Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná
Peter, 31.01.2018 (76325 prečítané)

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pripravujú modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad – Lučivná. Po modernizácii budú v tomto úseku vlaky premávať rýchlosťou do 160 km/h. Stručné informácie o tom, čo bude predmetom tejto modernizácie, sú uvedené v článku.
 
 

ŽSR v júni 2017 vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice. Ide o 1. etapu úseku Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), ktorý predstavuje úsek Poprad – Lučivná (km 200,300 – 213,000). Začiatok stavby v Poprade nadväzuje na už realizovanú stavbu „Železničná stanica Poprad, výstavba podchodu a nástupísk“.
 
V rámci modernizácie sa vybuduje a zrekonštruuje sedem železničných mostov. Vybudujú sa dva nové podchody pre cestujúcich. V celom modernizovanom úseku sa zrušia existujúce železničné priecestia. V miestach s obytnou zástavbou, teda v Poprade, Svite a Lučivnej, budú pozdĺž trate vybudované protihlukové steny.
 
Modernizovaná bude zabezpečovacia a oznamovacia technika, trakčné vedenie a tiež ostatná súvisiaca infraštruktúra spolu s dotknutými inžinierskymi sieťami. V úseku Poprad – Svit bude vybudované obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie.
 
Dĺžka celého predmetného úseku Poprad – Lučivná  v súčasnej pôvodnej trase je 12,868 km. V navrhovanej trase bude mať úsek celkovú dĺžku 12,700 km, z toho 21,98 % trate bude na novom telese. Výstavba je rozdelená na tri ucelené časti stavby (UČS):
 
- traťový úsek Poprad – Svit (UČS 401),
- železničná stanica Svit (UČS 402),
- traťový úsek Svit – Štrba (UČS 403).


Od Lučivnej do Popradu
 
Lučivná
 
Pri obci Lučivná bude vybudovaná preložka železničnej trate v dĺžke 2,637 km. Začiatok preložky bude v skžm 210,080 (= nžkm 210,080), koniec preložky v sžkm 212,885 (nžkm 212,717). Trať bude vedená prevažne na násype a mostnom objekte. Účelom mosta je prevedenie dvojkoľajnej železničnej trate ponad údolie, miestnu cestnú komunikáciu III. triedy a potok Rakovec. Most bude šesťpoľový s hornou mostovkou, s priebežným koľajovým lôžkom. Nosná konštrukcia je navrhnutá spriahnutá, oceľobetónová. Nosná konštrukcia bude osadená cez oceľové ložiská na opory a podpery.  
 
Budova zastávky Lučivná (Hl. Šuňava)
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Rýchlik do Košíc prechádza zastávkou
Modernizácia Poprad - Lučivná
V opačnom smere rýchlik do Bratislavy
Modernizácia Poprad - Lučivná
V oblúku pred zastávkou Lučivná
Šípka naľavo ukazuje miesto, kde je cestný nadjazd nad traťou
Modernizácia Poprad - Lučivná
Nákladný vlak v stúpaní na Štrbu
Modernizácia Poprad - Lučivná
Rušeň prechádza zastávkou
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Na preložke trate je situovaná aj nová zastávka Lučivná s prístupom na nástupištia schodiskami a chodníkmi s rampami napojenými na cestnú komunikáciu. Nástupištia budú vybavené osvetlením, potrebnou technológiou a prístreškami pre cestujúcich.
 
Ilustračný náčrtok bez mierky
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Modernizácia - stavebné objekty (SO)
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Rýchlik do Bratislavy za stanicou Svit v stúpaní na Štrbu
 Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Svit
Modernizácia - jednotlivé SO
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Vykonaná bude rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 207,356 (sžkm 207,369). V súčasnosti je pod každou koľajou samostatný oceľový plnostenný most s dolnou mostovkou bez štrkového lôžka. Most v koľaji č. 1 je zváraný, z roku 1979, most v koľaji č. 2 je nitovaný, z roku 1939. Most premosťuje rieku Poprad.
 
Železničný most (sžkm 207,369) nad riekou Poprad bude nahradený novým
(zdroj: google)
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Priecestie na západnej strane stanice bude zrušené
(cesta III/3064 do Batizoviec, zdroj:google)
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Železničná stanica Svit
Výpravná budova
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Nástupište pri koľaji č. 1
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Mozaika vo vestibule stanice
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Príchod na stanicu je aj podchodom od mesta
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Železničná stanica Svit bude modernizovaná podľa zásad pre koridorové trate. Navrhnuté sú dve nástupištia (dĺžka 250 m) s prístupom pre imobilných, zmodernizovaný bude podchod, zastrešenia nástupíšť, osvetlenie a celková infraštruktúra. Koľajisko stanice ostáva približne v rovnakej polohe, ako je v súčasnosti. Staničná budova Svit bude upravená  v rozsahu, ako si to vyžaduje zabudovanie modernej technológie.
 
Na východnej (popradskej) strane stanice bude vybudovaný nový železničný most. Situovaný bude v km 206,358 a bude riešiť križovanie železničnej trate s preložkou cesty III/3064 smer Batizovce. Preložka cesty III/3064 je riešená ako odbočka z cesty  I/18 so začiatkom v mieste križovatky s Hviezdoslavovou ulicou. V tomto mieste vznikne svetelne riadená križovatka. Cesta bude vedená popod nový železničný most ďalej medzi budovou železničnej stanice a záhradkárskou osadou Breziny, za ktorou sa napojí do jestvujúceho stavu. Súčasťou preložky cestnej komunikácie sú aj chodníky pre peších a pre cyklistov.
 
Pri výpravnej budove budú vybudované parkovacie plochy pre osobné vozidlá a autobusy, na preložke cesty III/3064 bude zriadená zastávka autobusu.
 
Preložka cesty I/18 sa napojí na existujúcu cestu do Batizoviec v mieste medzi záhradkárskou osadou a jazerom, pred mostom ponad diaľnicu. Na ceste I/18 sa navrhuje zriadiť dve svetelné riadené križovatky. Jedna je existujúca v mieste ul. SNP pri vlečke Chemosvit a druhá v mieste napojenia preložky cesty III/3064 na cestu I/18.

 
Svit – Poprad
 
V rámci modernizácie medzistaničného úseku Poprad-Tatry – Svit dôjde k postupnej demontáži a obnoveniu celého železničného telesa. Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch stavebných postupov, počas ktorých bude prevádzka v medzistaničnom úseku prebiehať pri výluke jednej koľaje a zachovaní prevádzky na druhej. Súčasné prerušenie prevádzky na oboch koľajach krátkodobými výlukami bude možné iba výnimočne v dĺžkach, ktoré umožní prevádzka diaľkovej osobnej dopravy.
 
Modernizácia úseku medzi Svitom a Popradom
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Železničné priecestie v km 202,431 bude zrušené
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Modernizácia
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Poprad
 
V Poprade sa zruší železničné priecestie v sžkm 200,999 s Teplickou ulicou. Priecestie sa nahradí podchodom pre verejnosť a vybuduje sa nová komunikácia s okružnou križovatkou na ceste III/534005, čím sa zabezpečí prepojenie Teplickej ulice s jestvujúcim nadjazdom ponad železničnú trať na ceste II/534.
 
Modernizácia - jednotlivé SO
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Priecestie na Teplickej ulici bude zrušené
Vybudovaná bude nová komunikácia súbežná s traťou
(zdroj: google)
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia Poprad - Lučivná
Modernizácia trate nadväzuje na modernizáciu stanice Poprad-Tatry
Modernizácia Poprad - Lučivná
 
Modernizácia bude financovaná zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov EÚ. Predpokladaná hodnota zákazky je 95 502 992,71 eur bez DPH, stanovená bola na základe aktualizácie štúdie realizovateľnosti pre modernizáciu trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica (vypracovanej združením Star EU – CDV), ako aj podľa dohody ŽSR a Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) zo 17. novembra 2016 v zmysle právomocí udelených Európskou komisiou.
 
Spracované podľa informácií, ktoré zverejnili ŽSR.
 
Zdroje:
 
ŽSR,
internet.

Súvisiace články:
Železničná stanica Vydrník (KBŽ) (14.01.2016)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku opäť skončilo (24.07.2015)
Po stopách záhadného (ne)tvora (30.03.2015)
Štrba je Štrba (04.11.2014)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (26.10.2014)
Jarné práce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehové spravodajstvo zo Štrby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetovať hlavu (27.09.2013)
Historický kalendár (1.) (01.06.2013)
Zimná pohľadnica zo Štrby (05.03.2013)
Kraľoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoľajenie nákladného vozňa vo Východnej (08.10.2012)
Utorok vo Važci (21.02.2012)
Železničná stanica Košice prejde obnovou (20.01.2012)
Štiavnický tunel (05.01.2012)
Bujanovský tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany – Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v úseku Margecany – Krompachy (25.08.2010)
Ružín – viadukt, tunel, zastávka, výhybňa (23.12.2009)
Ťahanovský tunel (08.11.2009)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Trať 180: Žilina - Vrútky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Košice (27.09.2007)


Home