eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 08.12.2019 (2795 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v 50. týdni.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. Od pondelka 9. decembra do nedele 15. decembra 2019 budú tieto výluky s NAD.

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
125
Púchov – Horní Lide D
Lúky pod Makytou – Horní Lide
Zmena nástupiša!
od pondelka (9.12.) do stredy (11.12.),
vdy od 7:30 do 16:30 hod.
Vi informáciu TU!
126
ilina – Rajec
ilina – Rajec
v pondelok (9.12.)
od 9:00 do 15:00 hod.
Vi informáciu TU!
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Michaany – Úpor
v pondelok (9.12.)
od 8:30 hod. 14.20 hod.
Vi informáciu TU!
Michalovce – Stráské
v utorok (10.12.)
od 10:30 do 15:30 hod.
 
196
Humenné – Stakín
Snina – Stakín
v utorok (10.12.) a stredu (11.12.),
vdy od 7:50 do 12:50 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Výluka v úseku Stráske - Petrovce nad Laborcom - Michalovce
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú da 10. decembra 2019, v ase od 10.30 h. do 15.30 h., realizova výlukové práce v úseku Stráske - Petrovce nad Laborcom - Michalovce.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje strojné odstraovanie krovia a náletových drevín, výmena a zváranie koajníc, výmena a doahovanie upevovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôka do profilu, smerová a výšková úprava koaje na traovú rýchlos. Práce vykonajú SR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhadom na to, e ide o jednokoajnú tra, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpeuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Úpor – Michaany
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú da 9. decembra 2019, v ase od 8.30 h. do 14.20 h., realizova výlukové práce v úseku Úpor – Michaany.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koaje, doahovanie upevovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôka do profilu, smerová a výšková úprava koaje na traovú rýchlos. Práce vykonajú SR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhadom na to, e ide o jednokoajnú tra, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpeuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Stakín – Snina
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú v doch 10. a 11. decembra, v ase od 7.50 hod. do 12.50 hod., realizova výlukové práce v úseku Stakín - Snina.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje oprava a údrba elezniného spodku, úprava svahu, vývoz a osadenie lomového kamea na svah, výmena a doahovanie upevovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôka do profilu, smerová a výšková úprava koaje na traovú rýchlos. Práce vykonajú SR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhadom na to, e ide o jednokoajnú tra, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpeuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Hucín – Jelšava
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú da 10. decembra 2019, v ase od 8.00 h do 18.00 h, realizova výlukové práce na elezninom priecestí v km 16,885 v traovom úseku Hucín - Jelšava.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje montá nového priecestného zabezpeovacieho zariadenia (PZZ) typu AD 71 /náhrada jestvujúceho typu VÚD/ v km 16,885 s jedineným identifikaným íslo (JI) SP2484. V dobe výluky budú vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 16,885 z innosti. Poas výluky bude pre úastníkov cestnej premávky na pozemnej komunikácii doplnené znaenie prenosnými cestnými dopravnými znakami „IP 30a – zmena miestnej úpravy“ s textom „Pozor! Výstrané zariadenie vypnuté“, ktorá je poda urenia rozhadových pomerov doplnená o DZ P 2 „Stoj, daj prednos v jazde“.

Výluka v úseku Lietavská Lúka – Rajec
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú 9. decembra od 9.00 hod. do 15.00 hod. realizova výlukové práce v úseku Lietavská Lúka - Rajec.
 
Uvedená výluka je súasou prác na úprave priecestných zabezpeovacích zariadení. V rámci výluk sa odreú staré izolované styky, vymenia sa koajnice a zriadia sa zvary. Práce vykonávajú zamestnanci externej firmy.
 
Poas výluky bude pre cestujúcich zabezpeená náhradná autobusová doprava.

Rekonštrukcia výhybiek ST Rimavská Sobota
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú od 4. októbra 2019 v ase od 8.00 hod. nepretrite do 9. decembra 2019 do 8.00 hod realizujú výlukové práce v ST Rimavská Sobota, od 5. novembra v ase od 18.00 hod. nepretrite do 9. decembra 2019 do 18.00 hod realizujú výlukové práce v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baa.
 
Výluka sa realizuje z dôvodu rekonštrukcie výhybiek. Práce realizuje externá firma.
 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baa, Rimavská Sobota - Hnúša budú nahradené autobusovou dopravou do 8. decembra a v úseku Rimavská Sobota – Tisovec do 9. novembra.
 

Home