Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – Kúty – Lanžhot CZ
admin, 10.06.2018 (38323 prečítané)

Modernizáciou železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ v úseku Devínska Nová Ves (mimo) – Kúty – Lanžhot (ČD) sa má zvýšiť traťová rýchlosť až na 200 km/h s výnimkou úsekov, kde je z pohľadu dynamiky jazdy vlakov osobnej a nákladnej dopravy preukázané nevyužitie tejto rýchlosti, resp. kde je zvýšenie rýchlosti možné len za cenu vynaloženia vysokých investičných nákladov.

Modernizácia predmetného úseku železničnej trate bude realizovaná pri zachovaní prevádzky na existujúcej trati s minimalizovaním jej obmedzení. Súčasný účel a význam činnosti zostanú zachované, zmena nastane v technických parametroch trate. Návrh modernizácie trate sa snaží v maximálne možnej miere využívať existujúce železničné teleso. Pre dosiahnutie rýchlosti 200 km/h sú navrhované mierne lokálne vybočenia v úseku Devínska Nová Ves – Malacky – Kúty (žkm 1,384 – 51,524).
 
Miestne obmedzenia traťovej rýchlosti:
 
- žkm 1,384 - 2,117 na rýchlosť 160 km/h (odchodový oblúk za ŽST Devínska N. Ves),
- žkm 2,117 - 5,860 na rýchlosť 175 km/h (sústava odchodových oblúkov za zast. Devínske Jazero – prestavba v r. 2014),
- žkm 49,711 - 51,567 (= žkm 68,111) na rýchlosť 120 km/h (vchodový oblúk do ŽST
Kúty vrátane železničnej stanice),
- žkm 68,111 - 69,231 na rýchlosť 100 km/h (odchodové oblúky za ŽST Kúty),
- žkm 69,231 - 74,410 na rýchlosť 160 km/h (od odchodových oblúkov zo ŽST Kúty po koniec modernizovaného úseku na štátnej hranici SR/ČR na železničnom moste cez rieku Morava).
 
V rámci modernizácie železničnej trate bude riešené:
 
- komplexná obnova zemného telesa, železničného spodku a zvršku,
- redukcia nadbytočných koľají a prevádzkových zariadení,
- úprava/vybudovanie nástupíšť pre bezkolízny prístup cestujúcich,
- komplexná obnova trakčného a napájacieho systému na požadovanú úroveň,
- čiastočná rekonštrukcii železničných zastávok a staníc pre potreby umiestnenia technológii modernizovanej trate,
- vybudovanie nových traťových a staničných zabezpečovacích zariadení,
- zriadenie novej telekomunikačnej techniky a digitalizácia železničnej telekomunikačnej siete,
- odstránenie všetkých úrovňových priechodov a priecestí s ich náhradou mimoúrovňovým prístupom (podchody, podjazdy, nadjazdy a súvisiace cestné komunikácie) príp. ich zrušenie bez náhrady (v prípade existencie iných prístupových ciest),
- obnova železničných mostných objektov pre zabezpečenie normovej priestorovej priechodnosti a triedy zaťaženia D4.
 
Smerové a výškové vedenie trate
 
V úseku Devínska Nová Ves – Malacky – Kúty (žkm 1,384 – 51,524) sa navrhujú úpravy trate na rýchlosť 200 km/h s miestnymi obmedzeniami. Trasovanie modernizovanej trate kopíruje súčasnú trať len s minimálnymi lokálnymi vybočeniami.
 
Pre dosiahnutie najvyššej možnej rýchlosti bolo nutné upraviť parametre hlavne smerových oblúkov, čím dochádza k odsunom (preložkám) od pôvodného smerového vedenia trate. Ide o úseky trate:
 
- od žkm 1,680 po žkm 2,050 (r = 1 504,1 m) – odsun od pôvodnej koľaje 3 m vpravo,
- od žkm 3,240 po žkm 3,550 (r = 2 200 m) – odsun od pôvodnej koľaje 3 m vpravo,
- od žkm 10,120 po žkm 10,430 (r = 2 200 m) – odsun od pôvodnej koľaje 2,5 m vľavo,
- od žkm 21,090 po žkm 21,320 (r = 2 600 m) – odsun od pôvodnej koľaje 1 m vľavo,
   - od žkm 25,100 po žkm 25,450 (r = 2 400 m) – odsun od pôvodnej koľaje 3 m vľavo,
- od žkm 31,810 po žkm 32,320 (r = 2 200 m) – odsun od pôvodnej koľaje 8,5 m vľavo,
- od žkm 38,250 po žkm 39,170 (r = 2 204,1 m) – odsun od pôvodnej koľaje 26 m vpravo,
- od žkm 41,810 po žkm 42,140 (r = 2 254,1 m) – odsun od pôvodnej koľaje 1,5 m vpravo.
 
Sklonové pomery kopírujú existujúce parametre trate a v zásade sa nemenia.
 
V úseku Kúty – štátna hranica SR/ČR [od žkm 51,524 (= 68,090) – 74,410] sa modernizácia trate navrhuje v pôvodnom železničnom telese vzhľadom na dynamiku jazdy vlakov, zastavovanie resp. rozjazd vlakov v ŽST Kúty a traťovú rýchlosť 120 – 160 km/h v traťovom úseku štátna hranica SR/ČR – Břeclav.
 
Z kapacitných dôvodov plánovaného zahustenia dopravy v modernizovanom úseku železničnej trate budú okrem jestvujúcich zastávok a železničných staníc zriadené tri výhybne:
 
- výhybňa Malý Háj (žkm 6,352),
- výhybňa Záhorie (žkm 18,384),
- výhybňa Dúbrava (žkm 37,620).
 
Železničný zvršok a spodok
 
V rámci modernizácie sa uvažuje s komplexnou rekonštrukciou železničného zvršku a so sanáciou železničného spodku v celom úseku trate.
 
Trakčné vedenie
 
Vzhľadom na zvýšenie prevádzkovej rýchlosti na trati a stav existujúceho trakčného vedenia sa predpokladá vybudovanie nového trakčného vedenia v celom rozsahu koľajových úprav.
 
Silnoprúdové zariadenia a napájanie
 
Nevyhnutná je rekonštrukcia existujúcich napájacích staníc (Zohor) vzhľadom na ich vek a technický stav (úpravy stavebných častí káblovodov, stanovíšť transformátorov, rozvodní, úpravy technologicko-prevádzkových budov, prípojok inžinierskych sietí, úpravy spevnených plôch, rekonštrukcia oplotení a pod.). Pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky na dráhe sa uvažuje s vybudovaním novej trakčnej napájacej stanice Kúty. Uvažuje sa tiež s rekonštrukciou existujúcich spínacích staníc (Kúty, Kúty II, Moravský Svätý Ján) a úpravami na dispečerských centrách.
 
Pre odbery železničných staníc a zastávok budú rekonštruované existujúce kioskové transformovne príp. navrhnuté nové, resp. budú navrhnuté prípojky NN z rozvodov distribútorov elektrickej energie. V samostatných prefabrikovaných bunkách budú vedľa transformovní osadené náhradné zdroje elektrickej energie (dieselagregáty) s automatickým štartom pri výpadku základného napájania.
 
Pre vedenie hlavnej trasy káblov VN, NN, oznamovacích zariadení a zabezpečovacích zariadení budú v železničných staniciach zriadené nové káblovody.
 
Pre napájanie odberov jednotlivých dopravní budú navrhnuté káblové rozvody NN. Vonkajšie osvetlenie priestorov koľajiska a nástupíšť bude navrhnuté podľa požiadaviek prevádzky. Nástupištia budú osvetlené pomocou svietidiel osadených na sklopných osvetľovacích stožiaroch výšky do 6,0 m. Ostatné priestory koľajiska budú osvetlené pomocou svietidiel na stožiaroch výšky do 14,0 m. Rozsiahle koľajiská a vykladacie priestory železničných staníc budú osvetlené pomocou svetlometov na plošinách osvetľovacích veží výšky 20,0 m resp. 36,0 m. Ovládanie osvetlenia bude riešené technologickými automatmi na základe požiadaviek dopravy a prevádzkovej práce v dopravniach.
 
Na vybraných výhybkách v železničných staniciach bude namontovaný nový elektrický ohrev, ktorý bude napájaný samostatným vývodom z transformovne. Ovládanie bude riadené technologickými automatmi na základe vyhodnocovania poveternostných vplyvov (vonkajšia teplota a zrážky) a teploty koľají.
 
V ŽST Kúty bude podľa požiadaviek osobnej prepravy pripravená technológia na ohrev alebo chladenie vybraných vlakových súprav. Pre napájanie jednotlivých predkurovacích stojanov budú navrhnuté káblové rozvody NN.
 
Zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
 
Nové staničné zabezpečovacie zariadenia budú navrhované na báze elektronických prvkov 3. kategórie. V koľajisku budú umiestnené nové vonkajšie prvky ako svetelné návestidlá hlavné (vchodové, odchodové, cestové), predzvesti, zriaďovacie (stožiarové, trpasličie), elektromotorické prestavníky, výkoľajky, snímače osí a snímače polôh jazykov výmen. Voľnosť staničných koľají a výhybkových úsekov bude zaisťovaná počítačmi osí. Nové zabezpečovacie zariadenia musia rešpektovať požiadavky vyplývajúce z konštrukčného riešenia železničných vozidiel vrátane ich možných rušivých vplyvov. Použitá bude rýchlostná návestná sústava a návestidlá musia mať optické a elektrické parametre v súlade s platnou legislatívou ŽSR.
 
Nové traťové zabezpečovacie zariadenia budú navrhované na báze elektronických prvkov 3. kategórie. Delenie medzistaničných úsekov na viac priestorových oddielov sa bude realizovať podľa požiadaviek priepustnej výkonnosti. Zabezpečovacie zariadenie umožní činnosť systému, ktorý automaticky kontroluje rýchlosť vlaku.
 
Oznamovacie zariadenia budú riešené v železničných zastávkach a staniciach. Inštalované budú komunikačné zariadenia a zariadenia prenosu dát vo forme digitálnych prenosových zariadení a dátových rozvodov. Pre cestujúcu verejnosť bude inštalovaný hlasovo-vizuálny systém informovania osobnej prepravy.
 
Technologické objekty budú vybavené hodinovým, telefónnym zariadením a dispozičnými zapojovačmi. Priestory s budovanou technológiou budú zabezpečené systémom elektrickej požiarnej signalizácie, poplachovým systémom narušenia a kamerovým systémom. Všetky systémy budú zapojené do diaľkového riadenia na pracovisko diaľkového dohľadu. Riešené budú tiež bezdrôtové spojenia (rádiová sieť pre dopravné a prevádzkové účely, rádiová sieť energetiky a pod.).
 
Nové digitálne prenosové a spojovacie systémy zabezpečia kvalitatívne vyššie prenosové parametre (objem, rýchlosť, spoľahlivosť a zabezpečenie) prenášaných dát. Riešené budú optickými káblovými vedeniami zabudovanými zafukovaním do optorúrových trás. Potrebné prepojenia budú riešené miestnymi metalickými oznamovacími káblami.
 
Mostné objekty
 
Modernizáciou železničnej trate budú nevyhnutne dotknuté aj existujúce železničné mosty. Pôjde zväčša o vytvorenie priestorového normového stavu pre mosty s priebežným koľajovým lôžkom. Niektoré oceľové mostné konštrukcie budú prebudované na železobetónové s priebežným koľajovým lôžkom. Taktiež sa bude zohľadňovať výška vodnej hladiny tokov, ktoré sú premosťované. Jestvujúce železničné mosty v blízkosti zhlaví železničných staníc budú rozšírené. Najdlhší železničný most cez rieku Morava, ktorý pozostáva z dvoch jednokoľajných oceľových priehradových konštrukcií, bude prebudovaný v zmysle bilaterálnych dohôd Slovenskej a Českej republiky do takej podoby, aby v budúcnosti nebolo znemožnené splavnenie rieky Morava.
 
Železničné stanice a zastávky
 
V rámci navrhovaného riešenia sa plánuje transformácia ŽST Sekule na železničnú zastávku Sekule. Ostatné železničné stanice a zastávky v riešenom úseku ostávajú vo svojich pôvodných polohách, nedochádza k ich zrušeniu, transformácii či presunu.
 
Vo všeobecnosti pre modernizáciu v ŽST platí:
 
- dosiahnuť užitočnú dĺžku a dostatočný počet dopravných koľají pre nákladné vlaky,
- minimálne jedna dopravná koľaj bez nástupnej hrany,
- zachovanie napojenia vlečkových koľají,
- dĺžka nástupíšť 400 m (ŽST kde zastavujú vlaky diaľkovej dopravy typov R, EC a Ex)
- dĺžka nástupíšť 250 m (ŽST a zastávky kde zastavujú vlaky regionálnej dopravy),
- optimalizovať počet koľají a výhybiek,
- mimoúrovňové priechody (aj v zastávkach),
- rýchlosť v predjazdných koľajach 80 km/h,
- rýchlosť v koľajach (nie predjazdné) pri nástupištnej hrane 60 km/h,
- rýchlosť v ostatných dopravných koľajach 60 km/h,
- 2 koľajové spojky na každom zhlaví.
 
V ŽST budú zrekonštruované nakladacie rampy a zastrešené nástupištia. Na zastávkach budú osadené prístrešky pre cestujúcich, lavičky, odpadkové koše, státia pre bicykle, osvetlenie a grafikon. Na zastávkach s vyššou frekvenciou cestujúcich budú riešené aj čakacie priestory, sociálne zázemie a priestory iných komerčných aktivít.
 
Stavebné úpravy výpravných budov budú navrhnuté s ohľadom na zvýšenie kvality služieb v železničnej osobnej doprave, prioritne budú zlepšené vzhľad a funkčnosť budov a zariadení a vybavenosť (mobiliár, sociálne zariadenia a pod.). Verejné časti budov budú riešené bezbariérovo a budú doplnené o funkčný orientačný a informačný systém.
 
Úrovňové kríženia železnice s cestnými komunikáciami
 
V rámci modernizácie budú zrušené všetky jestvujúce úrovňové kríženia železničnej trate s cestnými komunikáciami vrátane priecestných zabezpečovacích zariadení. Ide spolu o 21 priecestí, ktoré budú nahradené náhradnými mimoúrovňovými riešeniami, resp. v prípade existencie iných prístupových ciest k dotknutým pozemkom budú zrušené bez náhrady.
 
Prebudovanie úrovňových priecestí na mimoúrovňové, resp. ich zrušenie bez náhrady vyplýva zo zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Podľa § 14, odseku 1) uvedeného zákona sa križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných železničných tratí alebo križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší.
 
Riešenie náhrady (zrušenia) úrovňových priecestí je navrhované variantne (viď kap. C/II/9. správy o hodnotení).
 
Protihlukové steny
 
Na miestach, kde miera intenzity hluku zo železničnej dopravy prekročí povolené maximálne hodnoty v zmysle platných právnych predpisov, budú vybudované protihlukové steny. Tieto miesta a tiež konštrukčné a materiálové prevedenie protihlukových stien vrátane ich výšky, dĺžky a požadovaných parametrov, boli navrhnuté na základe výsledkov vykonanej vibroakustickej štúdie.
 
Varianty navrhovanej činnosti
 
V správe je uvažované so 4 variantmi navrhovanej činnosti - nulovým variantom a tromi variantmi, ktoré sa líšia v návrhu riešenia úrovňových križovaní železničnej trate s cestnými komunikáciami.
 
Nulový variant predstavuje ponechanie súčasného stavu bez modernizácie železničnej trate.
 
Variant 1 vychádza zo záverov spracovanej štúdie realizovateľnosti (Výskumný ústav dopravný a.s., 2015. „Štúdia realizovateľnosti IV. paneurópskeho železničného koridoru štátna hranica ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hranica SR/MR“ spracovaná 11/2015). Variant 1 zároveň rešpektuje návrh mimoúrovňových krížení predložených v štúdii.
 
Štúdia porovnávala viacero alternatív riešenia modernizácie železničnej trate vrátane alternatívnych riešení smerového vedenia modernizovanej železničnej trate. Tá alternatíva, ktorá sa ukázala ako najprijateľnejšia vzhľadom na objem investičných nákladov a rozsah dosiahnutých benefitov, bola zvolená pre predkladaný zámer (v štúdii variant „C“).
 
Variant 2 je smerovo a výškovo totožný s variantom 1. Rozdiel spočíva v prehodnotení návrhov riešenia (nahradenia) úrovňových krížení, ktoré boli uvedené v štúdii realizovateľnosti. Návrh riešenia vychádza z podrobnejšieho preskúmania jednotlivých lokalít, z technickej realizovateľnosti mimoúrovňových krížení a z konzultácií s dotknutými obcami.
 
Variant 3 je smerovo a výškovo totožný s variantmi 1 a 2. Návrh tohto variantu vychádza z požiadavky rozsahu hodnotenia č. 7987/2016-1.7/at vydaného MŽP SR dňa 12.12.2016 na prehodnotenie riešenia mimoúrovňových krížení v úseku od začiatku žel. trate po žkm 6,500 (k. ú. Devínska Nová Ves, k. ú. Stupava) a v žkm 36,677 (k. ú. Závod). Na základe nových poznatkov získaných počas spracovávania správy o hodnotení a uskutočnených konzultácií s dotknutými subjektmi sú v tomto variante navrhované tiež nové riešenia aj pre niektoré ďalšie priecestia.
 
V modernizovanom úseku železničnej trate sa nachádza 21 priecestí, ktoré budú nahradené mimoúrovňovými kríženiami (nadjazd/podjazd), náhradnými dopravnými napojeniami alebo budú v prípade existencie iných prístupových ciest zrušené bez náhrady. Prístup k dotknutých pozemkom vo vlastníctve iných subjektov bude vo všetkých variantoch zachovaný.
 
Obrazová príloha - varianty riešenia
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
Modernizácia trate 110
 
ŽST Zohor a ŽST Malacky po rekonštrukcii
Stanica Zohor po rekonštrukcii
Stanica Malacky po rekonštrukcii
 
Modernizácii trate 110 sa budeme venovať aj v ďalšom období.

Súvisiace články:
Výstavba koridoru Bratislava – Břeclav pokračuje (2.) (22.03.2014)
Keď sa povie Hašek... (15.12.2013)
Výstavba koridoru Bratislava – Břeclav pokračuje (09.10.2013)
Zastávka Devínske Jazero (07.10.2012)
Rekonštrukcia Devínskeho Jazera pokračuje (2.) (03.07.2012)
Rekonštrukcia Devínskeho Jazera pokračuje (17.06.2012)
Rekonštrukcia železničnej trate Devínska Nová Ves – Devínske Jazero (2.) (08.05.2012)
Rekonštrukcia železničnej trate Devínska Nová Ves – Devínske Jazero (10.04.2012)
Motorová jednotka 861.001-6 šantila dnes na Záhorí (22.10.2011)
Z archívu: Spomienka na Poloniu (27.07.2011)
Železničná stanica Devínske Jazero a jej premeny (24.02.2008)
Úprava okolia trate 110 pri žst. Devínske Jazero (05.02.2008)
Trať 110: Bratislava hl.st. - Kúty - Břeclav ČD (27.09.2007)


Home