný s variantmi 1 a 2. Návrh tohto variantu vychádza z poiadavky rozsahu hodnotenia . 7987/2016-1.7/at vydaného MP SR da 12.12.2016 na prehodnotenie riešenia mimoúrovových kríení v úseku od zaiatku el. trate po km 6,500 (k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Stupava) a v km 36,677 (k. ú. Závod). Na základe nových poznatkov získaných poas spracovávania správy o hodnotení a uskutonených konzultácií s dotknutými subjektmi sú v tomto variante navrhované tie nové riešenia aj pre niektoré alšie priecestia.
 
V modernizovanom úseku elezninej trate sa nachádza 21 priecestí, ktoré budú nahradené mimoúrovovými kríeniami (nadjazd/podjazd), náhradnými dopravnými napojeniami alebo budú v prípade existencie iných prístupových ciest zrušené bez náhrady. Prístup k dotknutých pozemkom vo vlastníctve iných subjektov bude vo všetkých variantoch zachovaný.
 
Obrazová príloha - varianty riešenia
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
Modernizcia trate 110
 
ST Zohor a ST Malacky po rekonštrukcii
Stanica Zohor po rekontrukcii
Stanica Malacky po rekontrukcii
 
Modernizácii trate 110 sa budeme venova aj v alšom období.

Svisiace lnky:
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (2.) (22.03.2014)
Ke sa povie Haek... (15.12.2013)
Vstavba koridoru Bratislava Beclav pokrauje (09.10.2013)
Zastvka Devnske Jazero (07.10.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (2.) (03.07.2012)
Rekontrukcia Devnskeho Jazera pokrauje (17.06.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekontrukcia elezninej trate Devnska Nov Ves Devnske Jazero (10.04.2012)
Motorov jednotka 861.001-6 antila dnes na Zhor (22.10.2011)
Z archvu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
eleznin stanica Devnske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
prava okolia trate 110 pri st. Devnske Jazero (05.02.2008)
Tra 110: Bratislava hl.st. - Kty - Beclav D (27.09.2007)


Home