Infoblok
IP adresa: 44.212.94.18
Dátum: 28. 11. 2023
Čas: 11:02
Meniny má: Henrieta
Zajtra: Vratko
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2019
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1792
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2066
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1835
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2255
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1927
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2063
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2054
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1875
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1947
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Dopravná politika

Národný program reforiem SR 2018

Národný program reforiem SR 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) vypracovalo národný program reforiem pre rok 2018. Tu je zverejnená skrátená časť tohto materiálu, ktorá sa dotýka železníc a železničnej dopravy. Kompletný materiál je zverejnený na stránke MF SR.

 4.5 Dopravná infraštruktúra
 
Rezort dopravy postupne implementuje opatrenia revízie výdavkov na dopravu z roku 2016. Kľúčové pre zvýšenie hodnoty dopravných investícii je nastavenie jasných, analyticky podložených investičných priorít. V rámci kapitoly rezort hľadá spôsoby navyšovania výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy. Bude sa rozširovať rozsah zverejňovaných dát pri dopravných projektoch čerpajúcich verejné zdroje. Analýza slovenského prístupu odhadovania nákladov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v spolupráci s OECD odporúča vytvoriť verejnú databázu historických jednotkových cien pre diaľnice a ostatné sektory verejných prác a zabezpečiť odborné kapacity podporujúce odhadovanie nákladov.
 
Výdavky MDV SR a ním zriadených organizácií na dopravu klesnú, dosiahnu 1,5 mld. eur v roku 2018. V roku 2017 výdavky na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest oproti roku 2016 klesli, pokles nastal aj vo výdavkoch ŽSR na infraštruktúrne projekty.
 
Graf 33 a 34
 
Zvýšené úsilie bude potrebné alokovať na projekt obchvatu Bratislavy D4/R7, ktorý sa oproti pôvodnému harmonogramu dostal do sklzu. Skorší termín realizácie bol podľa analýzy MF SR62 významným dôvodom výhodnosti financovania obchvatu formou PPP oproti financovaniu štátom. V prospech PPP boli výdavky životného cyklu a kapitálové výdavky, avšak financovanie obchvatu formou PPP vychádzalo výhodnejšie iba za podmienky, že by sa s realizáciou vedelo začať aspoň o rok skôr, než v prípade projektu financovaného štátom.
 
Opatrenia vyplývajúce z revízie výdavkov
 
Kľúčové pre zvýšenie hodnoty dopravných investícii je nastavenie jasných, analyticky podložených investičných priorít vo všetkých sektoroch dopravy a zverejnenie záväzného a pravidelne aktualizovaného investičného plánu MDV SR. Lepšie plánovanie projektov zároveň zlepšuje zameranie obmedzených kapacít a financií na prioritné projekty. Prioritou ostáva implementácia opatrení revízie výdavkov na dopravu.
 
MDV SR bude pri nových investičných projektoch nad 20 mil. eur v rámci prípravy zadania štúdie realizovateľnosti posudzovať vhodnosť aplikácie multimodálnych variantov a vykonávať takéto posúdenie.63
 
MDV SR realizuje štúdie realizovateľnosti na začiatku predinvestičného procesu. Vypracovanie metodiky pre zohľadňovanie multimodálneho posúdenia a jej zverejnenie sa predpokladá koncom roka 2018.
 
V spolupráci s mimovládnymi organizáciami sa pracuje na tom, aby údaje o realizovaných projektoch boli zverejňované v požadovanom rozsahu a v užívateľsky prívetivej forme. V budúcnosti sa bude rozširovať okruh projektov čerpajúcich verejné zdroje, u ktorých sa budú zverejňovať relevantné dáta. V súčasnosti sa na portáli otvorených dát zverejňujú prvé datasety.
 
MDV SR naďalej bude intenzívne hľadať spôsoby navýšenia výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy, v priebehu roka 2017 boli navýšené prostriedky pre rekonštrukciu a údržbu ciest I. triedy o 30,5 mil. eur. MDV SR bude hľadať spôsoby ako udržateľným spôsobom zabezpečiť vyššie financovanie ciest I. triedy na úkor menej prioritných výdavkov kapitoly.
 
V železničnej infraštruktúre MDV SR realizuje úspory zavedením diaľkového riadenia dopravy – dispečerizáciou v prvom kroku realizáciou menších investícii s vysokou návratnosťou. Taktiež zoptimalizuje jednotkové náklady a zvýši výnosy, spolu o 20 % v dotovanej verejnej osobnej železničnej doprave. V rámci optimalizácie už analyzuje dopady prípadnej eliminácie 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy64 a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou. Zabezpečí, aby prioritné projekty železničnej infraštruktúry boli pred verejným obstarávaním na dodávateľa stavebných prác predložené na hodnotenie aj zo strany MF SR.
...
Železnice
 
Pokračuje prebiehajúca modernizácia železničného koridoru Bratislava – Žilina a obstaranie vlakových súprav, začína modernizácia koridorov Bratislava – Kúty št. hr. a Žilina – Košice. Na vybraných traťových úsekoch na severnom železničnom koridore sa zvýši maximálna prevádzková rýchlosť vlakov na 160 km/hod. Zároveň dôjde k zvýšeniu komfortu poskytovaného cestujúcim.
 
Existuje potenciál pre efektívnejšie využitie vlakových súprav zvýšením nábehu a obsadenosti vlakov. Výšku nákladov na vlakový kilometer ovplyvňuje najmä vysoký poplatok za železničnú infraštruktúru69, štruktúra priemernej vlakovej súpravy, nízke využitie vozidiel, obmedzenie vlakovými kilometrami70, iný podiel diaľkovej a regionálnej dopravy alebo prevádzkovanie dopravy tam, kde je len nízky dopyt po železničnej doprave. Priemerné náklady na vlakový kilometer ZSSK sú tak o 76 % (resp. o 53 % bez poplatku za dopravnú cestu) vyššie ako v Česku (České dráhy). MDV SR bude i naďalej hľadať opatrenia na optimalizáciu jednotkových nákladov a zvyšovanie výnosov, spolu o 20 % v dotovanej verejnej osobnej železničnej doprave v súlade s Revíziou výdavkov na dopravu.
 
MDV SR posilní o 3,4 % železničnú dopravu na najvýznamnejších tratiach. Ďalšie posilnenie, predbežne o 1,6 %, je možné aj bez zvýšenia dotácii preskupením neproduktívnych výkonov – dotovaných vlakov, ktoré nevozia cestujúcich (súpravové vlaky) na produktívne výkony s cieľom dosiahnutia efektívnejšieho využitia jednotlivých vozidiel.
 
Pre zvýšenie dopytu po verejnej doprave a jej zefektívnenie je možné zvážiť aj rozšírenie konkurencie a zavedenie tendrov na jednotlivé železničné trate. V tendri môže štát vyberať z ponuky viacerých dopravcov a znížiť nároky na dotáciu, rozšíriť počet spojov alebo zvýšiť kvalitu cestovania. Pred zahájením liberalizácie je potrebné poznať údaje o počte cestujúcich a ekonomike jednotlivých liniek, pričom sa zabezpečí oprávnená ochrana dôverných obchodných informácií71. V prvej fáze MDV SR pripravuje súťaže prevažne na lokálne trate.
 
Optimalizácia finančnej situácie ZSSK je možná aj dôkladnejším plánovaním investičných projektov. Alternatívy k investíciám ako napr. dlhodobé prenájmy by mali byť dôkladne analyzované a posúdené voči nákupu. Realizované by malo byť optimálne riešenie.
 
...
 
Poznámky pod čiarou:

61 Do roku 2015 výdavky na železničnú osobnú dopravu zahŕňajú len prostriedky MDV SR na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a na základe zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku z OP Doprava. Od roku 2016 bola ZSSK zaradená Eurostatom do sektora verejnej správy. Skutočnosť za roky 2016 a 2017 a návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 preto zahŕňajú všetky výdavky na železničnú osobnú dopravu ZSSK (bez výdavkov na splácanie istín úverov – kategória 820).
62 http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10621, Tabuľka 3
63 V zmysle výstupu úlohy z Revízie výdavkov (Uzn. vlády SR č. 461/2016): „Vytvoriť metodiku a minimálne štandardy dopravného modelovania, ktoré stanovia mantinely pre tvorcov modelov v závislosti od druhu dopravného modelu.“
64 MDV SR a ŽSR a upresní odhad úspory 6 mil. eur ročne s potenciálnymi jednorazovými nákladmi vo výške maximálne 70 mil. eur.
69 Podľa správy EK bol v roku 2014 priemerný poplatok za použitie dopravnej cesty na kilometer 500-tonového diaľkového vlaku o 50 % vyšší ako v Čechách a pri 140-tonovom regionálnom vlaku sa jednalo o 2,36-násobok.
70 Český dopravca využíva vozidlá viac (relatívne ku dĺžke tratí jazdí viac vlakov), sledujú sa náklady a nielen vlakové kilometre.
71 V zmysle európskej legislatívy (najmä nariadenia EP a Rady 2016/2338 zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie ES č. 1370/2007).

Pozn.: MDV SR – ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Autor: admin | Dňa: 06. 05. 2018 | 4448x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018